نویسنده = معصومه شایان مهر
شناسایی و معرفی بال ریشکداران (Thysanoptera) مزارع لوبیا در مناطقی از استان مرکزی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-163

10.22067/jpp.v30i1.41291

مهری شعیبی؛ معصومه شایان مهر؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


مقاله کوتاه پژوهشیگزارش گونه های جدید پادمان (Collembola) از شهرستان کرمانشاه

دوره 27، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 136-138

10.22067/jpp.v27i1.22173

معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی