اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پریسا طاهری

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/p-taheri/
p-taherium.ac.ir
0000-0002-2848-337X

h-index: Scopus:7  

مدیر مسئول

دکتررضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: Scopus:17  

دکتر رضا ولی زاده استاد و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با خلاصه سوابق زیر می باشند:

کارشناسی در رشته دامپروری از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1359)

کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه شاگرد اولی (سال 1365)

دکترای تخصصی در رشته تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان) دانشگاه آدلاید، کشور استرالیا سال 1373

استاد نمونه کشوری سال 1385

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه مقطع 1374-1378، 1384-1392، 1400- ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندس کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در دو دوره 4 ساله از سال 1384..

ایشان تاکنون حدود 545 مقاله در مجلات و همایشهای معتبر خارجی و داخلی و 10 کتاب منتشر کرده اند.

دکتر رضا ولی زاده  از سال 1388 مسئولیت سردبیری نشریه را بعهده داشته اند.

Author ID (Scopus): 23394029100

ORCID: 0000-0002-5912-4898

ResearchGate  

Google Scholar

Mendeley

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

استاد علوم علف های هرز گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/e-izadi
e-izadium.ac.ir
0000-0003-4784-6217

h-index: Scopus:7  

دکترساره بقائی راوری

دانشیار بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/s.baghaee
s.baghaeeum.ac.ir
0000-0002-9881-447X

h-index: Scopus:7  

دکتر ابراهیم پورجم

استاد تولید و ژنتیک گیاهی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/pourjame
pourjamemodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

h-index: Scopus:15  

دکتر سالار جمالی

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

old.guilan.ac.ir/~jamali
jamaliguilan.ac.ir
0000-0003-4864-7893

h-index: Scopus:5  

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.hosseini
m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

h-index: Scopus:12  

دکتر سید اکبر خداپرست

استاد قارچ شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

khodaparastguilan.ac.ir
0000-0002-7480-4170

h-index: Scopus:14  

دکتر مهدی راستگو

استاد علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.rastgoo/about.html
m.rastgoum.ac.ir
0000-0002-1974-8727

h-index: Scopus:6  

دکترمحمد حسن راشد محصل

استاد علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mhrashed
mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

h-index: Scopus:5  

دکتر بهرام شریف نبی

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

sharifnabi.iut.ac.ir/fa
sharifnaiut.ac.ir
0000-0001-9800-199x

h-index: Scopus:13  

دکتر روح اله صابری ریسه

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

profile.vru.ac.ir/~r.saberi
r.saberivru.ac.ir

h-index: Scopus:6  

دکتر حسین صادقی نامقی

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sadeghin
husseinsadeghiyahoo.com
0000-0002-8329-2699

h-index: Scopus:12  

دکتر علیرضا صبوری

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=fa-ir
sabooriut.ac.ir
0000-0002-3101-1330

h-index: Scopus:18  

دکتر حسن کریم مجنی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir/fa/people/1946
kmojeniiut.ac.ir
0000-0002-5315-8835

h-index: Scopus:10  

دکتر جواد کریمی

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/jkb
jkbum.ac.ir
0000-0003-0199-0029

h-index: Scopus:13  

دکتر سید حسن مرعشی

استاد بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/marashi
marashium.ac.ir
0000-0002-2499-6725

h-index: Scopus:7  

دکتر هادی مصلی نژاد

دانشیار پژوهش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

www.iripp.ir/_ppdri/documents/cv/hashare/new/mosallanejadn.pdf
h.mosallanejadareeo.ac.ir
0000-0002-3536-4977

h-index: Scopus:14  

دکتر حسین معصومی

استاد ویروس شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

plantpro.uk.ac.ir/~masoomi
masoomiuk.ac.ir

دکتر عصمت مهدیخانی مقدم

استاد نماتدشناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mahdikhani-e
mahdikhani-eferdowsi.um.ac.ir
0000-0003-0310-6284

h-index: Scopus:6  

 • دکتر عصمت مهدی خانی مقدم استاد و عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  کارشناسی در رشته علوم زراعی از دانشگاه فردوسی مشهد (1363)

  کارشناسی ارشد در رشته بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه تهران (1371)

  دکترای تخصصی در رشته بیماری شناسی گیاهی (نماتدشناسی گیاهی) از دانشگاه تهران (1382)

  مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1385 تا 1387

  عضویت کار گروه تخصصی گیاهپزشکی ازسال 1397 تا 1401

  عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران از سال 1393 تا 1402

  عضو هیات تحریریه نشریه نماتدشناسی ایران ازسال 1398

  عضو پیوسته انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران از سال 1372

   عضو پیوسته انجمن نماتدشناسی ایران ازسال 1398

  تا کنون حدود 215 مقاله در مجلات و همایش های معتبر داخلی و خارجی و2 کتاب منتشر شده

  Researcher ID

  Author ID (Scopus): 55313607400

  ORCID: 0000-0003-0310-6284

  ResearchGate  

  Google Scholar

  Mendeley

 •  

دکتر محسن مهرور

دانشیار ویروس شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mehrvar
mehrvarum.ac.ir
0000-0003-1042-8660

h-index: h-index: Scopus:8  

دکتر استاکیو تاراسکو

دانشیار حشره شناسی گروه علوم خاک، گیاه و غذا، دانشگاه باری آلدو مورو

www.uniba.it/it/docenti/tarasco-eustachio
eustachio.tarascouniba.it
0000-0001-6310-186X

h-index: Scopus:18  

دکتر آرش راشد

محقق پژوهشی اکولوژی حشرات گروه اکولوژی حشرات، دانشگاه آیداهو

www.uidaho.edu/cals/entomology-plant-pathology-and-nematology/our-people/arash-rashed
arashrvt.edu
0000-0001-6640-2457

h-index: Scopus:16  

دکتر گوزده بوشرا اروگلو

میکروبیولوژی گروه میکروبیولوژی و ژنتیک، دانشگاه فنی ارزروم، ترکیه

erzurum.edu.tr/personel/4071/gozde-busra-eroglu/#gsc.tab=0
gozdebusra.erogluerzurum.edu.tr
0000-0001-8988-1315

h-index: Scopus:3  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی

jpp1um.ac.ir