کلیدواژه‌ها = کنترل زیستی
اثر برخی باکتری‌ها و قارچ‌های میکوریزی دارسانه‌ای بر بیماری بوته‌میری ریزوکتونیایی و ویژگی‌های رویشی لوبیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22067/jpp.2023.80203.1119

ناهید معرف‌زاده؛ هادی خاطری؛ روح الله شریفی


اثرات آنتاگونیستی باکتری استرپتومایسس روی نماتد مولد گره ریشه کیوی

دوره 29، شماره 3، آذر 1394، صفحه 310-317

10.22067/jpp.v29i3.27062

سمانه بشیری؛ سالار جمالی؛ مرتضی گل محمدی


اولین گزارش شش گونه و یک جنس از خانواده Torymidae (( Hym: Chalcidoidea از ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 43-54

10.22067/jpp.v29i1.25057

جواد ناظمی رفیع؛ حسین لطفعلی زاده


(مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش سه گونه از خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae از ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 492-493

10.22067/jpp.v26i4.18444

ویدا علی پناه؛ جواد ناظمی رفیع؛ حسین لطفعلی زاده