ترجیح میزبانی و بیولوژی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)، روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی تحت شرایط گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller)، یکی از آفات مهم سیب زمینی در مزرعه و انبار است. در این تحقیق، ترجیح میزبانی، بیولوژی و پارامترهای رشد جمعیت این آفت روی برگ های 12 ژرم پلاسم سیب زمینی شامل هفت رقم تجاری (آگریا، آئوزونیا، اسپریت، ساتینا، ساوالان،کندور، مورن) و پنج کلون ایرانی (5-396156PI، 15-397045PI، 2-397097PI، 2-397082PI، 396124PI) در گلخانه ای در دمای 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری تاریکی: روشنایی (14:10) مطالعه شد. برای آزمایش های با حق انتخاب، قفس هایی با ابعاد 1×1×5/1 متر انتخاب و داخل آن یک گلدان حاوی یک بوته از هر کدام از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه در یک ردیف دایره ای چیده شدند و 12 جفت حشره کامل یکروزه داخل قفس رهاسازی گردید. پس از گذشت یک هفته، تعداد دالان های ایجاد شده و تعداد لارو زنده روی یک بوته شمارش شد. نتایج نشان داد که در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه کمترین درصد برگچه های آسیب دیده و کمترین تعداد لارو زنده (1/5 و8/4 عدد) روی 2-397097PI مشاهده گردید. در آزمایش های بدون حق انتخاب، طول دوره ی نشوونمای لاروی و شفیرگی، درصد بقای لاروی و شفیرگی، وزن شفیره ها و پارامترهای رشد جمعیت آفت با پرورش روی برگ های هر یک از 12 ژرم پلاسم مورد مطالعه سیب زمینی تعیین گردید. طول دوره نشوونمای لاروی، شفیرگی و مدت زمان یک نسل آفت روی 2-397097PI در مقایسه با سایر ژرم پلاسم های مورد مطالعه به طور معنی داری بیشتر بود. کمترین وزن شفیرگی، کمترین درصد بقای لاروی و نیز کمترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (076/0) و نرخ متناهی جمعیت (079/1) روی 2-397097PI مشاهده شد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که کلون 2-397097PI در بین ژرم پلاسم های مورد مطالعه سیب زمینی کمترین مطلوبیت غذایی را نسبت به بید سیب زمینی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Host Preference and Biology of Potato Tuberworm, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.:Gelechiidae), on Leaves of 12 Potato Germplasm in Greenhouse

نویسندگان [English]

  • S.A.A. Fathi
  • Gadir Nouri ganbalani
  • Jabraeil Razmjou
  • B. Naseri
-
چکیده [English]

The potato tuberworm, Phthorimaea operculella (Zeller), is a major pest of potato in both store and field. In this research, host preference, biology and life table parameters of this pest were studied on leaves of 12 potato germplasm including seven commercial cultivars (Agria, Ausonia, Sprit, Satina, Savalan, Kondor, Morene) and five Iranian clones (PI396156-5, PI397045-15, PI397097-2, PI397082-2, PI396124) in a greenhouse at 25 ± 2ºC, 60 ± 5% RH and photoperiod 14:10 (L:D). In choice experiments, one potted plant from each of 12 tested germplasm were placed in a circle inside the cage (1×1×1.5 meter), then 12 pairs adults (one-day-old) were released inside the cage. After one week, numbers of mines per plant and number of live larvae per plant were counted. The results indicated that the lowest percentage of injured leaflets and the lowest live larvae (5.1, 4.8) were observed on PI397097-2 among the tested germplasm. In no-choice experiments, development time of larvae and pupa, survival rate of larvae and pupa, weight of pupa and life table parameters of the potato tuberworm reared on the leaves of each of 12 tested germplasm were determined. The development time of larvae, pupa and generation time on PI397097-2 were significantly higher than those on the other studied germplasm. The lowest weight of pupa, the lowest survival rate of larvae and the lowest intrinsic rate of increase (0.076) and innate rate of increase (1.079) were observed on PI397097-2. Therefore, it can be concluded that clone PI397097-2 is the least suitable for the potato tuberworm among the tested germplasm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Host Preference
  • Biology
  • Life table parameters
  • Phthorimaea operculella
  • Potato germplasm
CAPTCHA Image