بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ یونجه (Medicago sativa L.) تازه‏‏کاشت و مستقر در استان البرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی کارایی تعدادی علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ با 12 تیمار و 4 تکرار در یونجه تازه‏کاشت و مستقر طی سال‌های 93-92 در کرج اجرا شد. تیمارهای اعمال شده در یونجه تازه‏کاشت عبارت بودند از ای‌پی‌تی‌سی 5 لیتر در هکتار، متری‌بیوزین 750 گرم در هکتار، توفوردی‌بی 3 و 5/3 لیتر در هکتار، بنتازون 3 لیتر در هکتار، ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار و شاهد بدون کنترل علف‌‌هرز. در یونجه مستقر از علف‌کش متری‌بیوزین و ای‌پی‌تی‌سی استفاده نشد. بر اساس نتایج آزمایش یونجه تازه‏کاشت، متری‌بیوزین 750 گرم در هکتار، بنتازون 3 لیتر در هکتار و ایمازتاپیر 1 لیتر در هکتار، در کاهش تراکم خاکشیر ایرانی (Sisymbrium irio)، خاکشیر تلخ (Descurania sophia) و درشتوک (Malcolmia africana) موفق بودند. بهترین تیمارها برای کاهش زیست‌توده خاکشیر ایرانی، بنتازون 3 لیتر در هکتار و ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار، خاکشیر تلخ (علاوه بر آنها) متری‌بیوزین 750 گرم در هکتار و درشتوک (علاوه بر تیمارهای ذکر شده) توفوردی‌بی 3 و 5/3 لیتر در هکتار بودند. مناسب‌ترین تیمار برای افزایش عملکرد یونجه تازه‌کاشت در چین اول، ایمازتاپیر 1 لیتر در هکتار، در چین دوم، ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار، بنتازون 3 لیتر در هکتار و توفوردی‏بی 3 لیتر در هکتار و در چین سوم، ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار، توفوردی‏بی 3 و 5/3 لیتر در هکتار و بنتازون 3 لیتر در هکتار بودند. متری‏بیوزین باعث کاهش عملکرد یونجه تازه‌کاشت شد. در یونجه مستقر، بهترین تیمار برای کاهش تراکم کاهوی وحشی، توفوردی‏بی 5/3 لیتر در هکتار و بهترین تیمار برای کاهش زیست‌توده آن، توفوردی‏بی 5/3 لیتر در هکتار و ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار بود. بهترین تیمار برای افزایش عملکرد یونجه مستقر در چین اول، ایمازتاپیر 5/0 و 1 لیتر در هکتار و در چین دوم، ایمازتاپیر 1 لیتر در هکتار، بنتازون 3 لیتر در هکتار و توفوردی‏بی 5/3 لیتر در هکتار و در چین سوم، تمام تیمارها بجز توفوردی‏بی 3 لیتر در هکتار و متری‏بیوزین 750 گرم در هکتار بود. در مجموع کاربرد دز مناسب علف-کش‌های ایمازتاپیر، بنتازون و توفوردی‌بی بر حسب نوع علف‌هرز می‌تواند علاوه بر کنترل مطلوب علف‌های‌هرز، در افزایش عملکرد علوفه یونجه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Herbicides Efficacy in Control of Broad-Leaved Weeds in New Seeded and Established Alfalfa (Medicago sativa L.) in Alborz Province

نویسندگان [English]

  • fariba miaghani
  • Mohammad Reza Karaminejad
iranian research institue of plant protection
چکیده [English]

Introduction: This experiment was conducted during 2015-2016 in Karaj to evaluate the performance of some herbicides in view of broad leaf weeds control in new- seeded and established alfalfa. The efficacy of 2,4-DB (Butress( in weed control of alfalfa was compared with commonly used herbicides in alfalfa.
Materials and Methods: The experiment was performed in randomized complete-block design with 4 replications and 12 treatments. In new-seeded alfalfa, the treatments were included EPTC (Eradican) 5 L/ha, Metribuzine (Sencor) 750 g/ha, 2,4-DB (Butress) 3 and 3.5 L/ha, Bentazon (Bazagran) 3 L/ha, Imazethapyr (Persuite) 0.5 and 1 L/ha, and without herbicide control treatment. In established alfalfa, the herbicide treatments was the same, but metribuzine and EPTC were not used.
Results and Discussion: In new-seeded alfalfa, the best treatments for density decrease of Sisymbrium irio, Descurania sophia and Malcolmia africana were Metribuzine 750 g/ha, Bentazone 3 L/ha, and Imazethapyr 1 L/ha. The best treatments for biomass decrease of Sisymbrium irio were Bentazon (Bazagran) 3 L/ha and Imazethapyr (Persuite) 0.5 and 1 L/h, The best treatments for biomass decrease of Descurania sophia were Bentazon (Bazagran) 3 L/ha, Imazethapyr (Persuite) 0.5 and 1 L/h, and Metribuzine (Sencor) 750 g/h. The best treatments for biomass decrease of Malcolmia africana were Bentazon (Bazagran) 3 L/ha, Imazethapyr (Persuite) 0.5 and 1 L/h, Metribuzine (Sencor) 750 g/h, and 2,4-DB (Butress) 3 and 3.5 L/ha. The best treatments for increasing yield in new-seeded alfalfa during first harvest was Imazethapyr 1 L/ha, during second harvest were Imazethapyr 0.5 and 1 L/ha and during the third harvest were Imazethapyr 0.5 and 1 L/ha, 2,4-DB 3 and 3.5 L/ha, and Bentazon 3 L/ha. Metribuzine 750 g/ha caused phytotoxicity in new-seeded alfalfa during all of the cuttings. In established alfalfa, 2,4-DB 3.5 L/ha was the best herbicide in density reduction of Lactuca, and the best treatment for decrease in Lactuca biomass were 2,4-DB 3.5 L/ha, Imazethapyr (Persuite) 0.5, and 1 L/h. The best treatment for increase in established alfalfa yield at first harvest was Imazethapyr 0.5 and 1 L/ha, at the second harvest were Imazethapyr 1 L/ha, Bentazon 3 L/ha, and 2,4-DB 3.5 L/ha, and at the third harvest were all herbicide treatments except for Metribuzine 750 g/ha and 2,4-DB 3 L/ha.
Conclusions: In new-seeded alfalfa, Metribuzine (Sencor) 750 g/ha, Bentazon (Bazagran) 3 L/ha, and Imazethapyr (Persuite) 1 L/ha were the best treatments in decrease of Sisymbrium irio, Descurania sophia and Malcolmia africana density. 2,4-DB (Butress) 3 and 3.5 L/ha was successful only in decrease of density of Malcolmia africana. The efficacy of Bentazon (Bazagran) 3 L/ha and Imazethapyr (Persuite) 1 L/ha was significant in decrease of Sisymbrium irio, Descurania sophia and Malcolmia africana biomass. Alfalfa yield loss was observed in response to Metribuzine 750 g/ha during all three harvests. In established alfalfa, 2,4-DB 3.5 L/ha with the highest ability in Lactuca density decrease and Metribuzine 750 g/ha with complete control of Sonchus were the best treatments. 2,4-DB 3.5 L/ha and Imazethapyr (Persuite) 0.5 and 1 L/h with significant decrease in Lactuca biomass and Metribuzine 750 g/ha with complete control of Sonchus were better treatments. Due to phytotoxicity of Metribuzine 750 g/ha, the yield loss of alfalfa was observed in response to that herbicide during all three cuttings. Therefore, efficacy of Bentazon, 2,4-DB and Imazethapyr depends on their dose and weed species. The same herbicides are recommended to increase alfalfa yield. Metribuzine could control weeds, but it is not recommended for weed control, because alfalfa yield decreased under the effect of this herbicide. In this study, Metribuzine was used as post-emergence. If Metribuzine was used as a soil-applied herbicide, better result can be obtained. It is necessary for supplementary studies for exact results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Broad leaf weeds
  • Density
  • Herbicide
  • yield
1- Abbasdokht H., and Mamnooei E. 2008. Study of weed control in new seeded Alfalfa in Jiroft (Research Report). Jiroft Research Agriculture Center. (in Persian with English summary).
2- Anonymous 2015. Agricultural statistics of Iran. Crop year 2012-2013. Vol. 1. Ministry Jihad- e– Agriculture. [in Persian] 156p.
3- Anonymus 2005. Crop Production. National Agricultural Statistics Service, United States Dept. of Agriculture.
4- Arregui M.C., Sanchez D. and Scotta R. 2001. Weed control in Established alfalfa (Medicago sativa) with post emergence Herbicides, Weed Technology, 15: 424–428
5- Bharat R., and Kachroo D. 2007. Effect of different herbicides on mixed weed flora, yield and economics of wheat (Triticum aestivum) under irrigated conditions of Jammu. The Indian Journal of Agricultural Science, 77: 383-386.
6- Canevari M., Vagas R.N., and Orloff Steve B. 2007. Weed management in alfalfa. Chapter 8. University of California, division of agriculture and natural resourses, publication 82924.18p.
7- Curran B.S., Kephart K.D., and Twidwell E.K. 1993. Oat companion crop management in alfalfa establishment. Agronomy Journal 85: 998-1003.
8- Darwent A., Lloyd L., Cole D., and Malik N. 1997. Imazethapyr, alone or with other herbicides for weed control during alfalfa (Medicago sativa) establishment, Weed Technology, 11: 346-353.
9- Dillehay B.L., Curran W.S., and Mortensen D.A. 2011. Critical Period for Weed Control in Alfalfa. Weed Science, 59: 68–75.
10- Entz M.H., Baron V.S., Carr P.M., Meyer D.W., Smith Jr S. R., and Mc Caughey W. P. 2002. Potential of forages to diversify cropping systems in the northern Great plains. Agronomy Journa,l 94: 240-250.
11- Faghih A., Narimani V., and Bazzazi D. 1998. Study of effect of several herbicides on weeds in Eastern Azarbaijan. Research Agriculture Centre (In Persian with English summary).
12- Hijano N., Monquero P.A., Munhoz W.S., and Gusmão M.R. 2013. Herbicide selectivity in alfalfa crops Publication: Planta Daninha, 31: 4, 12, 903-918.
13- Meighani F., Mirvakili M., and Jahedi A. 2011. Evaluation of herbicides efficacy in the control of new seeded Alfalfa (Medicago sativa L.) weeds. Final Report. Iranian Research Institue of Plant Protection.
14- Mosavi M.R., and Rastegar A. 1997. Pesticides in Agriculture. Berahmand Publication.
15- Naghshbandi S.M., Baghestani M.A., Zand E., and Mansourian S. 2007. Effects of Metribuzin and Plant Density on Weed Control inWheat (Triticum aestivum L). Iranian Journal of Weed Science, 4: 85-95. (In Persian).
16- Pacanoski Z., Tyr S., and Verbes T. 2017. Weed control in dormant alfalfa (Medicago sativa L.) with active ingredients’ metribuzin, imazetapyr and pronamide. Journal of Central European Agriculture, 18(1): 42-54
17- Taebi M.F., and Mirzaloo A. 1991. List of pests and plant diseases and weeds of the country's major crops and pesticides recommended against them on the basis of recommendations of the Committee of determining the types of pesticides and their application. Plant Protection Organizatio, Ministry of Agriculture.
18- Waddington J. 1987. Effect of herbicides and their application time on alfalfa forage production. Canadian Journal of Plant Science, 67: 849-852.
19- Whitesides R.E., Dewey S.A., Enlone S.F., Menalled F.D., Mille S.D., and Johnson L. 2004. Weed Control in alfalfa in Weed Management Handbook.
20- Wilson R.G., and Orloff S.B. 2008. Winter Annual Weed Control with Herbicides in Alfalfa-Orchardgrass Mixtures, Weed Technology, 22: 1, 30-33
21- Zamora D.T., and Lym R. 1991. Weed control in seedling alfalfa with imazethapyr. Proceedings of the Western Society of Weed Science, Seattle, Washington, USA, 12-14 March 1991., 44: 97-98.
22- Zand E., Baghestani M.A. Nezamabadi N., and Shimi P. 2010. A guide for herbicides in Iran. University Press Center (In Persian with English summary).
23- Zimdahl R.L. 2007. Fundamentals of Weed Science. Elsevier Inc, USA.
CAPTCHA Image