شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی آنزیم tomatinase در جدایی‌های نژاد فیریولوژیک 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی با تکنیک TLC انجام شد . بدین منظور در طی فصل زراعی 89-88 از مناطق عمده گوجه کاری استانهای فوق نمونه برداری صورت گرفت، و 20 جدایه قارچ FoL از بافت آوندی ریشه، طوقه و ساقه گیاهان گوجه فرنگی آلوده جداسازی گردید. آزمون اثبات بیماریزایی روی گوجه فرنگی رقم Bonny Best (حساس عمومی ) انجام شد و 17 جدایه بیماریزا که باعث پژمردگی آوندی می‌شدند تشخیص داده شد. آزمون اثبات فرم اختصاصی جهت تایید بر اختصاصی بودن جدایه‌های بیماریزا با استفاده از گوجه فرنگی رقم (Bonny Best)، تاتوره، تاجریزی و نخود انجام گردید که این جدایه‌ها تنها بر روی گوجه فرنگی پژمردگی ایجاد نمودند. تعیین نژاد فیزیولوژیک نیز با استفاده از ارقام افتراقی انجام که همه جدایه‌ها مطابق جدول استاندارد علائم بیماری در نژاد 1 قرار گرفتند. برای شناسایی آنزیم tomatinase، ابتدا سوسپانسیونی از اسپورهای قارچ تهیه و پس از آن عصاره گیری پروتئین‌های قارچ انجام شد و بعد از خالص سازی توسط تیوبهای دیالیز با استفاده از تکنیک TLC(کروماتوگرافی لایه نازک) و به کمک ترکیبات استاندارد tomatidine وtomatine- آنزیم tomatinase شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Tomatinase Enzyme Using Thin Layer Chromatography(TLC) in Population of Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Race1 from Tomato in Northern Khorasan and Razavi Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • N. Heidarzadeh
  • H. Rouhani
  • M. Falahati Rastegar
  • E. Mahdikhani Moghaddam
چکیده [English]

Abstract
This study was carried out of identify the tomatinase extracellular enzyme in Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Race1 the casual agent of wilting in tomato. 20 isolates of Fusarium oxysporum were recovered from infected roots,crown and stems of tomato plants collected from fields in major tomato producing areas in Northern and Razavi Khorasan province during 2009-2010 . Pathogenicity test done on cultivar Bonny Best and 17 isolates were pathogenic on tomato and 3 isolates were Nonpathogenic. These isolates tested on cultivars Bonny Best,Datura, Cicer and Nightshade, proved to be Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. Patogenic test on differential hosts done and confirmed the existence of race1 in Khorasan province. For TLC analysis these isolates loaded on silicagel paper with 2 standards including: α- tomatine and tomatidine that there all had tomatinase activity and 2 spots of these isolates seen on plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium oxysporum، Tomatinase
  • Tomato
  • Chromatography
CAPTCHA Image