ردیابی ژن‌های Rdg1a و mlo در جو برای مقاومت به بیماری‌های لکه قهوه‌ای نواری و سفیدک پودری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

چکیده

بیماری­های سفیدک پودری  (Blumeria graminis f.sp. hordei)و لکه قهوه­ای نواری  (Pyrenophora graminea)از جمله بیماری‌های مهم قارچی جو در ایران می­باشند و شناسایی ارقام مقاوم یکی از اقتصادی­ترین و کارآمدترین روش­­ها برای کنترل این بیماری­ها می­باشد. این تحقیق، با هدف ردیابی الل­های مقاومت Rdg1a و mlo-11 در جمعیت F2 حاصل از تلاقی والد مقاوم RIL-27 با رقم حساس یوسف انجام شد. ابتدا ارزیابی ژنوتیپی با استفاده از نشانگر HVCSG برای الل مقاومت Rdg1a انجام گردید و به ترتیب در نمونه­های مقاوم و حساس قطعاتی به اندازه‌ی 705 و 480 جفت باز تکثیر شدند همچنین جهت بررسی الل مقاومت mlo از نشانگر­های mlo-6 و mlo-10 استفاده شد این نشانگرها قطعاتی به اندازه­ی440 جفت باز از ژن mlo (الل مقاومت) و380 جفت باز از ژن MLO (الل حساسیت) را تکثیر کردند. نتیجه­ی واکنش والدین و جمعیت F2 در برابر آلودگی به بیمارگر لکه قهوه­ای نواری نشان داد که شدت بیماری در نمونه­های مقاوم دارای الل مقاومت Rdg1a خیلی پایین است. در بررسی واکنش این نمونه­ها به بیمارگر سفیدک پودری جو،  لاین L94 به دلیل حضور الل مقاومت mlo-11فاقد علایم بیماری بود که احتمالاً ناشی از تأثیر این الل در ایجاد مقاومت است. به طور کلی نتایج حاصل از ارزیابی ژنوتیپی به پتانسیل نشانگر­های mlo-6 و mlo-10 برای شناسایی الل مقاومت mlo-11 در لاین های انتخابی اشاره می­کند. نشانگر HVCSG از کارایی پایینی برخوردار بود که لازم است با طراحی نشانگر مولکولی مناسب ژنوتیپ­های مقاوم را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Rdg1a and mlo Genes for Resistance to Leaf stripe and Powdery Mildew Diseases in Barley

نویسندگان [English]

  • M. Khalili 1
  • A. Mirshamsi Kakhki 1
  • R. Aghnoum 2
  • A. Seifi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

Introduction: Powdery mildew and Leaf stripe diseases are the most important of barley fungus diseases in Iran. Identification of new genetic resources and breeding for resistance is one of the most economical and adaptive methods for controlling these diseases. Therefore, the aim of this study was an identification effective molecular marker for detection Rdg1a and mlo resistance alleles for Marker Assisted Selection against two diseases Leaf stripe and powdery mildew.
Materials and Methods: This study was conducted on F2 population derived from crosses the RIL-27 that has Rdg1a, mlo-11 resistance alleles and Yousef which has susceptible alleles (rdg1a, MLO). The RIL27 line is one of the lines of the recombinant inbred line population that derived from a cross between the VADA cultivar and the L94 Ethiopian line. 60 samples of F2 population were divided into two populations of 30 for genotyping and phenotyping against two diseases. We used HVCSG and mlo-6 and mlo-10 markers for the presence detection Rdg1a and mlo-11 respectively. Also Manchuria cultivar, which is susceptible to powdery mildew was used to produce inoculum powdery mildew. Genomic DNA of the plants was extracted from non-infected leaves in a two-leaf stage by using the CTAB method. Then, the quantity and quality of extracting DNA were studied by using (Thermoscientific (USA)) and Agarose gel (1%). The HVCSG, mlo-6 and mlo-10 markers amplified fragments 705, 440 and 380 base pairs respectively. Phenotyping evaluation against P.‌graminea was performed by using the sandwich method and for phenotyping evaluation against B. graminis was done using Aghnoum and et al method. And then the percentage of infect plants were counted.
Results and Discussion: In this study at first, HVCSG marker was used to distinguish Rdg1a resistance allele in parents and F2 population. This marker amplified the 705 base pair band that the result obtained was corresponding to what Biselli and et al showed in 2010. Biselli et al. Developed the HVCSG molecular marker to identify the Rdg1a resistance allele in the RIL population from the VADA × L94 crosses by rice EST sequence and they said, this marker amplifies the region from 4500 to 5025 sequences encoding the Shalcone synthase gene. But in this study, the results of using this marker in the F2 population are completely inconsistent with what Biselli and et al have stated. The results show that the HVCSG marker has a low efficiency. Second to check and confirm the presence of mlo-11 allele of mlo-6 and mlo-10 markers were used. The size of amplified regions (440 of the mlo-11 gene and 380 base pairs of the MLO gene) was corresponding to the results of Reinstadlr and et al. showed that these markers amplified 380 and 440 base pair fragments. After of inoculation test and the appearance of the symptoms of the diseases the percentage of infect plant for phenotyping against leaf stripe disease was counted. The Yousef cultivar, which was infected with P. graminea as a susceptible parent, showed success in the inoculation test. In other samples, 24 days after planting, symptoms of leaf stripe disease appeared in the five leaf stage. First, on the infected leaves, a yellow strip appeared, and most of the leaves that were later formed showed signs of the disease. Then the yellow strips on the leaves infected joined each other and caused the death of the leaf. Two resistant parents, RIL27 and VADA showed very low symptoms of leaf stripe disease. The results of inoculation test in this study was corresponding with studies from Arru and et al (2002) and Biselli and et al (2010). Arru et al showed that VADA was showing very little about 7% of the symptoms disease due to the presence of the resistance gene. Biselli and et al (2010) also reported that the percentage of infections in VADA parent is 2%. For phenotyping evaluation against powdery mildew disease after infecting the seedlings with B. graminis fungus, in the Yousef parent, symptoms were observed as white fluffy dots on the leaf surface. In the VADA variety, there were necrotic points. L94 and RIL-27, which had mlo-11 resistance gene, did not show any symptoms of the disease. L94 is a native Ethiopian cultivar that allele carries mlo resistance, so it is resistant to powdery mildew. The F2 population showed different signs based on the presence and absence of allele resistance. The samples with resistance allele, there were appeared mildew cholestasis and necrosis symptoms, and those that did not have resistance alleles were appeared necrotic and fluffy symptoms. In mlo-11 resistance alleles, the necrotic symptoms can be due to the presence of the Ml (La) resistance gene and also the pleiotropy effects of the molecular gene. Xintian et al reported that the mlo genes were not without pleiotropic effects, and necrotic symptoms on leaves of plants with mlo-11 resistance gene could be due to the effect Overlapping of the mlo gene with other QTLs. Conventional plant breeding methods are based on phenotypic selection of superior genotypes in segregation generation. Phenotyping methods are often costly and time-consuming for specific traits, but Marker Assisted Selection (MAS) is one of the methods developed to prevent of common problems in conventional plant breeding techniques. In some studies, the researchers pointed to use of molecular markers for facilitating of plant breeding programs.
Conclusion: Molecular markers are used as a new tool for increasing the efficiency of breeding programs to identify genetic resources. In addition, shortening the duration of breeding programs and the selection of recessive alleles, the molecular markers helps to facilitate the pyramiding of resistance genes to provide a broad and durable resistance. In general, the development of efficient molecular markers and the identification of different genetic resources against plant diseases and the pyramiding of resistance resources are preventing of the increasing use of chemical pesticides and fertilizers to control the pathogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf stripe
  • Marker assisted selection
  • Powdery Mildew
1- Arru L., Niks R., Lindhout P., Vale G., Francia E., and Pecchioni N. 2002. Genomic regions determining resistance to leaf stripe (Pyrenophora graminea) in barley. Genome 45(3): 460-466.
2- Aghnoum, R., Marcel, T. C., Johrde, A., Pecchioni, N., Schweizer, P., and Niks, R. E. 2010. Basal host resistance of barley to powdery mildew: connecting quantitative trait loci and candidate genes. Molecular Plant-Microbe Interactions 23(1): 91-102.‏
3- Aghnoum R., and Niks R.E. 2011. Transgressive segregation for very low and high levels of basal resistance to powdery mildew in barley. Journal of plant physiology, 168(1), 45-50.‏
4- Biselli C., Urso S., Bernardo L., Tondelli A., Tacconi G., Martino V., Grando S., and Valè G. 2010. Identification and mapping of the leaf stripe resistance gene Rdg1a in Hordeum spontaneum. Theoretical and Applied Genetics 120(6): 1207-1218.
5- Bulgarelli D., Biselli C., Collins N.C., Consonni G., Stanca A.M., Schulze-Lefert P., and Valè G. 2010. The CC-NB-LRR-type Rdg2a resistance gene confers immunity to the seed-borne barley leaf stripe pathogen in the absence of hypersensitive cell death. PLoS One 5(9): e12599.
6- Baker S., Newton A., and Gurr S. 2000. Cellular characteristics of temporary partial breakdown of mlo-resistance in barley to powdery mildew. Physiological and Molecular Plant Pathology 56(1): 1-11.
7- Czembor J.H. 2000. Resistance to powdery mildew in populations of barley landraces from Morocco. Genetic Resources and Crop Evolution 47(4): 439-449.
8- Castro A.J., Chen X., Hayes P.M., and Johnston M. 2003. Pyramiding quantitative trait locus (QTL) alleles determining resistance to barley stripe rust. Crop Science 43(2): 651-659.
9- Chen A., Brûle-Babel A., Baumann U., and Collins N.C. 2009. Structure–function analysis of the barley genome: the gene-rich region of chromosome 2HL. Functional & Integrative Genomics 9(1), 67-79.‏
10- Doyle J.J., and Dickson E.E. 1987. Preservation of plant samples for DNA restriction endonuclease analysis. Taxon 715-722.‏
11- Dreiseitl A., and Bockelman H.E. 2003. Sources of powdery mildew resistance in a wild barley collection. Genetic Resources and Crop Evolution 50(4): 345-350.‏
12- Dreiseitl A., Dinoor A., and Kosman E. 2006. Virulence and diversity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Israel and in the Czech Republic. Plant Disease 90(8): 1031-1038.
13- Francia E., Tacconi G., Crosatti C., Barabaschi D., Bulgarelli D., Dall’Aglio E., and Valè G. 2005. Marker assisted selection in crop plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 82(3): 317-342.
14- Giese H., Holm-Jensen A., Jensen H., and Jensen J. 1993. Localization of the Laevigatum powdery mildew resistance gene to barley chromosome 2 by the use of RFLP markers. Theoretical and Applied Genetics 85(6-7): 897-900.
15- Jefferies S., King B., Barr A., Warner P., Logue S., and Langridge P. 2003. "Marker‐assisted backcross introgression of the Yd2 gene conferring resistance to barley yellow dwarf virus in barley." Plant Breeding 122(1): 52-56.
16- Jørgensen J.H. 1992. Discovery, characterization and exploitation of Mlo powdery mildew resistance in barley. Breeding for disease resistance, Springer 152-141.
17- Jørgensen J.H., and Wolfe M. 1994. Genetics of powdery mildew resistance in barley. Critical Reviews in Plant Sciences 13(1): 97-119.
18- Joshi R.K., and Nayak S. 2010. Gene pyramiding-A broad spectrum technique for developing durable stress resistance in crops. Biotechnology and Molecular Biology Reviews 5(3): 51-60.
19- Kang W.H., Hoang N.H., Yang H.B., Kwon J.K., Jo S.H., Seo J.K., and Kang B.C. 2010. Molecular mapping and characterization of a single dominant gene controlling CMV resistance in peppers (Capsicum annuum L.). Theoretical and Applied Genetics 120(8): 1587-1596.
20- 1- Kiesling R. 1985. The diseases of barley. Barley: 269-312.
21- Pecchioni, N., Faccioli, P., Toubia-Rahme, H., Valè, G. and Terzi, V. 1996. Quantitative resistance to barley leaf stripe (Pyrenophora graminea) is dominated by one major locus. Theoretical and applied genetics 93(1-2): 97-101.
22- Qi X., Stam P., & Lindhout P. 1998. Use of locus-specific AFLP markers to construct a high-density molecular map in barley. Theoretical and Applied Genetics 96(3-4): 376-384.‏
23- Riedel C., Habeku B.A., Schliephake E., Niks R., Broer I., and Ordon F. 2011. Pyramiding of Ryd2 and Ryd3 conferring tolerance to a German isolate of Barley yellow dwarf virus-PAV (BYDV-PAV-ASL-1) leads to quantitative resistance against this isolate. Theoretical and Applied Genetics 123(1): 69.
24- Reinstädler A., Müller J., Czembor J.H., Piffanelli P., and Panstruga R. 2010. Novel induced mlo mutant alleles in combination with site-directed mutagenesis reveal functionally important domains in the heptahelical barley Mlo protein. BMC Plant Biology 10(1): 31.‏
25- Sharma T. 2003. "Molecular diagnosis and application of DNA markers in the management of fungal and bacterial plant diseases." Indian journal of Biotechnology 2(1): 99-109.
26- Shtaya M., Marcel T., Sillero J., Niks R., and Rubiales D. 2006. Identification of QTLs for powdery mildew and scald resistance in barley. Euphytica 151(3): 421-429.
27- Stein N., Prasad M., Scholz U., Thiel T., Zhang H., Wolf M., and Graner A. 2007. A 1,000-loci transcript map of the barley genome: new anchoring points for integrative grass genomics. Theoretical and Applied Genetics, 114(5), 823-839.‏
28- Scholz M., Ruge-Wehling B., HabekuB A., Schrader O., Pendinen G., Fischer K., and Wehling P. 2009. Ryd4Hb: a novel resistance gene introgressed from Hordeumbulbosum into barley and conferring complete and dominant resistance to the barley yellow dwarf virus. Theoretical and Applied Genetics 119(5): 837-849.
29- Sedlacek T., Marik P., and ChrPova J. 2010. Development of CAPS marker for identification of rym4 and rym5 alleles conferring resistance to the barley yellow mosaic virus complex in barley. Czech J Genet Plant Breed 46(4): 159-63.
30- Sedlaček T., and Stemberkova L. 2010. Development of a molecular marker for simultaneous selection of Rph7 gene and effective Mla alleles in barley. Cereal Research Communications 38(2): 175-183.
31- Thomsen S., Jensen H., Jensen J., Skou J., and Jorgensen J.H. 1997. Localization of a resistance gene and identification of sources of resistance to barley leaf stripe. Plant Breeding 116(5): 455-459.
32- Werner K., Friedt W., and Ordon F. 2005. Strategies for pyramiding resistance genes against the barley yellow mosaic virus complex (BaMMV, BaYMV, BaYMV-2). Molecular Breeding 16(1): 45-55.
33- Xintian Ge Deng W., Lee Z.Z., Lopez-Ruiz F.J., Schweizer P., and Ellwood S.R. 2016. Tempered mlo broad-spectrum resistance to barley powdery mildew in an Ethiopian landrace. Scientific Reports 6: 29558.
CAPTCHA Image