(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari : Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رشد و نمو بندپایان به وسیله دما تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. شناخت رابطه بین دما و نرخ رشد و نمو از جنبه‌های اکولوژیکی و بیولوژیکی اهمیت دارد. در این تحقیق رابطه نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی (T. turkestani) در 6 دمای ثابت (15 ، 20 ، 25 ، 30 ، 35 و 40 درجه سانتی گراد)، رطوبت نسبی 10 55 درصد و دوره نور – تاریکی 16 به 8 ساعت مورد بررسی قرار گرفت و داده‌های نرخ رشد ونمو با مدل مناسب برازش داده شد. بر اساس معیار‌هایی مانند ضریب تعیین تصحیح شده (R2)، مجموع مربعات مانده (SSR) و پارامترهای زیستی برآورد شده توسط مدل، از بین یک مدل خطی و 11 مدل غیر خطی، شامل مدل های لوگان ـ 6، لوگان ـ 10، شارپ و دی میشل، تایلور، لامب-1و2، هیلبرت و لوگان، بریر ـ 1و2، لاکتین ـ1و2، مناسب ترین مدل ( 996 / 0 =R2 و 00022/0SSR=‌) برای توصیف پارامترهای بیولوژیکی مراحل تخم تا بلوغ کنه تارتن دولکه‌ای مدل بریر ـ2 انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief Report) Study Relationship Between Temperature and Developmental Rate of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus turkestani ( Acari :Tetranychidae ) Using the Temperature Models

نویسندگان [English]

  • Z. Saeidi
  • A. Nemati
چکیده [English]

Arthropod development is affected by temperature. Knowledge of relationship between temperature and mite developmental rates is useful in biological and ecological studies. Effect of six constant temperatures (15, 20, 25, 30, 35, 40 ) on developmental rate of all stages of two-spotted spider mite, Tetranychus turkestani Ugarov & Nicolski, were investigated under laboratory conditions at 55 10% R.H and a photoperiod of 16:8 L:D and developmental rate of the mite modeled as a function of temperature. The performance of one linear and 11 nonlinear developmental rate models (Logan–6, Logan–10, Sharp and DeMichele, Taylor, Lamb-1, Lamb-2, Hilbert and Logan, Briere–1, Briere–2, Lactine–1 and Lactine–2) were compared and based on the criteria such as adjusted coefficient of determination (R2), the residual sum of squares (SSR) and estimation of biological parameters the best model was selected. The results indicated that the Briere–2 model (R2= 0.996 , SSR = 0.00022) was the best model for description of the mite biological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological parameters
  • Optimum temperature
  • two-spotted spider mite
  • Threshold temperature
CAPTCHA Image