کلیدواژه‌ها = برنج
بررسی تنوع بیماری‌زایی و ژنوتیپی باکتری Xanthomonas oryzae pv. oryzae عامل سوختگی باکتریایی برنج

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-31

10.22067/jpp.v29i1.24098

مسعود صاحبی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ مرتضی گلدانی


مطالعه اثرات بیماری بلاست (Pyricularia oryzae) روی محصول برنج در شرایط مزرعه

دوره 28، شماره 4، دی 1393، صفحه 547-554

10.22067/jpp.v28i4.25604

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ ابراهیم دودابی‌نژاد؛ حسن پورفرهنگ؛ سمیه داریوش