کلیدواژه‌ها = علف هرز
نقش دما و نور بر جوانه‌زنی و کمون ثانویه بذر کلزای (Brassica napus L.) خودرو

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 269-278

10.22067/jpp.v32i2.64985

علی شایان فر؛ فرشید قادری فر؛ رحمت الله بهمرام؛ افشین سلطانی؛ حمید رضا صادقی پور


بررسی فیتوشیمیایی و توان دگرآسیبی اسانس برگ بنگرو (Vitex pseudo-negundo)بر جوانه‎زنی و رشد گیاهچه پنیرک و چاودار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-90

10.22067/jpp.v32i1.61473

محمدرضا بازیار؛ محمود عطارزاده؛ محمود دژم؛ غلامرضا نیک‎فرجام


مدل سازی الگوی جوانه زنی دو توده تاج خروس در واکنش به دما

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 328-336

10.22067/jpp.v30i2.46562

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ محمدعلی ابوطالبیان


بررسی کارایی دزهای کاهش یافته پندیمتالین در تلفیق با مالچ و وجین دستی در رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 521-530

10.22067/jpp.v29i4.26359

محمدرضا رحیمی؛ علیرضا یوسفی؛ خلیل جمشیدی؛ مجید پوریوسف؛ رضا فتوت