تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

شهرکرد

چکیده

جهت ارزیابی تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار در کنترل جمعیت های مختلف نماتد ریشه گرهی در گو‌جه فرنگی از دو گونه قارچ Glomus mosseae و intraradices Glomus و نماتد Meloidogyne javanica استفاده شد. بدین منظور اقدام به تکثیر قارچ‌های میکوریز روی شبدر سفید و هم چنین تکثیر و شناسایی نماتد شد. سپس آزمایشی با هشت تیمار و چهار تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد و شاخص‌های رشدی گیاه و پارامترهای رشد و نموی نماتد (تعداد گال و توده تخم روی هر گیاه، تعداد تخم در هر توده تخم، تعداد لارو سن دوم در خاک) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش از جمعیت های 5000، 10000 و 15000 نماتد استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که قارچ‌های میکوریز باعث کاهش بیماری زایی و خسارت نماتد می گردند. هم چنین حضور قارچ های میکوریز باعث افزایش‌ رشد بخش‌های مختلف گیاه می‌شوند و بین دو قارچ مذکور از این نظر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج بررسی نشان داد که قارچ های میکوریز دارای توانایی بالایی در کنترل موفق نماتد ریشه گرهی حتی در جمعیت های بالای نماتد می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on Different Levels of Population of Root-Knot Nematode (Meloidogyne javanica) in Tomato

نویسندگان [English]

  • fatemeh sohrabi
  • A.A. Fadaii Tehrani
  • Y. Rezaee Danesh
چکیده [English]

Two fungal species Glomus mosseae and Glomus intraradices as well as Meloidogyne javanica nematode were used in order to evaluate the effects of arbuscular mycorrhizal fungi on control of different populations of root-knot nematode in tomato. A greenhouse test was established as factorial experiment based on completely randomized design with 8 treatments and 4 replicates followed by mycorrhizal fungi propagation as well as nematode identification. Different plant growth indices as well as nematode developmental parameters (gall numbers and egg mass on each plant, egg numbers in each egg mass and J2 numbers in soil) were estimated. Different nematode populations (5000, 10000 and 15000) were used in this experiment. Statistical analysis results showed that the mycorrhizal fungal species used in this study improved the growth of different plant parts and decreased nematode damages. Two fungal species did not have meaningful differences. Also, results showed that the mycorrhizal fungi have a high potential in effective control of root-knot nematode even in high populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular mycorrhizal fungi
  • Root-knot nematode
  • Tomato
CAPTCHA Image