کلیدواژه‌ها = اسانس
اثرات زیستی اسانس پوست میوه چند گونه مرکبات روی شپشه‌ی آرد (Coleoptera: Tenebrionidae) Tribolium confusum Duval

دوره 28، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 115-124

10.22067/jpp.v28i1.36050

مهدی کبیری رئیس آباد؛ محمود محمدی شریف؛ ملیحه کبیری نسب