ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی

چکیده

اختلاط علف کش های گروه سولفونیل اوره با علف کش های تنظیم کنندة رشد می تواند کنترل بهتر و موثرتری بر علف های هرز پهن برگ داشته باشد. به منظور مطالعة اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با علف کش توفوردی + ام سی پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره، آزمایش هایی در گلخانة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. آزمایش ها به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار برای هر تیمار بود. تیمارها شامل مقادیر مختلفی از علف کش های گروه سولفونیل اوره بودند که به صورت خالص و در حالت اختلاط با علف کش توفوردی + ام سی پی آ با نسبت های مختلف روی علف های هرز در مرحلة دو تا چهار برگی کامل بکار برده شدند. در آزمایش مزرعه ای که در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 انجام شد، اثرات تیمار خالص و اختلاط علفکش های گروه سولفونیل اوره با علفکش توفوردی + ام سی پی آ بر درصد خسارت بوته های ذرت رقم سینگل کراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش های گلخانه ای، در نسبت اختلاط 5/12 : 5/87 علفکش توفوردی + ام سی پی آ با فورام سولفورون و در نسبت های اختلاط 25 : 75 و 50 : 50 علفکش توفوردی + ام سی پی آ با نیکوسولفورون روی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، مقدار دُز موثر مورد نیاز علفکش توفوردی + ام سی پی آ کاهش نیافت که احتمال می رود این امر ناشی از تداخل بوجود آمده بین دو علفکش در جذب و انتقال باشد. درحالیکه، در علف هرز سلمه تره در نسبت‌های برابر و با افزایش نسبت اختلاط علف کش فورام سولفورون تداخلات بوجود آمده بین دو علف کش افزایش یافت. نوع گونة علف هرز، سرعت متابولیسم علفکش و ساختار کوتیکولی سطح برگ می تواند روی کاربرد دزهای بالاتر علفکش و در نهایت تداخلات ایجاد شده بین دو علفکش تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر مرحلة رشدی گیاه هرز، مسیرهای ورودی و سرعت جریان شیرة گیاهی نیز می توانند در رسیدن علفکش ها در دز موثر به جایگاه هدف موثر بوده و از تداخلات بین دو علفکش بکاهند. بر اساس نتایج مطالعة مزرعه ای، اختلاط علفکش های گروه سولفونیل اوره با توفوردی + ام سی پی آ خسارت چندانی را روی بوته های ذرت ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foramsulfuron and Nicosulfuron Mixtures with 2,4-D plus MCPA on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Common lambsquarters (Chenopodium album L.)

نویسندگان [English]

  • V. Sarabi
  • A. Ghanbari
  • Mohammad hasan rashed
  • M. Nassiri Mahallati
  • M. Rastgoo
چکیده [English]

Sulfonylurea herbicides mixtures with phenoxy herbicides can lead to effective control of broadleaved weeds. Pot experiments were conducted to study the effect of foramsulfuron and nicosulfuron mixtures with 2,4-D plus MCPA on redroot pigweed and common lambsquarters in 2010 at the greenhouse of Agricultural Faculty of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Experiments were performed as a completely randomized design with four replications. Treatments consist of several doses of sulfonylurea herbicides, which applied alone or in combination with 2,4-D + MCPA at different ratios at two- to four- true leaf stage. Also, to study the single-cross 704 corn (Zea mays L.) injury by applying herbicides alone or in mixture with different ratios, an experiment was conducted in 2011 at the farm of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Based on greenhouse results, effective dose of 2,4-D + MCPA did not decrease in the 87.5:12.5 mixture ratio of 2,4-D + MCPA with foramsulfuron or 75:25 and 50:50 mixture ratios of 2,4-D + MCPA with nicosulfuron on redroot pigweed. This may be caused by interference between herbicides for absorption and translocation. While, interference was observed at equal’s or higher mixture ratios of foramsulfuron in mixture with 2,4-D + MCPA on common lambsquarters. Weed species, metabolism rate of herbicide and cuticle structure can be important in higher doses’ application of herbicides in mixture and interference between two herbicides. Besides, weed growth stage, more entrance directions and transition of elaborated sap can be effective in translocation of herbicides in an effective dose to the site of action and less interference between herbicides. Sulfonylurea herbicides mixtures with 2,4-D + MCPA did not cause much injury on corn plants based on field study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALS-inhibitors
  • Effective dose
  • Herbicides interactions
  • Mixture ratio
  • Phenoxy herbicides
CAPTCHA Image