بررسی کارایی اختلاط علف‌کش نیکوسولفورون (کروز) و بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ (برومایسیدام‎آ) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در جیرفت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

به منظور امکان بررسی اختلاط دو علف‌کش کروز (نیکوسولفورون 4 درصد SC) و برومایسیدام‎آ (بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ 40 درصد EC) در کنترل علف‌های‌هرز ذرت آزمایشی طی سال زراعی 1388 در مناطق جیرفت و کهنوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول علف‌کش برومایسیدام‎آ در چهار دز صفر، 5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار و فاکتور دوم علف‌کش‌ کروز در چهار دز صفر، 1، 5/1 و 2 لیتر در هکتار بود. نتایج نشان داد که اختلاط این دو علف‎کش اثر معنی داری بر کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز تاج‎خروس‌بدل3، خرفه، سوروف و پنجه مرغی دارد. اختلاط این علف‎کش‎ها کارایی کنترل علف‌های‌هرز مذکور را بهبود بخشید و عملکرد دانه ذرت را افزایش داد. بهترین ترکیب دز اختلاط این دو علف‎کش بر اساس نتایج درصد کنترل علف‌های‌هرز و درصد افزایش عملکرد دانه ذرت، کاربرد 1 لیتر در هکتار برومایسیدام‎آ به همراه 5/1 لیتر در هکتار کروز بود. این تیمار عملکرد دانه را 23 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Efficacy of The Tank Mixture of Nicosulfuron (Cruz) plus Bromoxynil + MCPA (Bromicide MA) for Weed Control in Corn in Jiroft

نویسندگان [English]

  • E. Mamnoie
  • M. A. Baghestani
Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

To investigate the possibility of tank-mix application of two herbicides; Cruz (nicosulfuron 4% SC) and Bromicide MA (bromoxinil+ mcpa 40 % EC) for control of weeds in corn an experiment was carried out in Jiroft and Kahnoj Agricultural Research center during 2009. The experiment was conducted in a factorial experiment based on randomized complete block design with four replications. The first factor was Bromicide MA (bromoxynil + mcpa) at 0, 0.5, 1.0 and 1.5 liters per hectare and the second factor was Cruz (nicosulfuron) with 0, 1.0, 1.5 and 2.0 liters per hectare. Results indicated that the tank mixture of these two mentioned herbicides had a significant effect on the density and dry weight of Digera muricata, Portulaca oleracea, Echinochola colonum, and Cynodon dactylon. Not only did they control the mentioned weeds more effectively but also increased corn yield. The most efficient treatment was mixture of Bromicide MA (bromoxynil+mcpa) one liter per hectare plus Cruz (nicosulfuron) at 1.5 liters per hectare which increased corn grain yield by 23%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digera muricata
  • Portulaca oleracea
  • Cynodon dactylon
  • Chemical control
  • Yield corn
CAPTCHA Image