بررسی تاثیر کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر علف‌های هرز و روش‌های کنترل آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه اگروتکنولوژی

چکیده

به منظور بررسی تاثیرکشت مخلوط کنجد و لوبیا چیتی در کنترل علف های هرز ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی 1399-1400 در شیروان انجام شد. تیمارها شامل نسبت‌های مختلف کشت مخلوط افزایشی کنجد و لوبیا چیتی (100/0، 100/100، 100/75، 100/50، 100/25 و 0/100 ) و روش‌های کنترل علف‌های هرز، شامل کاربرد علف‌کش تریفلورالین (به مقدار 960 سی سی ماده مؤثره در هکتار) به صورت مخلوط با خاک دو هفته قبل از کاشت و وجین علف‌های هرز 35 و 55 روز پس از کاشت بودند. نمونه‌برداری از علف‌های هرز 35، 50، 60، 70، 80 و 90 روز پس از کاشت در سطحی به مساحت نیم متر مربع انجام و پس از شمارش علف‌های هرز به تفکیک جنس و گونه زیست توده خشک آنها اندازه گیری شد. زیست توده و عملکرد دانه کنجد و لوبیا چیتی نیز پس از برداشت آنها در انتهای فصل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین زیست‌توده ( 94/5 گرم در متر مربع) و تراکم (67/6 بوته در متر مربع) علف‌های هرز به ترتیب مربوط به وجین دستی 35 روز پس از کاشت درنسبت کشت25/100 و وجین دستی 55 روز در کشت خالص لوبیا بود و کمترین زیست‌توده (08/1 گرم در متر مربع) مربوط به تیمار کاربرد تریفلورالین در لوبیای خالص و کمترین تراکم (1 بوته در متر مربع) علف‌های هرز نیز به ترتیب مربوط به تیمار وجین 55 روز در نسبت کشت 75/100 لوبیا و کنجد و تیمار تریفلورالین در نسبت100/ 100بود. با افزایش زمان‌ نمونه‌برداری از علف‌های هرز از 60 به 70 و 80 و 90 روز بر تراکم و زیست‌توده آنها افزوده شد. به طوری که 90 روز پس از کاشت، بیشترین زیست‌توده علف‌های هرز (33/4 گرم در متر مربع) در تیمار وجین دستی 35 روز پس از کاشت در نسبت 25/100 لوبیا و کنجد حاصل شد و کمترین زیست‌توده علف‌های هرز (میانگین 19/1 گرم در متر مربع) مربوط به تیمار وجین دستی، 55 روز پس از کاشت در نسبت 100/100 لوبیا و کنجد مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، بیشترین عملکرد دانه (71/280 گرم در متر مربع) و زیست‌توده (17/765 گرم در متر مربع) لوبیا در نسبت کشت 100/50 مخلوط لوبیا و کنجد به دست آمد. کمترین عملکرد دانه (08/122 گرم در متر مربع) و زیست‌توده (میانگین 18/411 گرم در متر مربع) کنجد مربوط به تیمار وجین دستی 55 روز پس از کاشت بود. بیشترین نسبت برابری زمین با میانگین 80/1 مربوط به تیمار وجین دستی 55 روز پس از کاشت در نسبت کشت مخلوط 100/75 لوبیا و کنجد مشاهده شد. با توجه به نتایج این پژوهش نسبت کشت مخلوط 100/75 لوبیا و کنجد و وجین علف های هرز 55 روز پس از کاشت در شرایط شیروان می‌تواند به عنوان یک گزینه در مدیریت علف‌های هرز نظام کشت مخلوط مذکور مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of mixcroping of sesame (Sesamum indicum L.) and bean (Phaseolus Vulgaris L.) on weeds and their nethods of control

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Izadi Darbandi 1
  • Sara Sadat Moazeni 2
  • Kamal Hajmohammadnia Ghalibaf 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Dept. of Agrotechnology Faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad IRAN
چکیده [English]

MixcrpIntroduction

Mixcrping is one of the components of sustainable agriculture, if done correctly and the appropriate plant species are selected, it increases yield, improves economic efficiency, preserves natural resources, and increases the efficiency of resource use in organic farming. It is also could be useful in pest, diseases and weeds control. Mixcroping of oilseeds and legumes is a type of mixcroping systems that increases the performance of the mixed components, reduces the need for nitrogen fertilizer compared to pure cultivation, increases the efficiency of the consumption of nutrients and water, and causes disruption of specific host diseases. The present study was conducted in order to investigate the weed control methods and the land equation ratio under the influence of mixcroping bean and sesame.

Materials and Methods

This experiment was conducted as a 6x3 factorial in the form of a randomized complete block design with three replications during 2019-2020 in the research farm of Hossein Abad village at Shirvan- Iran. The investigated treatments include different proportions of sesame mixture in pinto beans at 6 levels (100:0, 100:25, 100:50, 100:75, 100:100 and 0:100) at the optimal bean density (40 m-2) and sesame in optimal density (40 plants m-2) and weed control methods in 3 levels including the use of trifluralin herbicide (960 a.i. ha-1 ) mixed with the soil two weeks before planting, and hand weeding 35 and 55 days after planting. Sampling of weeds was done 35, 55, 60, 70, 80 and 90 days after planting (DAP) in an area of half square meter and weeds were counted according to genus and species then their dray mater was determined. At the end of the season, after harvesting of beans and sesame, their biomass, seed yield and land equation ratio (LER) were meseared. Statistical analysis of data was done using SAS (version 9.4) and SPSS statistical software. Also, plots and figures were drawn using Excel software (2013 version) and comparisons were made with the least significant difference (LSD) test at the five percent probability level.

Results

The highest weed biomass (5.94 gr. m-2) and weed density (6.67 plants m-2) were related to hand weeding 35 days after planting in the mixcroping ratio of 25:100 and hand weeding 55 days in pure bean cultivation respectively. The lowest biomass (1.08 grams per square meter) related to the treatment of using trifluralin in pure beans and the lowest weed density (1 plant m-2) were related to the hand weeding treatment 55 days after planting in the mixcroping ratio of 75:100 and the the aplication of trifluralin in mixcroping ratio of 100:100. By increasing the sampling time of weeds from 60 to 70, 80 and 90 days after planting, their density and biomass increased significantly So that 90 days after planting, the higest weed biomass (4.33 gr. m-2) was obtained in hand weeding treatment 35 days after planting in a ratio of 25:100 of beans and sesame, and the lowest weed biomass (1.19 gr. m-2) related to hand weeding treatment 55 days after planting in a ratio of 100:100 beans and sesame. Based on the results, the highest seed yield (280.71 gr. m-2) and biomass (765.17 gr. m-2) of beans were obtained in the mixcroping ratio of 50:100. The lowest seed yield (12.08 gr. m-2) and biomass (411.18 gr. m-2) of sesame was related to hand weeding treatment 55 days after planting in 50:100 cultivation ratio. The highest LER ( 1.80) related to hand weeding treatment 55 days after planting in mixcroping of 75:100 of beans and sesame.

Conclusion

According to the results of this research, mixcroping of sesame and beans with a ratio of 75:100 pluse 55 days after planting can be useful and recommended in the management of weeds in mixcroping of sesame and beans in Shirvan conditions.

According to the results of this research, mixcroping of sesame and beans with a ratio of 75:100 pluse 55 days after planting can be useful and recommended in the management of weeds in mixcroping of sesame and beans in Shirvan conditions.

Key words : Land equation ratio, Trifluralin, Weeding date, mixcroping ratio weed

..............................................................................................................................

Key words : Land equation ratio, Trifluralin, Weeding date, mixcroping ratio weed

Key words : Land equation ratio, Trifluralin, Weeding date, mixcroping ratio weed................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land equation ratio
  • Trifluralin
  • Weeding date
  • mixcroping ratio weed
CAPTCHA Image