بهینه‌سازی کارآیی علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی با بهره‌گیری از فرمولاسیون میکروکپسول و ماده افزودنی تداوم‌بخش‌

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی

3 دانشکده کشاورزی

4 فردوسی مشهد

چکیده

کارایی علف‌کش‌ها در مبارزه با علف‌های هرز نه تنها به مادۀ موثره و سمیت آنها بستگی دارد، بلکه تحت تأثیر عواملی همچون نوع فرمولاسیون می‌باشد. بدین لحاظ این پژوهش در ادامه ساخت اولین فرمولاسیون میکروکپسول علف‌کش‌ ای‌پی‌تی‌سی در ایران به اجرا در آمد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی کارایی فرمولاسیون میکروکپسول سنتز شده و تأثیر ماده افزودنی تداوم‌بخش تیوسولفات آمونیوم در مقادیر و روش‌های مختلف کاربرد بر کنترل علف‌های هرز و افزایش محصول بود. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار طی سال‌ زراعی 1393 در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش اجرا شد. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: نوع فرمولاسیون در سه سطح، فرمولاسیون‌های امولسیون (ارادیکان 82 درصد)، امولسیون همراه ماده تداوم‌بخش و میکروکپسول، مقدار کاربرد در سه سطح، 50، 75 و 100 درصد مادۀ موثره توصیه ‌شده (به ترتیب 2/46، 3/69 و 4/92 کیلوگرم مادۀ موثره در هکتار) و روش کاربرد در دو سطح، اختلاط و عدم اختلاط با خاک به همراه شاهد وجین و عدم وجین. طی مراحل اجرا تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در زمان‌های 40 و 60 روز پس از نشاکاری و عملکرد گیاه توتون در چهار مرحله برداشت مورد سنجش قرار گرفت. دو علف هرز دم‌روباهی‌سبز و تاج‌خروس‌ریشه‌قرمز به عنوان گونه‌های غالب تعیین شد. با توجه به نتایج آزمایش فرمولاسیون میکروکپسول موجب افزایش کارایی کنترل علف‌های هرز و به تبع افزایش عملکرد نسبت به سایر فرمولاسیون‌ها گردید. به نحوی که تیمار 75 درصد دُز توصیه شده فرمولاسیون میکروکپسول با تیمار 100 درصد سایر فرمولاسیون‌ها در یک گروه آماری قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

Improving the Efficiency of EPTC Herbicide by Microcapsule Formulation and Herbicide Extender

نویسندگان [English]

  • ahmad rahbari 1
  • ebrahim izadi 2
  • Mohammad hasan rashed 3
  • Gholam hossein Zohuri 4
  • Eskandar Zand 4
4 Ferdowsi University of Mashhad
CAPTCHA Image