بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف هرز خربزه وحشی (Cucumis melo var.agrestis) در زراعت سویا (Glycine max L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر دز و زمان مصرف علف کش پاراکوات بر مهار علف های هرز به خصوص علف هرز خربزه وحشی در زراعت سویا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1388 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دزهای مختلف علف کش پاراکوات (0،1، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار از ماده تجاری) و مراحل مختلف رشدی علف هرز خربزه وحشی (یا زمان اعمال تیمار علف کش) (1، 2، 3 و 4 برگ حقیقی) بودند. نتایج نشان داد که علف های هرز گاوپنبه و تاج ریزی سیاه زمانی که علفکش در مرحله یک برگی شدن خربزه وحشی به کار رفت، بالاترین تراکم را نسبت به مراحل دیگر داشتند. در حالت کلی علف های هرز در مرحله یک برگی از تراکم بیشتری نسبت به مراحل دیگر برخوردار بودند. از طرف دیگر نتایج نشان داد در تیمار شاهد بدون سمپاشی رقابت علف های هرز با گیاه زراعی باعث کاهش صفاتی مانند ارتفاع بوته و وزن هزار دانه گردید. علف کش پاراکوات با دز 5/2 لیتر در هکتار بالاترین تعداد غلاف در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت بالاترین غلاف کل سویا را در واحد سطح تولید کرد که این امر منجر به تولید دانه بیشتر در ساقه اصلی و ساقه فرعی و در نهایت به عملکرد بالاتر محصول در واحد سطح انجامید. سویا در تیمار کاربرد علفکش در مرحله چهار برگی و دو برگی علف هرز خربزه وحشی به ترتیب بالاترین ارتفاع بوته و پایین ترین ارتفاع غلاف را تولید کرد. علف کش پاراکوات 3 روز پس از سم پاشی در مرحله دو و سه برگی علف هرز خربزه وحشی خسارت بیشتری را به این علف هرز وارد کرد. همچنین این علف کش 15 روز پس از سم پاشی در مرحله سه برگی علف هرز خربزه وحشی باعث نابودی کامل این علف هرز شد. بر اساس نتایج این آزمایش کاربرد یک لیتر علفکش پاراکوات در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز خربزه وحشی سبب کنترل مطلوب علف هرز و افزایش عملکرد سویا می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Paraquat dose and its Applying Time Effect on wild Melon (Cucumis melo var.agrestis) in Soybean Crop (Glycine max L.)

نویسندگان [English]

  • R. Valiolahpor
  • S.A. Mirsadati
  • H. Salehian
  • rahman khakzad 1
  • Shabanali Mafi pashakolaei 2
  • M. Nouralizadeh
1
2 Department of Plant Protection, Mazandaran Agricultural & Natural Resources Research & Education Center, Sari, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of dose and applying time of Paraquat on soybean weed control, especially wild melon, factorial experiment conducted as a randomized complete block design with four replications in 2009 in Dashte Naz Co. Sari-Iran. The treatments included different doses of Paraquat (0, 1, 1.5, 2 and 2.5 liters per hectare of commercial material) and different growing stages of wild melon (1, 2, 3 and 4 true leaves). The results showed that weeds as velvetleaf (Abutilon theophrasti) and black nightshade (Solanum nigrum) at uni-leaf stage have maximum density compared to other stages. In general weeds at uni-leaf stage of wild melon have more density than the other stages. On the other hand results in the control (dose of 0) treatment showed that weeds competition with crop reduced traits such as plant height and grain weight. Paraquat with 2.5 liters per hectare produced the most number of pods on main stem and lateral branches and produced the most pods per area unit that tends to produce more seeds in the main stems and lateral branches and finally more soybean yield resulted in area unit. Soybean at two and four-leaf stages of wild melon had maximum plant height and lowest pod height respectively. Paraquat, 3 days after spraying at two and three leaf stages of wild melon showed more damage. Also 15 days after spraying, this herbicide eradicates the wild melon at trifoliate stage completely. According to the experiment, application of Paraquat at dose 1 liter per hectare at two and three leaf stages of wild melon leads to satisfactory weed control and high soybean yield as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide dose
  • Gramaxone
  • Wild melon
  • Soybean
CAPTCHA Image