بررسی آنتی زنوز و تحمل نه رقم رایج گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، در شرایط گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گوجه فرنگی، Lycopersicum esculentum Miller، گیاهی علفی و یکساله از تیره بادمجانیان،Solanaceae ، است که بعد از سیب زمینی مهمترین گیاه زراعـی این خانـواده محسوب می شود. شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم گوجه-فرنگی و ناقل بیماری های ویروسی در مزارع و گلخـانه ها می باشد. میزان خسارت این شته در گلخانه ها بعد از سفید بالک گلخانه در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در این تحقیق آنتی زنوز و تحمل نه رقم از ارقـام رایج گوجه فرنگی شامل Strian، Caligen، Super Bita، Super Strian، Super Af1، HAS2274، GS-12-f1، Sun-6200 f1 و Calj نسبت به شته جالیز در شرایط گلخانه ای ارزیابی شد. آزمایش آنتی زنوز از طریق شمارش تعداد شته های جلب شده روی هر رقم در مرحله چهار برگی انجام گرفت. در آزمایش تحمل گلدان های حاوی ارقام مورد نظر در مرحله شش برگی به مدت 21 روز در داخل یک قفس پلاستیکی شفاف که بالای آن با پارچه توری مسدود شده بود، توسط 40 عدد شته بالغ آلوده شدند. نتایج آزمایش آنتی زنوز نشان داد که بیشترین تعداد شته جلب شده روی رقم Calj و کمترین آن روی رقم Super Strian مشاهده شد. در مجموع آزمایش تحمل نشان داد که رقم Calj پاییـن ترین حد تحمل را دارا بود. زیرا بیشترین کاهش در ارتفاع و وزن در این رقم می باشد. بنابراین نتیجه-گیری شد که ارقام Super Strian، Super Bita و HAS2274 نسبت به شته جالیز از هر دو مکانیسم آنتی زنوزی و تحمل برخوردار بوده و می-توانند به عنوان رقم مقاوم در برنامه کنترل تلفیقی شته جالیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Antixenosis and Tolerance of nine Commercial Cultivars of Tomato to the Cotton-melon Aphid, Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) under Greenhouse condition

نویسندگان [English]

  • E. Kebari Tazehshahri
  • Gadir Nouri ganbalani
  • S.A.A. Fathi
چکیده [English]

Tomato, Lycopersicum esculentum Miller, is a grassy and annual plant from Solanaceae family which is the most important farm plant after potato. The cotton-melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae), is an important pests of tomato and vector of viral diseases in the farms and greenhouses. In the greenhouse its damage ranks second to the whiteflies (Bemisia tabaci Gennadius). In this research the antixenosis and tolerance of nine different tomato cultivars including: Strian, Caligen, Super Bita, Super Strian, Super Af1, HAS2274, GS-12-f1, Sun-6200 f1 and Calj was investigated in greenhouse. Antixenosis experiments carried out throught counting the number of aphids attracted to each cultivar in four-leaf stage. In tolerance experiment, pots containing investigated cultivars in six-leaf stage within 21 days in a transparent plastic cage in which the top of it was blocked with a mash, was infected by 40 number of adult aphid. The results of antixenosis test indicate that, the highest number of aphids attracted to Calj and the lowest number to Super Strian was observed. In addition, tolerance experiment showed that Calj cultivar had the lowest tolerance, because of the highest reduction in both height and weight of this cultivar. Therefore, it was concluded that the Super Strian, Super Bita and HAS2274 cultivars possess both antixenosis and tolerance mechanism to the melon aphid and they can be used as a resistant cultivars in IPM of the melon aphid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphis gossypii
  • Tomato cultivars
  • Antixenosis
  • Tolerance
CAPTCHA Image