کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی کنترل گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی با دو علفکش گلایفوسیت و سولفوسولفورون و یافتن دوز مناسب و تعداد دفعات کاربرد دو علفکش، چند آزمایش در سال 1390 در دانشگاه آرهوس کشور دانمارک انجام گرفت. ابتدا تأثیر دوزهای 029/0، 147/0، 735/0، 676/3 و 378/18 میلی گرم در لیتر علفکش سولفوسولفورون و 023/0، 117/0، 587/0، 935/2 و 676/14 میکرولیتر در لیتر علفکش گلایفوسیت بر روی بذور گل جالیز بدون حضور گیاه میزبان، با کاربرد ماده محرک جوانه زنی GR24 در شرایط پتری دیش بررسی شد. سپس تأثیر کاربرد شاخساره ای دو علفکش بر رشد گوجه فرنگی و کنترل گل جالیز در ارقام هیبرید پتوپراید 2 و ویوا گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش گلخانه ای عبارت بودند از 4 دوز علفکش سولفوسولفورون (25، 50، 75 و 100 گرم ماده مؤثره در هکتار) و 4 دوز علفکش گلایفوسیت (20، 40، 60 و 80 گرم ماده مؤثره در هکتار) با کاربردهای منفرد، 2 بار کاربرد و 3 بار کاربرد. اولین کاربرد 15 روز بعد از انتقال نشاء و فاصله بین دو کاربرد نیز 14روز بود. نتایج آزمایش پتری دیش نشان داد که علفکش های سولفوسولفورون و گلایفوسیت به طور معنی داری طول ریشه چه بذور گل جالیز را نسبت به شاهد کاهش دادند. نتایج کار گلدانی نشان داد که پاسخ دو رقم گوجه فرنگی به تیمارهای مختلف دو علفکش متفاوت بود. رقم ویوا نسبت به هیبرید پتوپراید 2 در کاربرد هر دو علفکش برتری داشت. تیمارهایgr ai/ha 50 یک، دو و سه بار کاربرد و gr ai/ha 25 دو و سه بار کاربرد علفکش سولفوسولفورون در رقم ویوا در مجموع صفات مورد مطالعه، به ترتیب مناسب ترین تیمارها بودند. تیمارهای یک، دو و سه بار کاربرد دوزهای 20 و 40 gr ai/ha علفکش گلایفوسیت در این رقم نیز تیمارهای مناسبی بودند. علفکش سولفوسولفورون نسبت به گلایفوست، علفکشی ایمن و مناسب برای کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Control of Broomrape (Orobanche aegyptiaca) in Tomato (Lycopersicon escolentum) by Glyphosate and Sulfosulfuron

نویسندگان [English]

  • S. Tokasi
  • M. Bannayan Awal
  • H. Rahimiyan Mashhadi
  • A. Ganbari
  • E. Kazerooni Monfared
چکیده [English]

For investigating of O. aegyptiaca control in tomato with sulfosulfuron and glyphosate and evaluating the efficacy, dose and time of application, some studies were conducted in 2011 at Aarhus university of Denmark. At first, the efficacy of sulfosulfuron (0.029, 0.147, 0.735, 3.676 and 18.378 mg per lit) and glyphosate (0.023, 0.117, 0.587, 2.935 and 14.676 µl per lit) on Egyptian broomrape seeds were tested in vitro without a host plant by using of GR24. Then, the efficacy of these herbicides for broomrape control in two varieties of tomato (Viva and Hyb.Petopride II) in greenhouse conditions was investigated. Treatments in greenhouse experiments were four doses of sulfosulfuron (25, 50, 75 and 100 gr ai/ha) and glyphosate (20, 40, 60 and 80 gr ai/ha) at one, two and three application. First application was conducted 15 days after tomato seedlings transplanting and the time between two applications was 14 days. Results of Petri-dish experiment showed that both herbicides significantly reduced radical length of broomrape seeds compared to the untreated control. In pot experiments, two tomato varieties responses to herbicides were different. Viva cultivar was better than Hyb.Petopride II Cultivar in both herbicide applications. Sulfosulfuron at doses of 50 gr ai/ha (one, two and three times of application) and 25 gr ai/ha (two and three times of application) viva cultivar were the best treatments for broomrape control and producing tomato biomass. Also, glyphosate at doses of 20 and 40 gr ai/ha (one, two and three times of application) in this variety was safe for tomato and controlled broomrape. Sulfosulfuron was a safer herbicide than glyphosate for broomrape control in tomato

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Parasitic weed
  • Germination stimulant of GR24
CAPTCHA Image