تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ‌های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی

چکیده

القاء فلورسنس کلروفیل به عنوان یک تکنیک سریع و غیر تخریبی به منظور اندازه گیری انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهان می‌باشد. اندازه گیری‌های فلورسنس کلروفیل به منظور تشخیص چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن منحنی‌های القاء فلورسنس (منحنی کاتسکی) و پارامترهای آن توسط علف کش متری بیوزین در بیوتیپ‌های مقاوم وحساس درنه (Echinochloa colona (L.) Link.) در گلخانه انجام شد. حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم 2 (Fv/Fm)، تغییرات نسبی فلورسنس در مرحله J (Fvj) و مساحت بین منحنی کاتسکی و Fm (Area) چهار ساعت پس از پاشش علف کش در بیوتیپ حساس به شدت کاهش پیدا کردند؛ بطوریکه اعمال غلظت 100 گرم ماده موثره در هکتار مقادیر سه پارامتر Fv/Fm، Fvj و Area را به ترتیب به 66/0، 07/0 و 14062 کاهش دهد. در حالیکه این پارامترها در بیوتیپ‌های مقاوم تنها در غلظت‌های زیاد علف کش مذکور تحت تاثیر قرار گرفتند. هرچند که در پاسخ بیوتیپ‌های مقاوم نسبت به پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت‌های زیادی وجود داشت که دلیل آن می‌تواند وجود مکانیسم‌های متفاوت مقاومت به علف کش باشد. پارامترهای اندازه گیری شده نیز حساسیت‌های متفاوتی نسبت به کاربرد علف کش نشان دادند؛ به طوری که در بین پارامترهای فلورسنس اندازه گیری شده، Fv/Fm پارامتری مناسب و پایدار جهت تشخیص سریع میان بیوتیپ حساس و مقاوم چند ساعت پس از تیمار با علف کش بود. از آنجا که پارامترهای فلورسنس کلروفیل بلافاصله پس از کابرد علف کش تحت تاثیر قرار می‌گیرند بنابراین می‌توانند به عنوان ابزاری کاربردی جهت بررسی میزان کارایی علف کش در مزرعه و گلخانه مورد استفاده واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Metribuzin on Kautsky Curve and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Resistant and Susceptible Junglerice (Echinochloa colona) Biotypes in the Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • E. Elahifard
  • A. Ghanbari
  • Mohammad hasan rashed
  • E. Zand
  • A. Mirshamsi Kakhki
چکیده [English]

Chlorophyll fluorescence induction is a rapid and noninvasive technique for measuring photosynthetic electron transport in plants. Chlorophyll fluorescence measurements were performed under greenhouse condition to characterize how the fluorescence induction curves (Kautsky curve) and its parameters were affected by metribuzin in susceptible and resistant junglerice (Echinochloa colona (L.) Link) biotypes. The maximum quantum efficiency of photosystem II (Fv/Fm), the relative changes at J step (Fvj) and the area between Kautsky curve and Fm (Area) of susceptible biotype were decreased dramatically at 4 hours after spraying. Application dose of 100 g ai ha-1 decreased Fv/Fm, Fvj and Area about 0.66, 0.07 and 14062, respectively. While, the R-biotypes showed decrease in the fluorescence parameters only at high concentrations of metribuzin; however, response to application rates of metribuzin were different among resistant biotypes. Apparently, different resistance mechanisms were existed in the R- biotypes. Our results demonstrated that the different measured parameters were different sensitivity to metribuzin treatment. But if we want to choose a parameter which is best suited for field or green house assessment of herbicide efficacy, it could be the maximum quantum efficiency of PSII photochemistry. Since chlorophyll fluorescence parameters were affected soon after herbicide application, therefore, they could be used as a practical means for assaying herbicide efficacy under green house or probably field conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide resistance
  • Photosynthesis
  • PS II-inhibitors
CAPTCHA Image