اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترمحمد حسن راشد محصل

استاد علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mhrashed
mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

h-index: 5  

دکتر محمدحسن راشد محصل استاد و عضو هیات علمی گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: رشته بیولوژی از دانشسرای عالی تهران

2- کارشناسی ارشد: رشته گیاهشناسی از دانشگاه نبراسکا آمریکا

3- دکتری: رشته اگرونومی از دانشگاه نبراسکا آمریکا

ایشان تاکنون حدود 106 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 36 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 140 مقاله در نشریات داخلی و 37 مقاله در نشریات خارجی و چهارده کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1389 سردبیری نشریه حفاظت گیاهان را به‌عهده داشته است.

Orcid ID: 0000-0003-2263-2626