ارزیابی اثر مویان‌های کاتیونی و غیر یونی بر کارآیی علف‌کش‌های بازدارنده‌ی استولاکتات سینتاز در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه، فردوسـی مشهد

3 دانشگاه بوعلی سـینا همدان

چکیده

امروزه یکی از مهمترین چالش‌های مدیریت شیمیایی علف‌های هرز انتخاب مویان مناسب برای علف‌کش‌های مورد استفاده است. برای تعیین بهبود کارآیی علف‌کش‌های سولفوسولفورون و متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون در کنترل یولاف وحشی بوسیله‌ی افزودن دو نوع مویان شامل مویان کاتیونی فریگیت و مویان غیر یونی سیتوگیت، آزمایشی دز پاسخ گلدانی در محیط گلخانه و محیط باز انجام شد. سولفوسولفورون در 6 غلظت (20 و 15 ،10 ،5 ،5/2 ،0 گرم ماده مؤثره در هکتار) و مت‌سولوفرون متیل+ سولفوسولفورون در 6 غلظت (45 (187/42+813/2)، و 75/33 (641/31+109/2)، 5/22 (094/21+406/1)، 25/11 (546/10+703/0)، 625/5 (273/5+351/0) و 0 گرم ماده مؤثره در هکتار) به تنهایی و به همراه غلظت‌های %1/0 و 2/0 درصد حجمی مویان به کار برده شدند. هر دو نوع مویان در کاهش کشش سطحی محلول علف‌کش ها مؤثر بودند. مقادیر کشش سطحی در سولفوسولفورون برای تیمارهای بدون مویان، فریگیت %1/0 و %2/0 حجمی و سیتوگیت %1/0 و %2/0 حجمی به ترتیب کاهش 58/9، 92/33، 40/35، 73/47 و 60/59 درصدی را نسبت به آب شیر نشان داد. این مقادیر برای متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون به ترتیب 03/11، 07/27، 50/29، 93/51 و 39/56 درصد نسبت به آب شیر کاهش نشان داد. بنابراین مویان غیریونی در کاهش کشش سطحی مؤثرتر از مویان کاتیونی بود. مقادیر دز مؤثر50% در سولفوسولفورون برای تیمارهای بدون مویان، سیتوگیت %1/0 و %2/0 و فریگیت %1/0 و %2/0 حجمی در گلخانه به ترتیب برابر 94/8، 60/4، 17/3، 98/2 و 74/2 و در محیط باز به ترتیب برابر 11/13، 81/7، 90/5، 66/5 و 65/3 گرم ماده موثره در هکتار می‌باشد. مقادیر دز مؤثر50% در متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون برای تیمارهای بدون مویان، سیتوگیت %1/0 و %2/0 و فریگیت %1/0 و %2/0 حجمی در گلخانه به ترتیب برابر 13/13، 71/9، 01/7، 34/6 و 57/5 و در محیط باز به ترتیب برابر 86/27، 48/17، 27/13، 72/12 و 27/8 گرم ماده موثره در هکتار می‌باشد. با توجه به مقادیر دز مؤثر50%، کارآیی سولفوسولفورون از متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون بیشتر بود. در این آزمایش کارآیی هر دو علف‌کش بر روی گیاهان رشد یافته در گلخانه در مقایسه با گیاهان محیط باز بیشتر بود. دز مؤثر هر دو علف‌کش وقتی در مخلوط با مویان ها بکار رفتند، کاهش یافت. مویان کاتیونی توانایی بیشتری در بهبود کارآیی علف‌کش‌های مورد آزمایش در هر دو آزمایش گلخانه‌ای و محیط باز داشت. نتایج این مطالعه این ایده را تأیید و تقویت کرد که مویان‌های محلول در آب باید برای علف‌کش های محلول در آب استفاده شوند و بالعکس.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Cationic and Nonionic Surfactants on ALS-inhibitor Herbicides Efficacy on wild oat (Avena ludoviciana) Control

نویسندگان [English]

  • H. Hammami 1
  • R. Ghorbani 2
  • A. Aliverdi 3
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The genus of oat contains several species often infesting both wheat and barley fields all over the world. They compete tightly with these crops for space, water, nutrients, and light. Due to a continuous high selection pressure, herbicide resistance to ACCase inhibitors developed in wild oat populations. Accordingly, these observations approved the necessity of replacement of ACCase-inhibiting herbicides with other herbicide modes of action. The sulfonylurea herbicides were assessed as good alternatives for this purpose. Due to sulfonylurea herbicides ability to control a broad spectrum of grass and broad-leaved weeds, combined with their low application rate and low mammalian toxicity. The efficacy of herbicides can be enhanced using surfactants (1 and 18).
Materials and Methods: This pot experiment was repeated twice during 2013 at Ferdowsi University of Mashhad, Iran; once in greenhouse conditions and once in outdoor conditions.
An experiment was separately conducted with each herbicide which repeated one in glasshouse and one outdoor. The treatments were include: sulfosulfuron at 0, 2.5, 5, 10, 15, and 20 g a.i. ha-1 (Apyrous® WG, 75% sulfosulfuron); and metsulfuron-methyl + sulfosulfuron at 0, 5.625 (0.351+5.273), 11.25 (0.703+10.546), 22.5 (1.406+21.094), 33.75 (2.109+31.641), and 45 (2.813+42.187) g a.i. ha-1 (Total® WG,5% metsulfuron-methyl + 75% sulfosulfuron). Each of these doses was applied alone or with the surfactants of nonionic and cationic surfactants at two concentrations of 0.1% and 0.2% (v/v). The spray treatments were applied at the four-leaf stage using a calibrated moving boom sprayer (Matabi 121030 Super Agro 20 L sprayer; Agratech Services-Crop Spraying Equipment, Rossendale, UK), equipped with an 8002 flat fan nozzle tip delivering 200 L ha-1 at a pressure of 200 kPa. A capillary rise technique was used to measure the static surface tension of aqueous solutions.
Results and Discussion:The tap water surface tension was recorded 68.61 mN m-1. The data from this study showed that both surfactants were effective at lowering the surface tension of all spray solutions; however, nonionic surfactant was more effective than cationic surfactant.Difference among the surface tension of herbicides may be related to the difference in their formulations. Aliverdi et al. (2009) observed that clodinafop-propargyl (emulsifiable concentration (EC) formulation) reduced the surface tension of distilled water more than tribenuron-methyl (dry flowable (DF) formulation). The performance difference in lowering static surface tension by those two surfactants can be ascribed to their physicochemical properties. The tested nonionic surfactant contains low ethylene oxide [C8H16C6H4(C2H4O)10H], while the tested cationic surfactant contains high ethylene oxide [R-N(C2H4O)7H(C2H4O)8H] in its chemical structure. It is well established by experimental evidence that surfactants with low ethylene oxide content were more effective than surfactants with high ethylene oxide content in decreasing the static surface tension of spray solutions. Sulfosulfuron and metsulfuron-methyl + sulfosulfuron dose responses in greenhouse experiments indicated an ED50of 8.94 and 13.13 g a.i. ha-1 for wild oat, respectively. In outdoor experiments, ED50parameter valueswere 13.11 and 27.86 g a.i. ha-1, respectively. These findings suggest two points; firstly, in equivalent doses metsulfuron-methyl + sulfosulfuron was lower effect than the sulfosulfuron. Secondly, the herbicide efficacy on wild oat was higher in greenhouse experiments than outdoor experiments. This finding can be related to the difference in traits of plants grown in two different environments, which influences leaf micro-morphology and cuticle thickness. Compared with nonionic surfactant, cationic surfactant had a greater ability to enhance the activity of herbicides tested both in greenhouse and in outdoor experiments. Surfactants ethylene oxide content has an important role in herbicide efficacy. Previous research showed that high ethylene oxide content surfactants often work best with herbicides with high water solubility (log Kow< 1) and low ethylene oxide content surfactants often work best with herbicides with low water solubility (log Kow> 1) (1, 12, 20).
Conclusion: The results confirm the idea that the HLB value can help to select the type of surfactant that is appropriate for a given herbicide. Thus, high-HLB surfactant will be more suitable for water-soluble herbicides than low-HLB surfactant; and vice versa. As judged by data obtained, the tested cationic surfactant with a high-HLB value was more effective to enhance the activity of four herbicides tested with a log Kow< 1, although the tested nonionic surfactant with a low-HLB value was more effective at lowering the surface tension of all spray solutions. Therefore, a recommendation for choosing the best surfactant for a given application is the use of the HLB system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citogate
  • Dose-response, Frigate
  • Metsulfuron-methyl + Sulfosulfuron
  • Sulfosulfuron
Aliverdi A., Rashed-Mohassel M.H., Zand E., and Nassiri-Mahallati M. 2009. Increased foliar activity of clodinafoppropargyl and/or tribenuron-methyl by surfactants and their synergistic action on wild oat (Avena ludoviciana) and wild mustard (Sinapis arvensis). Weed Biology and Management, 9: 292-299.
2-Baghestani M.A., Zand E., Soufizadeh S., Beheshtian M., Haghighie A., Barjasteh A., Ghanbarani D., and Deihimfard R. 2008. Study on the efficacy of weed control in wheat (Triticum aestivum L.) with tank mixtures of grass herbicides with broadleaved herbicides. Crop Protection, 26: 1759-1764.
3-Bijanzadeh E., Naderi R., and Behpoori A. 2010. Interrelationships between oilseed rape yield and weeds population under herbicides application. Australian Journal of Crop Science, 4: 155-162.
4-Clark J., Ortego L., and Fairbrother A. 2004. Sources of variability in plant toxicity testing. Chemosphere, 57: 1599-1612.
5-Collins R.T., and Helling C.S. 2002. Surfactant enhanced control of two Erythroxylum species by glyphosate. Weed Technology, 16: 851-859.
6-Deihimfard R., Zand E., Damghani A.M., and Soufizadeh S. 2007. Herbicide risk assessment during the wheat self-sufficiency project in Iran. Pest Management Science, 63: 1036-1045.
7-Fischer A.J., Cheetham D.P., Vidotto F., and Deprado R. 2004. Enhanced effect of thiobencarb on bispyribacsodium control of Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss. In California rice (Oryza sativa L.). Weed Biology and Management, 4: 206-212.
8-Gaskin R.E., and Holloway P.J. 1992. Some physiochemical factors influencing foliar uptake enhancement of glyphosate-mono (isopropyl ammonium) by polyoxyethylene surfactants. Pesticide Science, 34: 195-206.
9-Gerkhloo J., Mazaheri D., Ghanbari A, and Ghanadha M.R. 2007. Evaluation of economic threshold of weeds in wheat. Iranian Journal of Agriculture Science, 36: 1429-1435. (In Persian with English abstract)
10-Green J.M. 2007. Review of glyphosate and ALS-inhibiting herbicide crop resistance and resistant weed management. Weed Technology, 21: 547-558.
11-Hesammi E. 2011. Different densities of weeds and wild oats (Avena ludoviciana) and canary grass (Phalaris minor) on yield and yield components of wheat cultivar Chamran. Advance Environment Biology, 5: 2497-2500.
12-Hess D., and Foy C.L. 2000. Interaction of surfactants with plant cuticles. Weed Technology, 14: 807-813.
13-Kashani F.B., Zand E., and Alizadeh H.M. 2007. Study on diclofop-methyl resistance in wild oat (Avena ludoviciana Durieu.): A comparison between the whole plant and seed bioassay. Pakistan Journal of Weed Science Research, 13: 69-81.
14-Kazemi H., and Shimi P. 2005. Determination of the host range of Fusarium moniliforme isolated from winter wild oat (Avena ludoviciana) in Iran. Iranian Journal of Weed Science, 1: 67-72.
15-Montazeri M. 2007. Influence of winter wild oat (Avena ludoviciana), annual canary grass (Phalaris minor) and wild mustard (Sinapis arvensis) at different density on yield and yield component of wheat. Pajouhesh-va-Sazandegi, 74: 72-78. (In Persian with English abstract)
16-Penner D. 2000. Activator adjuvants. Weed Technology, 14: 785-791.
17-Pfleeger T., Olszyk D, Lee EH. and Plocher M. 2011. Comparing effects of low levels of herbicides on greenhouse and field grown potatoes (Solanum tuberosum L.) soybeans (Glycine max L.) and peas (Pisum sativum L.). Environment Toxicology Chemistry, 30: 455-468.
18-Ramsey R.J.L., Stephenson G.R., and Hall J.C. 2005. A review of the effects of humidity, humectants, and surfactant composition on the absorption and efficacy of highly water-soluble herbicides. Pesticide Biochemistry and Physiology, 82: 162-175.
19-Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., Hammami H., and Zand E. 2010. Optimizing the performance of diclofop-methyl, cycloxydim, and clodinafop-propargyl on littleseed canarygrass (Phalaris minor) and wild oat (Avena ludoviciana) control with adjuvants. Weed Biology and Management, 10: 57-63.
20-Rashed-Mohassel M.H., Aliverdi A., and Rahimi S. 2011. Optimizing dosage of sethoxydim and fenoxaprop-p-ethyl with adjuvants to control wild oat. Industrial Crops and Products, 34: 1583-1587.
21-Riemens M., Dueck T., and Kempenaar C. 2008. Predicting sublethal effects of herbicides on terrestrial non-crop plant species in the field from greenhouse data. Environmental Pollution, 155: 141-149.
22-Singh S., and Singh M. 2005. Evaluation of some adjuvants for improving glyphosate efficacy. Journal of ASTM International, 2: 1-10.
23-Singh M., Tan S., and Sharma S.D. 2002. Adjuvants enhance weed control efficacy of foliar applied diuron. Weed Technology, 16: 74-78.
24-Sharma S.D., Kirkwood R.C., and Whateley T.L. 1996. Effect of nonionic nonylphenol surfactants on surface physicochemical properties, uptake, and distribution of asulam and diflufenican. Weed Research, 36: 227-239.
25-Stagnari F., Chiarini M., and Pisante M. 2007. Influence of fluorinated surfactants on the efficacy of some post-emergence sulfonylurea herbicides. Journal of Pesticide Science, 32: 16-23.
26-Stock D., and Holloway P.J. 1993. Possible mechanisms for surfactant induced foliar uptake of agrochemicals. Pesticide Science, 38: 165-177.
27-Streibig J.C., Rudemo M., and Jensen J.E. 1993. Dose-response models. In: Herbicide Bioassay (ed. Streibig JC & Kudsk P). CRC Press, Boca Raton, FL, 29-55.
28-Vanhanen J., Hyvarinen A.P., Anttila T., Viisanen Y., and Lihavainen H. 2008. Ternary solution of sodium chloride, succinic acid and water surface tension and its influence on cloud droplet activation. Atmosphere Chemistry and Physics, 8: 4595-4604.
29-VanToor R.F., Hayes A.L., Cooke B.K., and Holloway P.J. 1994. Relationships between the herbicidal activity and foliar uptake of surfactant-containing solutions of glyphosate applied to foliage of oats and field beans. Crop Protection, 13: 260-270.
30-Zand E., Baghestani M.A., Alikhani M.A., Soufizadeh S., Khayami M.M., Pourazar R., Sabeti P., Jamali M., Bagherani N., and Forouzesh S. 2010. Chemical control of weeds in wheat (Triticum aestivum L.) in Iran. Crop Protection, 29: 1223-1231.
31-Zand E., Kashani F.B., Baghestani M.A., Maknali A., Minbashi M., Soufizadeh S., Deihimfard R. 2007. Investigating the distribution of clodinafop-propargyl resistant wild oat (Avena ludoviciana) populations in South Western Iran. Environmental Science, 4: 85-92.
CAPTCHA Image