بررسی پاره‌ای از خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی ویروس رگه‌ای توتون Tobacco streak virus جدا شده از آفتابگردان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ویروس رگه‌ای توتون (Tobacco streak virus -TSV) یکی از ویروس‌های آلوده کننده آفتابگردان می‌باشد. طی دو سال زراعی 86_87، از مزارع آفتابگردان استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، قم، مرکزی و همدان تعداد 520 نمونه جمع آوری شد. گیاهان آلوده نمونه برداری شده دارای علائم مختلف شامل: پیچیدگی و بد شکلی برگها، وجود لکه‌های کلروزه و نکروزه در برگ و توقف رشد در بوته بود علاوه بر آن تعدادی از نمونه‌ها بدون علائم بودند. برای شناسایی ویروس از آزمون DAS-ELISA استفاده شد. به منظور تعیین دامنه میزبانی ویروس جدایه اصفهان ویروس بر روی 13 گونه گیاهی از 5 خانواده (Chenopodiaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Papilionaceae) در مرحله حساس گیاه مایه زنی شد. علائم روی سلمه تره (Chenopodium amaranticolor, C. quinoa) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) به صورت لکه‌های کروتیک موضعی، روی داتوره (Datura stramonium)، آفتابگردان (Helianthus annuus)، گل تکمه‌ای (Gompherna globosa) و باقلا (Vicia faba) به صورت پیچیدگی و بدشکلی در برگها و در نهایت کوتولگی عمومی در بوته و در گیاه توتون (Nicotiana benthemiana) بدون علائم ظاهری بود. این ایزوله روی باقلا تکثیر و خالص سازی شد. در آزمون SDS-PAGE وزن پروتئین پوششی ویروس 9/30 کیلو دالتون تعیین گردید. با استفاده از آنتی سرم اختصاصی ویروس در آزمون وسترن بلات این باند به عنوان پروتئین پوششی ویروس تایید شد. با استفاده از جفت آغازگر اختصاصی که توسط Bath و همکاران طراحی شده بود، در آزمون RT-PCR و IC-RT-PCR قطعه‌ای به طول 717 جفت باز تکثیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on some Biological and Molecular Characterization of Tobacco streak virus Isolated from Sunflower

نویسندگان [English]

  • M. Motamedi
  • M. Koohi Habibi
  • Gh. Mosahebi
چکیده [English]

During 2007-2008 growing season, a total of 520 sunflower leaf samples with symptoms like vein clearing, cholorotic and necrotic local lesion, deformation and stunting which were suspected of being infected with Tobacco streak virus (TSV) were collected from sunflower fields of Azarbayijan-gharbi, Isfahan, Qom, Markazi, Tehran and Hamedan provinces. Infection with TSV in collected samples were determined serologically by enzyme – linked immunosorbent assay (DAS- ELISA) using a polyclonal antiserum. It was determined that 124 samples were infected with TSV. The percentage of TSV infection in sunflower fields of Azarbayijan-gharbi, Hamedan, Tehran, Qom, Isfahan and markazi provinces were 56%, 31%, 26%, 14%, 8.8% and 0% respectively. The virus was propagated on maintenance hosts. TSV induced cholorotic local lesions symptoms on inoculated leaves of Chenopodium quinoa, C. amaranticolor and Vigna unguiculata. The virus caused systemic stunting , deformation and curl on leaves of Datura stramonium, Gomphrena globosa, Helianthus annuus and Vicia faba. Nicotiana benthemiana was symptomless. The molecular weight of coat protein under denaturing condition (SDS-PAGE) was estimated to be 30.9 KD and Western blot confirmed the result of SDS-PAGE. IC- RT- PCR and RT- PCR were performed using a specific primer pair of TSV which had been designed according to a part of coat protein, and a fragment with 717 length was amplified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELISA
  • RT-PCR
  • IC-RT-PCR
  • SDS-PAGE
  • TSV
CAPTCHA Image