بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی

چکیده

بهینه سازی مقدار مصرف علف کش به وسیله مواد افزودنی یکی از راه های پذیرفته شده در جهت افزایش کارایی و کاهش اثرات جانبی علف کش ها می باشد. بر این اساس، آزمایشی گلخانه ای برای مقایسه اثرات مویان سیتوگیت، روغن های گیاهی کرچک و منداب و مایع ظرفشویی برای یافتن ماده افزودنی مناسب برای افزایش کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف قناری انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در 1389 انجام شد که عوامل مورد بررسی در آن شامل مقدار مصرف علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در 6 سطح (صفر، 8، 16، 32، 48 و 64 گرم در هکتار ماده موثره) و غلظت مواد افزودنی در 3 سطح (صفر، 1/0 به 2/0 درصد حجمی (%v/v)) بودند. علاوه بر این در آزمایشی جداگانه تاثیر غلظت های هر یک از مواد افزودنی مذکور در 8 سطح (صفر، 01/0، 05/0، 1/0، 15/0، 2/0، 25/0 و 3/0) درصد حجمی (%v/v) بر کشش سطحی آب در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل در 4 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج آزمایش کمترین و بیشترین مقدار کشش سطحی آب به ترتیب از محلول های سیتوگیت و روغن منداب به دست آمد. تمامی مواد افزودنی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل را در کاهش وزن خشک و درصد بقا علف قناری افزایش دادند بطوریکه مقدار ED50 در اثر مواد افزودنی کاهش، و پتانسیل نسبی (R) افزایش یافت. مقدار ED50 در اثر مویان سیتوگیت بیشتر از سایر مواد افزودنی کاهش یافت که نشان دهنده افزایش کارایی بیشتر نسبت به سایر مواد افزودنی توسط این مویان می باشد و بعد از سیتوگیت، ED50 حاصل از کاربرد روغن کرچک کمترین مقدار بود. در مرتبه بعد روغن منداب و در آخر نیز مایع شوینده قرار داشت. با افزایش غلظت مواد افزودنی از 1/0 به 2/0 درصد حجمی (%v/v) نیز فعالیت شاخساره ای علف کش (پتانسیل نسبی) افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Efficacy of Clodinafop-propargyl with Adjuvants on Little Seed Canary Grass (Phalaris minor Retz.) Control

نویسندگان [English]

  • M. Kargar
  • Mohammad hasan rashed
  • A. Nezami
  • E. Izedi Darbandi
چکیده [English]

Optimizing the herbicide dose by the addition of adjuvants is an acceptable way to increase performance and to reduce the risk of side effects from herbicides. Therefore, to detect a suitable adjuvant for clodinafop-propargyl against little seed canary grass (Phalaris minor Retz.). Greenhouse experiment were conducted as factorial in completely randomized design with four replications for compare effect of citogate surfactant, castor oil, rapeseed oil and detergent liquid. The treatments consisted herbicide factor in 6 levels (0, 8, 16, 32, 48 and 64 g a i h-1) and adjuvant factor at 3 levels (0, 0.1 and 0.2) percent by volume (%v/v), respectively. More over, in experiment separately as factorial in completely randomized design with 4replications,theeffect of adjuvant concentration sat 8 levels (0, 0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 and 0.3) percent by volume (% v/v) on surface tension of aqueous solutions of the adjuvants was determined. Based on results of experiment, the minimum and maximum surface tension was obtained from citogate and rapeseed oil solutions respectively. All additives increased clodinafop-propargyl herbicide performance in dry weight and survival percentage. The amount ofED50decreased and relative potency (R) increased. Most of the other adjuvants, citogate surfactant in creasedclodinafop-propargyl herbicide performance and then was castor oil. After that it rapeseed oil and liquid detergent was too late. With increasing adjuvant concentration of 0.1 to 0.2 (% v/v) foliar activity of the tested herbicide (potential relative) increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquid detergent
  • Surface tension
  • Surfactant
  • Vegetable oil
CAPTCHA Image