تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای معدنی مختلف بر کنترل گل جالیز در گوجه فرنگی آزمایشی شامل دو بخش مطالعات گلخانه ای و مزرعه ای، بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: کاربرد کود سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و اوره هر کدام به میزان 75، 150، 300 و 350 (کیلوگرم در هکتار) برای آزمایش گلخانه ای و به میزان 150، 300 و 350 (کیلوگرم در هکتار) برای آزمایش مزرعه ای. نتایج آزمایشات گلخانه ای و مزرعه ای نشان داد که کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره و 350 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم با تولید بیشترین ماده خشک در گوجه فرنگی نسبت به شاهد در رتبه اول قرار گرفتند. اما از نظر کنترل گل جالیز، مصرف کود نیترات آمونیوم وکود اوره در تمام مقادیر مورد بررسی (150، 300 و 350 کیلوگرم در هکتار) منجر به کاهش وزن خشک گل جالیز در حدود 80 درصد گردیدند. از نظر تولید میوه، کود نیترات آمونیوم (300 کیلوگرم در هکتار) با تولید بیشترین عملکرد (20/53 تن در هکتار) در رتبه اول قرار گرفت. کاربرد سولفات آمونیوم چه در شرایط گلخانه و چه شرایط مزرعه باعث بروز خساراتی بر رشد و بیوماس گوجه فرنگی گردید. به طور کلی از بین تیمارهای کودی آزمایش شده در این پژوهش، بهترین تیمار از نظر کنترل موثر گل جالیز و تولید عملکرد بیشینه، کود نیترات آمونیوم می‌باشد، مصرف مناسب این کود می‌تواند به عنوان یک روش موثر مدیریتی در برنامه تلفیقی کنترل این علف هرز مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Type and Different Nitrogen Rates on Egyptian Broomrape (Orobanch aegyptica) Control in Tomato (Lycopersicon esculentum)

نویسندگان [English]

  • K. Orooji
  • Mohammad hasan rashed
  • P. Rezvani Moghadam
  • M. Nassiri Mahalati
چکیده [English]

To study the effect of type and different nitrogen fertilizers on controlling Egyptian Broomrape, field and greenhouse studies based on randomized complete block with three replications, were conducted at Ferdowsi university of Mashhad. Greenhouse study treatments were consisted of ammonium nitrate, ammonium sulfate and urea each of which applied at four rates (75, 150, 300 and 350 kg/ha). Field experiment treatments were included of ammonium nitrate, ammonium sulfate and urea, applied at three rates (150, 300 and 350 kg/ha). The result of greenhouse studies indicated ammonium nitrate and urea (at all of rates) reduces Orobanch infestation about 80 percent. Ammonium nitrate and urea at (300 kg/ha) were increase tomato dry weight compare to the control. The field study findings too indicated that ammonium nitrate (300 kg/ha) was the most effective treatments in increasing tomato yield and produced highest yield (53 t/ha). Ammonium sulfate strongly decreased tomato biomass plants in greenhouse study but in field conditions produced yield same control. In conclusion we may suggest that applying ammonium nitrate fertilizer could effectively control broomrape in tomato and improve tomato growth and biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium nitrate
  • Ammonium sulfate
  • Parasitic weeds
  • Urea
CAPTCHA Image