اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر پریسا طاهری

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/p-taheri/
p-taherium.ac.ir
0000-0002-2848-337X

h-index: Scopus:22  

استاد و عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی در رشته گیاه پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1377)

 کارشناسی ارشد در رشته بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1380)

دکترای تخصصی در رشته بیماری شناسی گیاهی (قارچ شناسی) از دانشگاه گنت کشور بلژیک (سال 1386)

 از سال 1400Physiological and Molecular Plant Pathology (Elsevier, Q2, IF: 2.8) سردبیر نشریه  

دبیر اجرایی و کمک سردبیر نشریه  Physiological and Molecular Plant Pathologyاز سال 1399 تا 1400

عضو هیات تحریریه نشریه   Physiological and Molecular Plant Pathology از سال 1397 تا 1399

دبیر اجرایی و کمک سردبیر نشریه  Rhizosphere (Elsevier, Q1, IF: 3.7)  از سال 1402

عضو هیات تحریریه نشریه Rhizosphere   از سال 1400 تا 1402

دبیر اجرایی و عضو هیات تحریریه نشریه Microbiological Research (Elsevier, Q1, IF: 6.7)   از سال 1402

عضو هیات تحریریه نشریه(Q1, IF: 6.6)  Frontiers in Plant Science

دبیر اجرایی و عضو هیات تحریریه نشریه Journal of Natural Pesticide Research (Elsevier) از سال 1401

عضو هیات تحریریه نشریه Mycologia Iranica ازسال 1402

عضو هیات تحریریه نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی از سال 1401

نماینده انجمن قارچ شناسی ایران در استان خراسان رضوی از سال 1400

عضو پیوسته انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران از سال 1375

 عضو پیوسته انجمن قارچ شناسی ایران از سال 1390

نماینده گروه گیاه پزشکی در کمیته شهاب (شناسایی وهدایت استعدادهای درخشان) دانشگاه فردوسی مشهد

تا کنون بیش از 270 مقاله در مجلات و همایش های معتبر داخلی و خارجی و 3  کتاب منتشر شده

Researcher ID: S-6078-2018

Author ID (Scopus): 8276073400

ORCID: 0000-0002-2848-337X

ResearchGate

Google Scholar

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: Scopus:17  

دکتر رضا ولی زاده استاد و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با خلاصه سوابق زیر می باشند:

کارشناسی در رشته دامپروری از دانشگاه فردوسی مشهد (سال 1359)

کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه شاگرد اولی (سال 1365)

دکترای تخصصی در رشته تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان) دانشگاه آدلاید، کشور استرالیا سال 1373

استاد نمونه کشوری سال 1385

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه مقطع 1374-1378، 1384-1392، 1400- ادامه دارد.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندس کشاورزی ومنابع طبیعی کشور در دو دوره 4 ساله از سال 1384..

ایشان تاکنون حدود 545 مقاله در مجلات و همایشهای معتبر خارجی و داخلی و 10 کتاب منتشر کرده اند.

دکتر رضا ولی زاده  از سال 1388 مسئولیت سردبیری نشریه را بعهده داشته اند.

Author ID (Scopus): 23394029100

ORCID: 0000-0002-5912-4898

ResearchGate  

Google Scholar

Mendeley

 

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

استاد علوم علف های هرز گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/e-izadi
e-izadium.ac.ir
0000-0003-4784-6217

h-index: Scopus:7  

دکترساره بقائی راوری

دانشیار بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/s.baghaee
s.baghaeeum.ac.ir
0000-0002-9881-447X

h-index: Scopus:7  

دکتر ابراهیم پورجم

استاد تولید و ژنتیک گیاهی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/pourjame
pourjamemodares.ac.ir
0000-0003-3665-1692

h-index: Scopus:15  

دکتر سالار جمالی

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

old.guilan.ac.ir/~jamali
jamaliguilan.ac.ir
0000-0003-4864-7893

h-index: Scopus:5  

دکتر مجتبی حسینی

دانشیار حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.hosseini
m.hosseinium.ac.ir
0000-0002-6299-9118

h-index: Scopus:12  

دکتر سید اکبر خداپرست

استاد قارچ شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

khodaparastguilan.ac.ir
0000-0002-7480-4170

h-index: Scopus:14  

دکتر مهدی راستگو

استاد علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.rastgoo/about.html
m.rastgoum.ac.ir
0000-0002-1974-8727

h-index: Scopus:6  

دکترمحمد حسن راشد محصل

استاد علفهای هرز گروه اگروتکنولوژی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mhrashed
mhrashedum.ac.ir
0000-0003-2263-2626

h-index: Scopus:5  

دکتر بهرام شریف نبی

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

sharifnabi.iut.ac.ir/fa
sharifnaiut.ac.ir
0000-0001-9800-199x

h-index: Scopus:13  

دکتر روح اله صابری ریسه

استاد بیماری شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

profile.vru.ac.ir/~r.saberi
r.saberivru.ac.ir

h-index: Scopus:6  

دکتر حسین صادقی نامقی

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sadeghin
husseinsadeghiyahoo.com
0000-0002-8329-2699

h-index: Scopus:12  

دکتر علیرضا صبوری

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/saboori/?lang=fa-ir
sabooriut.ac.ir
0000-0002-3101-1330

h-index: Scopus:18  

دکتر حسن کریم مجنی

دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

agri.iut.ac.ir/fa/people/1946
kmojeniiut.ac.ir
0000-0002-5315-8835

h-index: Scopus:10  

دکتر جواد کریمی

استاد حشره شناسی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/jkb
jkbum.ac.ir
0000-0003-0199-0029

h-index: Scopus:13  

دکتر سید حسن مرعشی

استاد بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/marashi
marashium.ac.ir
0000-0002-2499-6725

h-index: Scopus:7  

دکتر هادی مصلی نژاد

دانشیار پژوهش حشره شناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

www.iripp.ir/_ppdri/documents/cv/hashare/new/mosallanejadn.pdf
h.mosallanejadareeo.ac.ir
0000-0002-3536-4977

h-index: Scopus:14  

دکتر حسین معصومی

استاد ویروس شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

plantpro.uk.ac.ir/~masoomi
masoomiuk.ac.ir

دکتر محسن مهرور

دانشیار ویروس شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mehrvar
mehrvarum.ac.ir
0000-0003-1042-8660

h-index: h-index: Scopus:8  

دکتر استاکیو تاراسکو

دانشیار حشره شناسی گروه علوم خاک، گیاه و غذا، دانشگاه باری آلدو مورو

www.uniba.it/it/docenti/tarasco-eustachio
eustachio.tarascouniba.it
0000-0001-6310-186X

h-index: Scopus:18  

دکتر آرش راشد

محقق پژوهشی اکولوژی حشرات گروه اکولوژی حشرات، دانشگاه آیداهو

www.uidaho.edu/cals/entomology-plant-pathology-and-nematology/our-people/arash-rashed
arashrvt.edu
0000-0001-6640-2457

h-index: Scopus:16  

دکتر گوزده بوشرا اروگلو

میکروبیولوژی گروه میکروبیولوژی و ژنتیک، دانشگاه فنی ارزروم، ترکیه

erzurum.edu.tr/personel/4071/gozde-busra-eroglu/#gsc.tab=0
gozdebusra.erogluerzurum.edu.tr
0000-0001-8988-1315

h-index: Scopus:3  

کارشناس نشریه

فاطمه سلطانی

دانشکده کشاورزی

jpp1um.ac.ir