تاثیر آلودگی بنه زعفران به قارچ‌های خاکزاد بر زیست‌شناسی، رفتار و توانایی خسارت‌زایی کنه Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تات، مشهد، ایران

چکیده

در میان آفات زعفران، کنه Rhizoglyphus robini به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد زعفران در ایران قلمداد می­شود .نمونه برداری از مزارع زعفران از نواحی زعفران خیز استان خراسان رضوی انجام و قارچ­های مرتبط با بنه زعفران و نیز قارچ­های مرتبط در داخل بدن کنه جداسازی و سپس با کشت نوک هیف خالص­سازی شدند. گونه قارچی Fusarium oxysporum در نمونه­های مربوط به بنه زعفران و همچنین کنه به عنوان گونه غالب شناسایی شد. سپس زیست­شناسی، رفتار و توانایی نفوذ و تشکیل کلنی کنه در ارتباط با آلودگی بنه­ها به این گونه­ قارچ خاک­زاد ارزیابی شد. آلودگی به قارچ مذکور به صورت معنی­داری بر طول کلیه مراحل زیستی کنه به غیر از مرحله تخم تاثیر گذار بود. بر این اساس طول دوره لاروی آفت در حالت آلودگی به قارچ 0.08 ±2.45 و بر روی بنه های سالم  0.088± 2.72 برآورد گردید. طول دوره پوره سن اول برای بنه­های آلوده 0.053 ± 2.12 و سالم 0.08 ±2.47 و برای پوره سن آخر نیز به ترتیب 0.067 ± 2.15 و 0.081 ± 2.45 اندازه­گیری گردید. مرحله پیش از بلوغ کنه نیز بر روی بنه­های آلوده کوتاه­تر از بنه­های سالم بود (0.077 ± 1.36 و 0.177 ±  2.04 به ترتیب بر روی بنه­های آلوده و سالم). همچنین نرخ زادآوری روزانه کنه تحت تاثیر آلودگی به قارچ خاک­زاد به صورت معنی­داری افزایش یافت. همچنین واکنش جلب شدن کنه­ها به سمت بنه­های زعفران نشان دهنده اختلاف معنی­داری در رابطه با تمایل کنه­ها نسبت به قطعات بنه آلوده به قارچ در مقایسه با سالم (غیرآلوده) بود. نتایج آزمایش نفوذ و توانایی کلنی­سازی کنه نشان داد که روی بنه­های آلوده به قارچ نفوذ آن­ها سریعتر و متعاقبا سرعت رشد جمعیت و تشکیل کلنی پایدار افزایش یافت. بر اساس نتایج این مطالعه، اخسارت کنه R. robini به عنوان گونه غالب مزارع زعفران ارتباط تنگاتنگی با آلودگی بنه­ها به قارچ­ ساپروفیت داشت. بنابراین در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت، بایستی خسارت کنه را در ارتباط با آلودگی همزمان بنه­ها به قارچ­های ساپروفیت ارزیابی و سپس با توجه به مساله اولیه یا ثانویه بودن منشاء خسارت، اقدام مدیریتی متناسب برمبنای مهار جمعیت کنه و قارچ به صورت همزمان اتخاذ ­گردد. به عبارت دیگر، با مهار جمعیت قارچ­های ساپروفیت بر روی بنه­های زعفران می­توان خسارت کنه را تا حد زیادی کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

On the Role of Saffron Bulb Infection to Soil Born Fungi on Biology, Behavior and Damage of Bulb Mite Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata)

نویسنده [English]

 • Alireza Amiri_Jami
Plant Protection Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Saffron is one the most expensive crops and like other agricultural products, attacked by pest such as bulb Mite Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). The bulb mite is one of the most important soil pest attacking plants with bulbs, corms and also tubers. In Iran it has been reported by Rahimi and Kamali (1993) for the first time on saffron corms from Gonabad and Qaen cities. Also it has been recorded that the bulb mite feeding on soil born fungi (Diaz et al., 2000; Nesvorna et al., 2012). On the other hand, there are many saprophytic fungi into the soil of saffron fields. Subsequently it may question whether the mite is primary or secondary pest on saffron corms. Despite many literatures on biology and ecology of Rhizoglyphus mites, there is not sufficient evidence on understanding the biology, behavior and colonization of R. robini regarding its damage to saffron corms when arriving after establishment of the soil born fungi.
Materials and Methods
To investigate the impact of soil-borne fungi on the biology of the bulb mite, we obtained a cohort of even-aged eggs from the mites in our stock culture. These eggs were then transferred to individual experimental units and monitored until they reached adulthood. Daily observations were made and recorded.
To assess mite fecundity, we selected thirty young ovipositing females and divided them into two groups: one group was exposed to fungal infection while the other group was not. Each saffron corm was placed in a 50mm Petri dish lined with wet filter paper. A starved mated female was added to each dish, and every three days for a period of 21 days, the number of eggs laid per dish was counted and then removed. The number of eggs per day per female was calculated based on these counts.
To study the attraction of bulb mites to the fungus, saffron corm sections with and without fungal infection were placed in a 50mm Petri dish. Four sections, with equal distances from each other and from the center, were arranged. Female R. robini mites were introduced into the dish, and after a four-hour period, the number of mites on each section was recorded.
For evaluating the population dynamics of the mite, we used four types of saffron corms: healthy corms, corms infected by the fungus, mechanically injured corms, and corms both infected and injured. Each experimental unit consisted of three saffron corms of the same size placed in an 80mm Petri dish. Five adult mites were added to each unit. Continuous observations were made daily to track the initial penetration and colonization of the mites in each treatment. The numbers of all motile stages of mites in each experimental unit were recorded using a stereomicroscope. These observations continued until the corms were completely destroyed by the feeding mites.
Results and Discussion
After culturing of sections of infected corms and mite body, the fungi, Penicillium spp., Aspergillus niger Vantieghem, Embelisia sp. and Fusarium oxysporum Schlecht were isolated and identified mutually in both samples. As the fungus F. oxysporum was the most abundant species, then it was used in the experiments. The fungus significantly affected the generation time (from egg stage to egg produced by adult) of the mite (Table. 1). Also mite fecundity was significantly higher on infested corms with the fungus than on non-infested ones (t = 10.79, d.f.= 27.31, P<0.001)(Figure 1). An obvious attraction of the females was observed toward fungal infected sections and significantly more mites were recorded on them than non-infected ones (W = 400, P<0.001)(Figure. 2).These findings are supported by some other studies (Czajkowska, 1995; Kasuga and Honda 2006; Ofek et al., 2013). Higher fecundity and faster development when mites were fed on the fungus on the infected corms are probably due to availability of a special nutrient source (mycelium). The ability of the bulb mite to digest fungi has been attributed to chitinase-producing symbiotic bacteria (Zindel et al., 2013). Based on the evidence provided by this study and previous ones (Okabe and Amano, 1990; Ofek et al., 2013), the mite R. robini was attracted more to fungal infected corms, it might because of metabolites and alcoholic secretions of the fungi. These findings demonstrate the suitability of saffron corms infected with soil fungi for development and population increase of the Robine mite.
The result on mite penetration and population dynamics on four types of treated corms indicated that the mite on infected corms penetrated within two weeks and thereafter population increased exponentially until the end of 5th week. In comparison on healthy corms and even injured ones the mite showed almost no increase during first three weeks and it was not able to penetrate and develop a stable colony on these corms. Also on infected and injured treatment similar population dynamics was observed as on infected ones (Figure. 3). These observations implying that the mite for penetrating into healthy corms encounters some difficulty and considerable time is needed to establish and colonized on such environment. Okabe and Amano (1991) has been found similar results and suggested that earlier penetrations of mites result in a faster population growth and colonization.
Conclusion
For many years the saffron bulb mite has been considered as a primary pest and historically control strategies has relied on the use of chemical miticides (for disinfection and etc.,) and some non-chemical methods. Subsequently the role of soil born fungi has receiving limited attention in this regards. According to the results of the present study, this acarine pest relies on the soil born fungi to penetrate and establish on the saffron corms. In other words, a close relationship exists between fungal infection and damage by R. robini on saffron bulbs. It suggest that for improving management strategies in regards of this pest, we should consider the role of saprophytic fungi as a main cause which provides condition for the bulb mite colonization and occurring damage. Further researches is proposed using appropriate methods to suppress soil born fungi and subsequent the bulb mite damage on saffron.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bulb mite
 • Fungi
 • Population growth
 • Saffron
 1. Afzali, H. (2004). Introduction of a new causal agent of saffron corn rot in Iran. Proceedings of the16th Iranian Plant Protection Congress, vol. II,28 August to 1 September 2004, Tabriz, Iran.326p.
 2. Agricultural Statistics. (2018). Iran’s Minister of Agriculture, Department of Planning and Economy. http://www.maj.ir/.
 3. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H., Hatami, F., Mohammadnia, A.Sh., Taghani, R.A., Yari, Sh. & Kalantari, M. (2021). Iran agricultural statistics of the year 2020. Ministry ofAgriculture-Jahad. 163 pp.
 4. Asadi, G.A., Rezvani Moghaddam, P., & Hassanzadeh Aval, F. (2014). Effects of soil and foliar applications of nutrients on corm growth and flower yield of saffron (Crocus sativus ) in six year-old farm. Saffron Agronomy and Technology 2: 31–44. (In Persian with English abstract)
 5. Czajkowska, B. (1995). Acarid mites: pests of lilies. In: Kropczynska D, Boczek J, Tomczyk A (eds) The acari, vol 1. Dabor, Warszawa, pp 479–485.
 6. Diaz, A., Okabe, K., Eckenrode, C.J., Villani, M.G., &Oconnor, B.M. (2000). Biology, ecology, and management of the bulb mites of the genus Rhizoglyphus (Acari: Acaridae). Experimental and Applied Acarology 24: 85–113.
 7. Di Primo, P., Cappelli, C., & Katan, T. (2002).Vegetative compatibility grouping of Fusarium oxysporum sp. gladioli from saffron. European Journal of Plant Pathology 108: 869–875.
 8. Fashing, N.J., & Hefele, W.J. )1990(. Biology of Rhizoglyphus robini (Astigmata: Acaridae) reared on Bot and Meyer artificial medium. p. 499-503. In: Dusbabek F., Bukva V.(eds) Modern Acarology, vol 2. SPB Academic Publishing.
 9. Frisvad, J.C., & Samson, R.A. (2004). Poly phasic taxonomy of Penicillium sun genus Penicillium. A guide to identification of food and air-borne terverticillate Penicillia and their mycotoxins. Studies in Mycology 49: 1–174.
 10. Kasuga, S., & Honda, K.I. (2006). Suitability of organic matter, fungi and vegetables as food for Tyrophagus similis (Acari: Acaridae). Applied Entomology and Zoology 41: 227–231. http://doi.org/1303/aez.2006.227.
 11. Koocheki, A., & Khajeh-Hosseini, M. (2020). Saffron: science, technology and health. p. 169-185. In: Bazoobandi, M., Rahimi, H., Karimi-shahiri, M.R. (eds) Saffron Crop Protection, vol 1. Elsevier, Woodhead Publishing.
 12. Leslie, J.F., & Summerell, B.A. (2006). The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell publishing. http://doi.org/10.1002/9780470278376.
 13. Najari, G., Nourollahi, K., & Piri, M. (2018). The first report of (Fusarium oxysporum) causal agent of wild saffron corm rot disease in Iran. Saffron Agronomy and Technology 6: 119-123. (In Persian with English abstract)
 14. Nehvi, F.A., & Yasmin, S. (2017). Advance in saffron research for integrated development ofsaffron in Kashmir, India. Acta Horticulture1184: 6368.DOI:17660/ActaHortic.2017.1184.9
 15. Nesvorna, M., Gabrielova, L., & Hubert, J. (2012). Suitability of a range of Fusarium species to sustain populations of three stored product mite species (Acari: Astigmata). Journal of Stored Production Research 48:37–45. http://doi.org/10.1016/j.jspr.2011.08.006.
 16. Okabe, K., & Amano, H. (1990). Attractancy of Alcohols isolated from culture filtrates of Fusarium fungi for therobine bulb mite, Rhizoglyphus robini CLAPAREDE (Acari: Acaridae), in sand. Applied Entomology and Zoology 25: 397–404. http://doi.org/10.1303/aez.25.397.
 17. Okabe, K., & Amano, H. (1991). Penetration and population growth of the robine bulb mite, Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Acaridae), on healthy and Fusarium-infected rakkyo bulbs. Applied Entomology and Zoology 26: 129–136. http://doi.org/10.1303/aez.26.129.
 18. Ofek, T., Gal, S., Inbar, M., Lebiush-Mordechai, S., Tsror, L., & Palevsky, E. (2013). The role of onion-associated fungi in bulb mite infestation and damage to onion seedlings, Experimental and Applied Acarology 62(4): 437–448. http://doi.org/1007/s10493-013-9750-2.
 19. Rahimi, H., & Kamali, K. (1993). Laboratory studies on biology of bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari; Acaridae) and its damage on saffron corm in Gonabad and Ghayen. Scientific Journal of Agriculture 16: 53–63.) In Persian with English abstract)
 20. Rahimi, H., Mokhtarian, A., Bazoobandi, M., Rahimi, H., Kiani, M., & Behdad, M. (2008). Effects of sowing depth and summer irrigation on Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) population in Gonabad. Applied Entomology and Phytopathology 76(1): 1–-12. (In Persian with English abstract)
 21. Rahimi, H. (2017). Saffron Pests (Identification and Management). Sokhangostar Press. 76p. (In Persian)
 22. Rahimi, H., & Nategh Golestan, M. (2020). Preliminary study on non-chemical management factors for bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) control in the saffron crop. Journal of Crop Protection 9(2): 251–259.
 23. Rashed-Mohassel, M.H. (2019). Evolution andbotany of saffron (Crocus sativus L.) and allied species. In A. Koocheki and M. Khajeh Hosseini (eds). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. pp. 37–57.
 24. Saeedizadeh, A. )2014(. Identification of some saffron corm rot fungi and their control. Saffron Agronomy and Technology 2: 205–213. (In Persian with English abstract)
 25. Schipper, M.A.A. )1984(. A revision of the genus Rhizopus. I. The stolonifer-group and Rhizopus oryzae. CBS Studies in Mycology 25: 1–19.
 26. Smiley, R., Gourlie, J.A., Easley, S.A., Patterson, L.M., & Whittaker, R.G. (2005(. Crop damage estimates for crown rot of wheat and barley in the Pacific Northwest. Plant Disease 89: 595–604. http://doi.org/10.1094/PD-89-0595.
 27. Wooddy, M.W., & Fashing, N.J. (1993). The ability of Rhizoglyphus robini Claparède (Astigmata: Acaridae) to subsist solely on a diet of filter paper, International Journal of Acarology 19(4): 345– http://doi.org/10.1080/01647959308683990.
 28. Wyatt, I.J., & White, P.F.(1979). Simple estimation of intrinsic increase rates for aphids and tetranychid mites. Journal of Applied Ecology 14: 757–766.
 29. Yogev, A., Raviv, M., Hadar, Y., Cohen, R., & Katan, J. (2006). Plant waste-based composts suppressive to diseases caused by pathogenic Fusarium oxysporum. European Journal of Plant Pathology 116: 267–278. http://doi.org/1007/s10658-006-9058-8.
 30. Zindel, R., Ofek, M., Minz, D., Palevsky, E., Zchori-Fein, E., & Aebi, A. (2013). The role of the bacterial community in the nutritional ecology of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari:Astigmata: Acaridae). Federation of American Societies for Experimental Biology 27(4): 1488–1497. http://doi.org/10.1096/fj.12-216242.

 

CAPTCHA Image