ارزیابی تاثیرکنه‌کش‌های فلومایت و دایابون-3 در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای درگلخانه‌های رز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، تهران

2 گروه فن‌آوری و مدیریت تولید، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، محلات

3 بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران، اصفهان

چکیده

کنه‌های تارتن درمیان آفات رز گلخانه‌ای، بیشترین دوره خسارت و مقاومت را به سموم ایجاد می‌کنند و بکارگیری تناوب مصرف کنه­کش­های جدید و موثر در کاهش پدیده مقاوت توصیه می‌شود. در این بررسی تاثیر غلظت 4/0 و 5/0 در هزار کنه­کش فلوفنزین (flumite 20% SC)، غلظت 8 و10 در هزار سم گیاهی دایابون-3 (Dayabon-3) با کنه­کش­های آبامکتین (vertimec, 1.8% EC)، هگزی تیازوکس (nissorun 10% EC)، اتوکسازول (barque 10% EC) در گلخانه‌های رز و علیه جمعیت کنه تارتن دو لکه‌ای در تهران، محلات و اصفهان در سال 1394 ارزیابی گردید. از بوته­های رز کشت شده در گلدان در یک ردیف 10 متری در طرح کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده شد. از برگ شاخه­های خمیده و عمودی بوته‌های رز در فواصل هفت روز نمونه‌برداری انجام و با مشاهده میانگین 3 کنه فعال در 30 % نمونه برگ­ها اقدام به سم‌پاشی تیمارها شد. کارائی تیمارها با جمع­آوری تصادفی 30 نمونه برگ و با شمارش جمعیت فعال کنه در فواصل یک روز قبل و 3، 7، 14 روز بعد انجام و درصد تلفات کنه مورد تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج تلفات کنه از تاثیر غلظت 5/0 در هزار فلومایت و10 در هزار دایابون از نوبت 3 تا 14روز در تهران از 89/82 % تا 35/56 % و از 64/82 % تا 65/49 % با کاهش و در اصفهان از 61/78 % تا 93/82 % و از 04/71 % تا 27/74 % با افزایش و در محلات نسبتا ثابت و از 68/67 % تا 70 % و 97/62 % تا 66 % به ثبت رسید. کارائی غلظت‌های فلوفنزین و دایابون 3 در مقایسه با کنه‌کش‌های مجاز در تهران و محلات بیشتر ولی نسبت به تاثیر آبامکتین و نیسورون کمتر در اصفهان ملاحظه شد. از غلظت‌های بیشتر فلوفنزین و دایابون در شروع فعالیت کنه‌های تارتن رز گلخانه‌ای و در تناوب مصرف با سایر سموم می‌توان استفاده نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Flumite 20% SC and Dayabon-3 Effects on Tetranychus urticae Control in Greenhouse Cut Roses

نویسندگان [English]

 • M. Arbabi 1
 • A. Hossininia 2
 • M.S. Imami 3
 • M. Khani 1
1 Agricultural Research Zoology Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Production Management and Technology Department of Ornamental Plants Research Center (OPRC), Horticultural Sciences Research Institute (HSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Mahallat, Iran
3 Plant Protecton Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction
The ornamental plants are sold according their beauty. Different mite species imposing damages on various ornamental plant parts. At the moment total mite pest species in greenhouse commercial ornamental plant productions in the world exceed to 31 species from 15 genera and 6 mite families (Tetranychidae, 7 species, Tenuipalpidae, 4 species, Eriophyoidea, 13 species, Tarsonemidae, 2 species, Acaridae, 5 species) respectively. Among Acarina mites and other arthropods pest species, Tetranychus urticae Koch (Two spotted spider mite) is the most economical pest in the greenhouses in Iran and in the world. This mite pest due to possess shorter time of generation, number of generations through host plant existed, higher daily and total fecundity, higher adaptation range of temperature and humidity during roses plant cultivation time, enhanced this mite to become the first arthropods receiving higher resistance to different pesticides group under greenhouse conditions. Biological control achievement of this mite pest by rotational natural enemies like Phytoseiulus persimilis A. H. received for few percent only under special circumstances in developing countries. But control major of this mite still depended to pesticides effects and how and when to apply. Economical rose plants generally harvested for two or three years in greenhouse condition while enhancing longer period activities for two spotted spider mite population with constant noticeable damages. Substitution new chemical group of acaricide at short period of time against this mite pest under greenhouses reported effective by concerned researchers under greenhouse conditions. Most pesticides effects in agricultural crops can enter and kill the mite as stomach or contact poisons and can classified them into organic and inorganic pesticides. Inorganic pesticides do not contain the element of carbon but include arsenic, mercury, zinc, sulfured, boron or fluorine. While botanical pesticides, positives relatively with high LD50 values to mammals, they usually are considered safe to human. Dependency to pesticides application against spider mite population although will not eliminated them in agricultural crop productions, they should not automatically be given the higher priority especially under greenhouses. Tetranychus urticae causes longer period damages and faster resistance to various group of pesticides among cut rose’s pests in the greenhouses in Iran and elsewhere in the world. Spray new acaricidal compounds in rotation, is one of the control measures which to keep out further mite resistance to the acaricidal application.
Materials and Methods
 In this concerned, an investigation carried out to evaluate effects of  different doses of flufenzin 20% SC (0.4 and 0.5 ml/lit) and Dayabon-3 (8 and 10 ml/lit doses) a botanical pesticide manufactured in Iran in comparison with effects of 0.75 ml/lit of abamectin, 0.5 ml/lit of hexythiazox 10% EC and etoxazole 10% EC of registered acaricides against T. urticae mobile stages on cut roses in greenhouses of Tehran, Mahalat and Esfahan regions during period of 2014-2015 respectively. The completely randomized design method with three replications were used. In each replicated, 10 meters roses plants cultivated in the plastic pots were used. Time of treatment’s done at weekly sampling from all roses’ plants in different treatments including controlled treatment and total 200 leaves randomly sampled from various rose plant parts and carried out into polyethylene bag into laboratory to examine mobile stages of spider mite under stereomicroscope. Alive mite stages counted under rose leaf side and when at least 3 active spider mite stages observed with 30% rose leaves infested by mite, different treatments applied at early morning hours. Water spray also used in controlled treatment. Effects of each treatment determined through random 30 leaves collected from bent and vertical shoots and number alive mites were counted under rose leaf side and registered for each treatment. Sampling period followed at one day before treatment and 3, 7, 14 days after treatments sprayed respectively. Raw collected data for each treatment through Aboutte formula converted into mortality%. Analysis of variance on mean of mortality% done with the help of SAS software and those treatment grouped according Duncan multiple range test method.
Results and Discussion
Mite mortality% caused by 0.5ml/l of flufenzin and 10 ml/l of Dayabon-3 found varied from 3rd to 14th days after treatment in Tehran with decreasing effects from 82.89% to 56.35%, 82.64% to 49.65% for both treatments respectively. While effects of these two treatments in Esfahan recorded from 78.61% to 82.93%, and 71.04% to 74.27% with increasing effects against rose spider mite population. Comparing effects of these two treatments in Mahalat however remained almost at constant and mite mortality% fluctuated from 68.8% to 70%, 62.97% to 66% during sampling period respectively.
Conclusion
 Spraying higher doses of these two pesticides at lower mean of population and % of mite infested rose leaves and implementing different acaricidal compounds in rotation, will provide higher mite control as well as protect further risk of spider mite resistance to the pesticides in rose greenhouses. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acaricides
 • Botanical
 • Control
 • Rose spider mite
 • Synthetic
 1. Abadzadeh, H., Ahmadi, K., Mohammadnia-Afrozi, S., Taghani, R.A., Abasi, M., & Yari, S. (2018). Agriculture Data Base 2017, Vol.2, (Water, Soil, Agric. Instruments, Agric. Pests and Diseases control, in Ornamental, Medicinal plants, etc.). Centre of agric. information and innovation, Deputy of Economic and planning, Ministry of Agric. Jehad of Iran, 401 pp. (In Persian)
 2. Arbabi, M. (2010). Evaluation six decades pesticides application to control agricultural mite pests in Iran. Extended abstract proceeding of half century pesticides uses in Iran. Iranian Research Institute of Plant Protection 145-159. (In Persian with English abstract)
 3. Arbabi, M., & Baradaran, P. (2010). The first report form winter increase Tetranychus urticae Koch population in hydroponics greenhouse rose cultivation in Varamin. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, 31st July-3rd August, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, page 413 (In Persian with English abstract)
 4. Arbabi, M., & Baniameri, V.A. (2016). Evaluation of the Effectiveness of GC-mite Acaricide in Control of Tetranychus urticae and Aculops lycopersici under Greenhouse Conditions Pesticides in Plan Protection Sciences, 2016, 3(2). 106-113. (In Persian with English abstract)
 5. Arbabi, M., Baradaran, P., Seifi, M., & H. Rezai. (2009). Effectiveness of new acaricide doses (Kingbo 6% SL), Neem Azal-T/S and water spray in comparison to organic acaricides on infested rose plants by Tetranychus in greenhouses in Varamin region. Iranian Journal of Agricultural Sciences 6(2): 155-163. (In Persian with English abstract)
 6. Arbabi, M., Baradaran, P., Rezai, H., & Azimi Mottaam, H. (2011). Comparison efficiency some Fungicides and Acaricides for control of spider mite glass houses cucumber. Applied Plant Protection (1): 23-34. (In Persian with English abstract).
 7. Arbabi, M., Imami, M.S., Baradaran, P., & Jaliani, N. (2015). Evaluation of the efficacy of the acaricide bifenazate (SC 24%) against greenhouse crops infested by Tetranychus urticae Pesticides in Plan Protection Sciences 2(1): 1-9. (In Persian with English abstract)
 8. Arbabi, M., Shirdel, R., Imami, M.S., Rahmi, H., Asari, M.J., & Baradaran, P. (2014). Evaluation of the Efficacy of the Acaricide spiromesifen SC 240 in Control of Vegetable Spider Mites. Pesticides in Plan Protection Sciences 1(1): 51-61. (In Persian with English abstract)
 9. Baradaran, P., Arbabi, M., Kamali, K., & Ostovan, H. (2001). Study on biology of Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) on ornamental plants under laboratory conditions. Applied Entomology and Phytopathology 69(1): 31-50. (In Persian with English abstract)
 10. Blindeman, L., & Van Labeke, M.C. (2003). Control of the two spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) in glasshouse roses. Comm. Applied Sciences, Ghent University 68(4a): 249-254.
 11. Cobanglu, S., & Azloubh, S. (2013). Effects of soft soap and abamectin on the two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and predatory mite Phytoseiulus persimilis A-H (Acari: Phytoseiidae). Türk. Entomology Derg. 37(1): 31-38.
 12. Farouk, S., Almutairi, A.B., Alharbi, Y.O., & Al-Bassam, W.I. (2021). Acaricidal Efficacy of Jasmine and Lavender Essential Oil or Mustard Fixed Oil against Two-Spotted Spider Mite and Their Impact on Growth and Yield of Eggplants. Biology 2021, 10, 410. https://doi.org/10.3390/biology10050410.
 13. Gough, N. (1990). Evaluation of miticides for the control of two spotted mite Tetranychus urticae Koch on field roses in southern Queensland. Crop Protection 9: 119-127.
 14. Hussey, N.W., & Scopes, N. (1985). (Eds.) Biological pests control: The glasshouse experience. Bland ford Press, Pool, Dorset, UK.
 15. Ismail, M.S.M., Ghallab, M.M.A., Soliman, M.F.M., & Aboghalia, A.H. (2011). Acaricidal activities of some essential and fixed oils on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae. Academic Journal Biology. Sciences 3(1): 41-48.
 16. Isman, M.B. (2006). Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and increasingly regulated world. Annual Review Entomology 51: 45–66.
 17. Karlik, J.F., Goodell, P.B., & Osteen, G.W. (1995). Sampling and treatment thresholds for spider mite management in field grown raised plants. HortScience 30(6): 1268–1270.
 18. Mavali, H.R., Arbabi, M., & Goharchini, H. (2016). Comparative effects of organic and inorganic acaricides in control of greenhouse rose spider mite (Tetranychus ). Journal of Entomological Research 7(2): 181-190. (In Persian with English abstract)
 19. Nicholls, C.I., Parella, M.P., & Altieri, M.A. (1998). Advances and perspectives in the biological control of greenhouse pests with special reference to Colombia. Integrated Pest Management Reviews 3: 99-109.
 20. Pijnakker, J., & Ramakers, P. (2009). Development of integrated pest management in greenhouse cut roses (in the Netherlands). Floriculture and ornamental biotechnology (Global science books) 3, (special issue 1): 117-120.
 21. Rezende de Cerqueira, D.T., Raetano, C.G., Ferreira do Amaral, M.H.D., Carvalho, M.M., Ítalo de Almeida Costa, I., & Moreira, C.A.F. (2017). Optimization of spray deposition and Tetranychus urticae control with air assisted and electrostatic sprayer. Scientia Agricola 74(1): 32-40. http://dx.doi.org/10.1590/1678-992X-2015-0340.
 22. Rincon, R.A., Rodriguez, D., & Coy-Barrera, E. (2019). Review Botanicals against Tetranychus urticae Koch under Laboratory conditions: a survey of alternatives for controlling pest mites. Plants 8: 272:1-51.
 23. Stavrinides, M.C., & Hadjistylli, M. (2009). Two-spotted spider mite in Cyprus: Ineffective acaricides, causes and considerations. Journal of Pesticides Sciences 82: 123–128.
 24. Tavosi, S.M., Arbabi, M., & Sanatgar, E. (2018). Different releasing ratio of Phytoseiulus persimilis H. in biological control of Tetranychus urticae Koch in greenhouse roses. Journal of Entomological Research 9(3): 259-269. (In Persian with English abstract)
 25. Van Leeuwen, T., Tirry, L., Yamamoto, A., Nauen, R., & Dermauw, W. (2015). The economic importance of acaricides in the control of phytophagous mites and an update on recent acaricide mode of action research. Pesticides Biochemistry Physiology 121: 12–21.
 26. Van liemt, (1999). The world cut flower industry: trends and prospects. https://www.researchgate.net/publication/292139059.

 

 

CAPTCHA Image