(مقاله کوتاه پژوهشی) اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار (CGMMV) در استان‌های خراسان رضوی و شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آلودگی های ویروسی یکی از عوامل محدود کننده تولید کدوییان در ایران است. ویروس موزائیک پیسک سبز خیار (CGMMV) یکی از ویروس‌های مهم آلوده کننده کدوییان است که سبب خسارت جدی و مهمی در مراحل اولیه رشد به این گیاهان می شود. به‌منظور ردیابی این ویروس طی سال‌های 1389- 1388 تعداد 220 نمونه مشکوک به آلودگی از برگ‌های بوته های ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه، خربزه، طالبی، گرمک از مزارع مختلف کدوییان و گلخانه های خیار استان‌های خراسان رضوی و شمالی جمع‌آوری و تحت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل گردید. آلودگی 47 نمونه به CGMMV با انجام آزمون DAS-ELISA به اثبات رسید. عصاره برخی از این نمونهها به چند گونه گیاه محک مایه-زنی شد و بر اساس ظهور علایم و بررسی مجدد با آزمون الایزا وجود آلودگی تایید گردید. RNA کل از نمونههای الایزا مثبت با استفاده از محلول RNXTM(-Plus)استخراج شد و واکنش RT- PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی منطبق بر ژن کد کننده پروتئین پوششی ویروس انجام شد. پس از الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل آگارز 7/1% باندی معادلbp 420 مشاهده گردید. نتایج این تحقیق اولین گزارش از وجود آلودگی به ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در مناطق مختلف استان‌های خراسان رضوی و شمالی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

)Brief Report) First Report of Detection on Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) by Serological and Molecular Methods in Razavi and Northern Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • Z . Moradi
  • B. Jafarpour
  • Mohammad Ali Sabokkhiz
چکیده [English]

Virus infections are a major limiting factor in cucurbit production in Iran. Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) infects many cucurbit species in the world and causing mottle and systemic mosaic symptoms on cucurbitaceous plant leaves. During 2008-2009, from different Cucurbitaceous species fields and cucumber greenhouses in Razavi and Northern Khorasan provinces, 220 leaf samples with CGMMV-like symptoms were collected and brought to the laboratory under standard condition. The identity of virus was established by the studying host rang symptoms and serological assay. By using DAS-ELISA technique 47 samples showed infection with CGMMV. Sap of infected samples inoculated on a number of indicator plants and presence of CGMMV was confirmed by observation of specific symptoms and DAS-ELISA results. To confirm the results of ELISA test, total RNA was extracted using RNXTM(-Plus) solution and synthesis of cDNA followed by Touch-down PCR using specific primer for amplification of coat protein gene. PCR product was electrophoresed in a 1.7% agarose gel in TBE buffer and the band of 420 bp related to CGMMV was detected .This is the first report of occurrence of CGMMV in different regions of Razavi and Northern Khorasan provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV)
  • DAS-ELISA
  • RT-PCR
  • Razavi and Northern Khorasan provinces
CAPTCHA Image