تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فوزاریوز سنبله (Fusarium head blight: FHB) یا اسکب گندم یکی از بیماری های مخربی است که به دلیل تولید زهرابه قارچی تریکوتسین در خوشه، سبب کاهش قابل توجه کیفیت غلات کشت شده در سراسر جهان می شود. تیپ B تریکوتسین ها شامل نیوالنول (NIV)، دی اکسی نیوالنول (DON)، 3-استیل دی اکسی نیوالنول (3-AcDON) و 15-دی اکسی نیوالنول (15-AcDON) بعنوان مهمترین زهرابه های تولیدی جدایه‌های Fusarium graminearum محسوب می شود. به منظور تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین در جدایه های F. graminearum، در سال زراعی 1389-1388 از مناطق عمده کشت گندم در استان گلستان در دوره تشکیل و تکامل خوشه، نمونه برداری به عمل آمد. پس از شناسایی جدایه ها با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی، تعداد 100 جدایه با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی گونه (Fg16F/Fg16R) به عنوان گونه
F. graminearum مورد تائید قرار گرفت. در این جدایه ها وجود ژن موثر در تولید تریکوتسین (Tri7) با استفاده از روش PCR و آغازگرهای اختصاصی (Tri7F/Tri7R) ردیابی شد. از بین 100 جدایه بررسی شده در مناطق نمونه برداری شده، تعداد 72 جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده NIV و 28 جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده DON شناخته و همچنین دو جمعیت 7C1 و 6A5 شناسایی شد که جمعیت 7C1 (سویه 7) بیشترین پراکنش را در مناطق نمونه برداری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Trichothecene Chemotypes and Analysis Population Structure of Fusarium graminearum Isolates in Golestan Provience

نویسندگان [English]

  • Mostafa Abedi Tizaki
  • S.K. Sabbagh
چکیده [English]

Fusarium Head Blight (FHB) or wheat scab is one of the destructive diseases that cause considerable loss in grain quality in cereal cultivated around the worldwide due to the production of trichotecen mycotoxin in the panicle. Type B trichothecenes including Nivalenol (NIV), Deoxynivalenol (DON), 3-acetyl Deoxynivalenol (3-AcDON) and 15-Deoxynivalenol (15-AcDON) are considered to be major toxins produced by Fusarium graminearum isolates. To determinate the trichothecene chemotyping among F. graminearum isolates, sampling was performed during 2009-2010 in different wheat fields in Golestan province at the time of ear formation and revolution. After identification of isolates using morphological criteria, a number of 100 isolates were confirmed using species-specific primers (Fg16F/Fg16R) as F. graminearum species. In these isolates, the presence of the responsible gene for trichothecene (Tri7) was detected by using PCR and species-specific primers (Tri7F/Tri7R). Among the studied isolates in sampling area, a number of 72 isolates were identified as NIV producing type and 28 isolates as DON producing type. Among the studied isolates, two populations as 7C1 and 6A5 were identified, which 7C1 (strain 7) population showed the highest distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tri7 gene detection
  • Mycotoxins
  • NIV
  • DON
CAPTCHA Image