تأثیر برخی ترکیبات سمی گیاهی و ایمیداکلوپراید بر پارامتر‌های بیو‌شیمیایی سر‌خرطومی‌حنایی‌خرما (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه رشت

چکیده

امروزه مبارزه با سرخرطومی­حنایی­خرما بعنوان آفت قرنطینه­ای و مخرب نخلستان­ها بدلیل تغذیه از قسمت­های داخلی تنه درخت، صرفاً به مبارزه شیمیایی محدود گردیده که کاربرد بی­رویه آفت­کش­های مختلف مانند ایمیداکلوپراید باعث بروز مقاومت این حشره شده است. در این پژوهش اثر کشندگی ترکیبات سمی گیاهی شامل اسانس­سیر و متابولیت­های ثانویه­ی آن (دی­آلیل­دی­سولفاید، دی­آلیل­تری­سولفاید) و اسانس اکالیپتوس و متابولیت‌های­ثانویه آن (1و8-سینئول، آرومادندرن) بر فعالیت آنزیمی (استرازهای­عمومی، گلوتاتیون­اس-ترانسفراز، استیل­کولین­استراز) سرخرطومی حنایی‌خرما مطالعه و با ایمیداکلوپراید (فرم تجاری و ماده­تکنیکال) مقایسه شدند. حشرات بالغ (نر و ماده) از نخلستان‌های آلوده سراوان جمع­آوری و در آزمایشگاه (3±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری 12:12­ساعت تاریکی: روشنایی) پرورش یافتند. آزمایش­های زیست­سنجی روی لاروهای همسن (سن دوم) انجام شد. اثرات سمی تمام ترکیبات­سمی به طور جداگانه و در حالت­های اختلاط­دوگانه بررسی شدند. همچنین اثر حالت­های اختلاط­دوگانه و مقادیر LC25 و LC50 وضعیت انفرادی هر ترکیب سمی بر میزان فعالیت آنزیم­های اشاره شده در 24 ساعت پس­از تیمار ارزیابی شد. مقادیر غلظت کشنده بیست­و­پنج درصد (LC25) و غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) برای اسانس سیر، دی­آلیل­دی­سولفاید، دی­آلیل­تری سولفاید به­ترتیب برابر با "23/9 و 61/23"، " 33/2 و 64/4"، " 75/2 و 01/5" میکرولیتر بر میلی­لیتر"؛ برای اسانس اکالیپتوس، 1و8-سینئول، آرومادندرن به­ترتیب برابر با "46/12 و 41/33"، "26/4 و 83/7" ، "68/3 و 84/7" میکرولیتر بر میلی­لیتر و برای فرم­تجاری و ماده­تکنیکال ایمیداکلوپراید به­ترتیب برابر با "012/0 و 025/0" و "009/0 و 004/0 میکرولیتر بر میلی­لیتر" تعیین شدند. اختلاط­دوگانه LC50+LC50 شامل "دی آلیل­تری­سولفاید+ ماده­تکنیکال ایمیداکلوپراید"،"دی­آلیل­تری­سولفاید+ آرومادندرن "، "دی­آلیل تری‌سولفاید+ 1و8-سینئول"،"دی­آلیل­دی­سولفاید+ ماده­تکنیکال ایمیداکلوپراید"،"دی­آلیل­دی­سولفاید+ آرومادندرن"، "دی­آلیل­دی­سولفاید+ 1و8-سینئول" اثرات هم­افزایی داشتند. نتایج، افزایش معنی­دار فعالیت استرازهای عمومی و گلوتاتیون­اس-ترانسفراز را در لاروهای تیمار شده با وضعیت انفرادی ترکیبات­سمی و حالت­های اختلاط دوگانه کاهش فعالیت گلوتاتیون­اس­ترنسفراز را سبب شدند. کاهش معنی­دار فعالیت استیل­کولین­استراز در همه تیمارها مشاهده شد. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین غلظت ترکیبات­سمی مورد­مطالعه برای 50 درصد مهار آنزیم استیل­کولین­استراز با غلظت 328/0 میکرولیتر بر میلی­لیتر اختلاط دوگانه "دی‌آلیل­تری سولفاید+1و8-سینئول" و 485/4 میکرولیتر بر میلی­لیتر اسانس سیر بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین (30/80 درصد) و کمترین (50/6 درصد) میزان مهار استیل­کولین­استراز به ترتیب توسط غلظت 2 میکرولیتر بر میلی لیتر "دی­آلیل­تری­سولفاید+1و8-سینئول" و غلظت 1/0 میکرولیتر بر میلی لیتر "فرم تجاری ایمیداکلوپراید بدست آمد. علیرغم کنترل بهتر سرخرطومی­حنایی­خرما پس از تیمار با ایمیداکلوپرید در مقایسه با ترکیبات­سمی­گیاهی (اسانس­ها و متابولیت­های ثانویه)، مقاومت در برابر این آفت کش به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی­مدت به اثبات رسیده­است. بنابراین باتوجه نتایج اثرات هم­افزایی متابولیت­های ثانویه با هم یا حتی با ایمیداکلوپراید، کاهش فعالیت آنزیم­های سم­زدا و همچنین استیل­کولین­استراز مشاهده شد که بیانگر این نکته کلیدی است که آنزیم­ها قادر به حذف حالت­های اختلاط دوگانه از همولنف سرخرطومی­حنایی­خرما نبوده­اند، در نتیجه می­توانند در مدیریت این آفت نقش موثری ایفا نمایند. همچنین، برای افزایش کارایی متابولیت­های ثانویه نیاز است تا انواع فرمولاسیون­های آنها مانند نانوفرمولاسیون­ها جهت افزایش پایداری آنها در محیط مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به کارآیی بالای حالت­های اختلاط­دوگانه ترکیبات­سمی بر فیزیولوژی سرخرطومی­حنایی­خرما، می­توان با آزمایش­های تکمیلی در سطح نخلستان­ها به امکان جایگزینی آنها با آفت­کش امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of some Botanicals and Imidacloprid on the Biochemical Parameters of Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)

نویسندگان [English]

 • A. Piri 1
 • N. Sahebzadeh 1
 • A. Zibaee 2
 • A. Khani 1
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

Introduction: Today, the control of Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) as quarantine and destructive pest of date plantation due to the inner parts of the tree trunk is limited to chemical control that indiscriminate application of different types of pesticides such as imidacloprid has caused the resistance of this insect. In this study, the lethal effect of botanical compounds including garlic essential oil and its secondary metabolites (diallyl disulfide, diallyl trisulfide) and eucalyptus essential oil and its secondary metabolites (1,8-cineole, aromadendrene) on enzymatic activity (general esterases, glutathione S-transferase, acetylcholinesterase in red palm weevil were studied and compared with imidacloprid (commercial form and technical substance).
Materials and Methods: Adults (Male and female) of R. ferrugineus (red palm weevil) were collected from infected date palm plantations in Saravan (Iran) and transferred to the laboratory for propagation (25±3°C, 60±5% relative humidity, 12:12-h light: dark cycle). Bioassay tests were performed on larvae of the same age (2nd instar). The toxic effects of all compounds were investigated separately and in binary mixtures. The bioassay experiment was performed using a topical-fumigant method in three replications (10 larvae per replicate) in a completely randomized design. Two μl of different lethal concentrations (LCs) of chemicals were poured on the anterior part of the 2nd instar larval thorax and they were transferred to 8 cm Petri dishes. The mortalities were recorded 24 hours after treatment. Lethal concentrations of LC25 and LC50 were calculated using SPSS software version 21. Then, binary mixtures of LC25 and LC50 concentrations (LC25+LC25, LC50+LC25, LC50+LC50) of the studied compounds were performed to investigate the additive, synergistic, and antagonistic effects with a similar bioassay method. Enzymatic assays were performed using conventional methods. The effect of these binary mixtures, as well as LC25 and LC50 values of the individual status of each toxic compound on the activity of the mentioned enzymes, were evaluated 24 hours after treatment. Lethal concentrations (25 and 50%) and inhibition concentration of 50% of acetylcholinesterase (IC50) activity were calculated using the probit model and SPSS (v. 21). Scatter diagrams and regression lines between different concentrations of chemicals for inhibition of acetylcholinesterase were calculated with Sigma Plot software version 12.3. Also, the comparison between lethal concentrations was performed using the ratio of lethal concentrations and 95% confidence interval. In addition, the mean comparison between the data obtained from biochemical experiments with SPSS software (v. 21) and the Tukey test was performed at a 5% level.
Results and Discussion: The LC25 and LC50 values of garlic essential oil, diallyl disulfide, diallyl trisulfide were calculated as "9.23 and 23.61", "2.33 and 4.64 ","2.75 and 5.01 "µL mL-1; for eucalyptus essential oil, 1,8-cineole, aromadendrene were as "12.46 and 33.41", "4.26 and 7.83", "3.68 and 7.84 " µL mL-1 and for commercial form and technical substance imidacloprid were as" 0.012 and 0.025 "and" 0.009 and 0.004 µL mL-1, respectively. Results showed that the binary mixtures of LC50+LC50 including "diallyl trisulfide+imidaclopride technical substance", "diallyl trisulfide+aromadendrene","diallyl trisulfide+1,8-cineole","diallyl disulfide+technical substance imidacloprid","diallyl disulfide+aromadendrene","diallyl disulfide+1,8-cineole" had synergistic effects. The results showed a significant increase in general esterases and glutathione S-transferase activity in the larvae treated with the individual status and binary mixtures. A significant decrease in acetylcholinesterase activity was observed in all treatments. Results showed that the lowest and highest concentrations of the studied toxic compounds for 50% inhibition of acetylcholinesterase activity were obtained by 0.328 mg ml-1 of "diallyl trisulfide+1,8-cineole" and 4.485 mg ml-1 of garlic essential oil, respectively. In addition, the results showed that the highest (80.30%) and lowest (6.50%) levels of acetylcholinesterase inhibition were obtained by 2 μl ml-1 of "diallyl trisulfide+1,8-cineole" and 0.1 μl ml-1 of the commercial form of imidacloprid.
Conclusion: Despite the better control of red palm weevil after treatment with imidacloprid compare to botanical insecticides (essential oils and secondary metabolites), however, the resistance to this pesticide has been demonstrated because of long-term exposure. Therefore, according to the results of the synergistic effects of secondary metabolites together or even with imidacloprid, a decrease in the activity of detoxifying enzymes, as well as acetylcholinesterase, was observed, which may indicate the key point that these enzymes have not been able to eliminate these binary mixtures from the hemolymph of red palm weevil, so they could play an effective role in the management of this pest. Therefore, it can be hoped that plant essential oils can control red palm weevil in palm plantation alone or in binary mixture together or with other conventional pesticides. Further studies are needed to make a more confident decision in this regard. One of the problems of plant essential oils as well as their secondary metabolites is the low stability of these compounds in the environment, so one of the issues that can be paid more attention to is increasing their stability in the environment and how to release them in the environment, which can be done with various formulations such as nanoformulations, in particular, assume to solve this problem. Therefore, the study of the stability and formulation of plant essential oils and their secondary metabolites in the environment is a topic that should be considered in future research to be able to implement the potential ability of these compounds in agricultural pest management in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Binary mixture
 • Botanical insecticide
 • Detoxifying enzyme
 • Synergy
 • Toxicity
 1. Abbasi J., Dabiri H., and Amiri A. 2017. Quarantine pest of date weevil. Promotional publication. Agricultural Jihad Organization of Fars Province (Agricultural Extension Coordination Management). 20 pages. (In Persian with English abstract)
 2. Abdel Kareim A.I., Mohamed A.M., Rashed A.A., Said Ahmed F.M., Qasim M.A., and Mohsen Saad M. 2017. Oviposition deterrent effect of four essential oils against the date palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus Olivier. Middle East Journal of Agriculture Research 6(4): 1336-1345.
 3. Abdelgaleil S.A., Mohamed M.I., Badawy M.E., and El-arami S.A., 2009. Fumigant and contact toxicities of monoterpenes to Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst) and their inhibitory effects on acetylcholinesterase activity. Journal of Chemical Ecology 35: 518-525.
 4. Ahmed R., and Freed S. 2021. Biochemical resistance mechanisms against chlorpyrifos, imidacloprid and lambda-cyhalothrin in Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae). Crop Protection 143. In press. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2021.105568.
 5. Avand Faghih A. 1996. The biology of red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus Oliv.(Coleoptera: Curculionidae) in Saravan region (Sistan and Balouchistan Province, Iran). Applied Entomology and Phytopathology 63(1/2): 61-86.
 6. Brezáni V., and Šmejka K. 2013. Secondary metabolites isolated from the genus Eucalyptus. Current Trends in Medicinal Chemistry 7: 65-95.
 7. Campolo O., Giunti G., Russo A., Palmeri V., and Zappalà L. 2018. Essential oils in stored product insect pest control. Journal of Food Quality. Article ID 6906105. 1-18 pages. https://doi.org/10.1155/2018/6906105.
 8. Ellman G.L., Courtney K.D., Andres V., and Featherstone R.M. 1961. A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemical Pharmacology 7: 88-95.
 9. Faraji N., Saber M., Sarif Moayeri H.R., and Kavous A. 2015. Investigation of insecticidal properties and combined effects of eucalyptus, cumin and peppermint essential oils on four-spot beetle Callosobruchus maculatus. Thesis. Master. Maragheh University. (In Persian with English abstract).
 10. Han Z., Moores G., Devonshire A., and Denholm I. 1998. Association between biochemical marks and insecticide resistance in the Cotton Aphid, Aphis gossypii. Pesticide Biochemistry and Physiology 62: 164-171.
 11. Isman M.B. 2015. A renaissance for botanical insecticides? Journal of Pest Management Science 71(12): 1587-1590.
 12. Isman M.B. 2020a. Botanical insecticides in the twenty-first century-fulfilling their promise? Annual Review of Entomology 65: 233-249.
 13. Isman M.B. 2020b. Commercial development of plant essential oils and their constituents as active ingredients in bioinsecticides. Phytochemistry Reviews 19: 235-241.
 14. Isman M.B., and Tak J.H. 2017. Inhibition of acetylcholinesterase by essential oils and monoterpenoids: A relevant mode of action for insecticidal essential oils? Biopesticides International 13(2): 71-78.
 15. Jankowska M, Rogalska J., Wyszkowska J., and Stankiewicz M. 2017. Molecular targets for components of essential oils in the insect nervous system-A review. Molecules 23: 2-20.
 16. Kaakeh W., Abou-Nour M.M., and Khamis A.A. 2001. Mass rearing of the Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus Olivier on sugarcane and artificial diets for laboratory studies: Illustration of methodology. Proceedings of the 2nd International Conference on Date Palm, Al-Ain, 25-27 March, 344-357.
 17. Kumrungsee N., Pluempanupat W., Koul O., and Bullangpoti V. 2014. Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activities. Journal of Pest Science 87(4): 721-729.
 18. Lee S.E., Choi W.S., Lee H.S., and Park B.S. 2000. Cross-resistance of a chlorpyrifos-methyl resistant strain of Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Cucujidae) to fumigant toxicity of essential oil extracted from Eucalyptus globulus and its major monoterpene, 1, 8-cineole. Journal of Stored Products Research 36: 383-389.
 19. Lin S.F., Li T.H., Chen K., Gao H.T., and L, G.W. 2005. GC-MS analysis of garlic and garlic essential oil for the contents of volatile oil and of chemical components. Physical Testing and Chemical Analysis 41:87-89.
 20. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L. and Randall R.J. 1951. Protein measurement with the Folin phenol reagent. Journal of Biological Chemistry 193: 265-75.
 21. Mazza G., Francardi V., Simoni S., Benvenuti C., Cervo R., Faleiro J.R., Llácer E., Longo e S., Nannelli R., Tarasco E., and Roversi P.F. 2014. An overview on the natural enemies of Rhynchophorus palm weevils, with focus on R. Ferrugineus. Biological Control 77: 83-92.
 22. Oppenoorth F.J. 1985. Biochemistry and Genetics of Insecticide Resistance. Comprehensive Insect Physiology, Eds G.A. Kerlrut L.I. Gilbert (1985) Pergamon, Oxford. pp. 731-773.
 23. Piri A., Sahebzadeh N., Zibaee A., Jalali Sendi J., Shamakhi L., and Shahriari M. 2020. Toxicity and physiological effects of ajwain (Carum copticum, Apiaceae) essential oil and its major constituents against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Chemosphere 256: 127103. 1-7 (In press). doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127103
 24. Plata-Rueda A., Martínez L.C., Santos M.H.D., Fernandes F.L., Wilcken C.F., Soares M.A., Serrão J.E., and Zanuncio J.C. 2017. Insecticidal activity of garlic essential oil and their constituents against the mealworm beetle, Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae). Scientific Reports 7(1): 1-11. 
 25. Rochat D., Dembilio O., Jaques J.A., Suma P., La A., Pergola R.H., Kontodimas D., and Soroker V., 2017. Rhynchophorus ferrugineus: Taxonomy, distribution, biology, and life cycle. Handbook of Major Palm Pests: Biology and Management. Eds V. Soroker and S. Colazza. Wiley & Sons Ltd. pp. 105-130.
 26. Saad M.M.G., Abou-Taleb H.K., and Abdelgaleil S.A.M. 2018. Insecticidal activities of monoterpenes and phenylpropenes against Sitophilus oryzae and their inhibitory effects on acetylcholinesterase and adenosine triphosphatases. Applied Entomology and Zoology 53: 173-181.
 27. Shahriari M., Sahbzadeh N., and Zibaee A. 2019a. Effects of Teucrium polium L. (Lamiaceae) essential oil and α-pinene on the detoxifying- and intermediary engaged enzymes of Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lep.: Pyralidae). Acta agriculturae Slovenica 113(2): 251-261.
 28. Shahriari M., Sahbzadeh N., Zibaee A., Khani A., and Senthil-Nathan S. 2017. Metabolic response of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) to essential oil of Ajwain and thymol. ToxinReviews 36 (3): 204-209.
 29. Shahriari M., Zibaee A., Sahebzadeh N., and Shamakhi L. 2018. Effects of a-pinene, trans-anethole, and thymol as the essential oil constituents on antioxidant system and acetylcholine esterase of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Pesticide Biochemistry and Physiology 150: 40-47.
 30. Shahriari M., Zibaee A., Shamakhi L., Sahebzadeh N., Naseri D., and Hoda H. 2020. Bio-efficacy and physiological effects of Eucalyptus globulus and Allium sativum essential oils against Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). Toxin Reviews 39(4): 422-433.
 31. Sharaby A., and AL-Dosary M. 2014. An electric air flow olfactometer and the olfactory Response of Rhynchophorous ferrugineus weevil to some volatile compounds. Journal of Agriculture and Ecology Research International 1(1): 40-50.
 32. Shukla P., Vidyasagar P.S.P.V., Aldosari S.A., and Abdel-Azim M. 2012. Antifeedant activity of three essential oils against the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus. Bulletin of Insectology 65(1): 71-76.
 33. SigmaPlot for Windows Version 12.3. 2011. Wpcubed GmbH, Germany.
 34. SPSS Inc. 2011. IBM Corp. IBM SPSS statistics 20.0. Chicago, IL.
 35. Wu M.Y., Ying Y.Y., Zhang S.S., Li X.G., Yan W.H., Yao Y.C., Shah S., Wu G., and Yang F.L. 2020. Effects of diallyl trisulfide, an active substance from garlic essential oil, on energy metabolism in male moth Sitotroga cerealella (Olivier). Insects 11 (270): 1-12.
 36. Yeom H.J., Kang J.S., Kim G.H., and Park I.K. 2012. Insecticidal and acetylcholine esterase inhibition activity of apiaceae plant essential oils and their constituents against adults of German cockroach (Blattella germanica). Journal of Agricultural and Food Chemistry 60(29): 7194-7203.
 37. Zhang Q., Liang W.B., Du X.Y., Fa Y.H., and Wang X.G. 2016. Effects of garlic essential oil on biological activity, physiology and Biochemistry of Mysus persicae. Guizhou Agricultural Sciences 44: 68-71.
 38. Zhao N.N., Zhang H., Zhang X.C., Luan X.B., Zhou C., Liu Q.Z., Shi W.P., and Liu Z.L. 2013. Evaluation of acute toxicity of essential oil of garlic (Allium sativum) and its selected major constituent compounds against overwintering Cacopsylla chinensis (Hemiptera: Psyllidae). Journal of Economic Entomology 106(3): 1349-1354.
CAPTCHA Image