بهینه‌سازی کارایی کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) به وسیله روغن‌های گیاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 بیرجند

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

به منظور مقایسه نمود روغن‌های گیاهی در بهینه‌سازی کارایی علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، آزمایش گلخانه‌ای دز-پاسخی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل غلظت‌های صفر، 8، 16، 32، 48 و 64 گرم در هکتار ماده موثره علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در یازده سطح بدون روغن گیاهی و با روغن‌های گیاهی آفتابگردان، سویا، کلزا، منداب، پنبه، کنجد، بادام تلخ، بادام شیرین، کرچک و زیتون بر روی علف قناری در 4 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد تمامی روغن‌های گیاهی بطور معنی‌داری موجب کاهش کشش محلول علف‌کش و در نتیجه بهبود کارایی علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری شدند. میزان تاثیر روغن‌های گیاهی را برای وزن خشک به صورت زیر آفتابگردان > منداب > سویا > پنبه > زیتون > کلزا > بادام تلخ > کنجد > کرچک > بادام شیرین و برای وزن تازه به صورت زیر منداب > آفتابگردان > سویا > پنبه > بادام تلخ > زیتون > کلز ا> کنجد > کرچک > بادام شیرین بود. نتایج کلی نشان داد که با افزایش محتوی اسیدهای چرب اشباع روغن‌های گیاهی قدرت کاهندگی کشش سطحی کاهش می‌یابد ولی کارایی کنترلی علف‌کش افزایش می‌یابد. بر همین اساس می‌توان فاکتور تخریب کوتیکول و یا حل کردن کوتیکول به وسیله روغن‌های گیاهی را در مقایسه با فاکتور کشش سطحی در بهبود کارآیی علف‌کش موثر دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing the Efficacy of Clodinafop-Propargyl to Control Littleseed Canarygrass (Phalaris minor Retz.) with the Vegetable Oils

نویسندگان [English]

  • M. Shareatmadari Tehrani
  • S.M. Nabavi
  • M. Bazobandi
  • Hossein Hammami 1
  • Akbar Aliverdi 2
1 Birjand
2 Faculty of Agriculture Bu-Ali Sina university
چکیده [English]

In order to comparing influence of ten vegetable oils for optimizing clodinafop-propargyl efficacy, a greenhouse experiment of dose-response including 0, 8, 16, 32, 48, and 64 g a.i. ha-1 of clodinafop-propargyl at eleven level of without vegetable oil and with vegetable oils of sunflower, soybean, canola, turnip, cotton, sesame, bitter almond, sweet almond, castor and olive in control of littleseed canarygrass (Phalaris minor Retz.) with four replications was done. Results showed that all of the vegetable oils significantly reduced the surface tension and subsequently improved the efficiency of herbicide to control littleseed canarygrass. The performance of the vegetable oils were sunflower > rapeseed > soybean > cotton > olive > canola > bitter almond > sesame > castor > sweet Almond according to dry weight and rapeseed > sunflower > soybean > cotton > bitter almond > olive > canola > sesame > castor > sweet almond according to fresh weight. The overall results showed that with increasing content of saturated fatty acids of vegetable oils, decreasing power for surface tension decreased but herbicide performance increased. Accordingly, therefore, an increase in the penetration of a.i. by vegetable oils via softening or disrupting of the cuticular waxes is a more effective factor than a decrease in the surface tension of spray droplets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface tension
  • Herbicide
  • Littleseed canarygrass
  • Vegetable oils
CAPTCHA Image