نویسنده = فرج الله شهریاری احمدی
شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران

دوره 29، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 231-237

10.22067/jpp.v29i2.31558

محمد علی سبک خیز خیاط؛ بهروز جعفرپور؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ سعید طریقی؛ محمدرضا صفرنژاد


تفکیک گونه های مهاجم علف هرز آبزی مریافیلوم (Myriophyllum spp.) از خویشاوندان بومی آن با استفاده از بارکدگذاری DNA

دوره 26، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/jpp.v26i1.12722

رباب قهرمان زاده؛ سید حسن مرعشی؛ کلمنس ون دی ویل؛ سعید ملک زاده؛ فرج الله شهریاری احمدی؛ رنه اسمالدرز