کلیدواژه‌ها = بازدارندگی تخمریزی
ارزیابی نه پودر گیاهی برای کنترل سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobrucus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 121-128

10.22067/jpp.v32i1.64236

حدیث محمدی نوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ شهریار جعفری؛ نرگس عینی


اثرات حشره کشی عصاره‌ی شش گونه گیاه دارویی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 499-510

10.22067/jpp.v29i4.26748

مریم مبارکیان؛ عباسعلی زمانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ ناصر معینی نقده؛ محمد سعید امامی