نویسنده = محمدرضا رشیدی
اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلفا- آمیلاز بزاقی سن

دوره 24، شماره 2، شهریور 1389

10.22067/jpp.v24i2.4134

محسن یزدانیان؛ رضا فرشباف پورآباد؛ محمدرضا رشیدی؛ مصطفی ولیزاده؛ نادره رشتچی زاده؛ امیرمنصور وطنخواه؛ علی اصغر حمیدی