بررسی اثر متقابل قارچ مایکوریزاییGlomus fasciculatum وPseudomonas fluorescens درکنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم دراثر Bipolaris sorokiniana

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در اثر(Sacc in Sorok) Shoemaker Bipolaris sorokiniana از جمله بیماری های مهم گندم با پراکندگی وسیع در سطح دنیا و در ایران می باشد. کنترل بیولوژیک Bipolaris sorokiniana میتواند روش موثری برای کنترل این بیماری باشد. به این منظور اثر بیوکنترلی دو عامل: قارچ مایکوریزایی Glomus fasciculatum، SH4 Pseudomonas fluorescens و مخلوط این دو در آزمایشی با آرایش فاکتوریل و طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا 7 بذر گندم رقم چمران در گلدان های 200 گرمی حاوی پرلیت که به نیمی از آن ها قارچ مایکوریزایی G. fasciculatumاضافه شده بود و نیمی دیگر بدون قارچ مایکوریزایی بودند کاشته شد، و بوسیله محلول غذائی هوگلند آبیاری گردیدند. 35 روز بعد، بوته ها به گلدان های یک کیلوگرمی حاوی خاک اتوکلاو شده انتقال یافتند. خاک این گلدان ها بر اساس نوع تیمارشان بوسیله عامل بیماری B. sorokiniana ، P.fluorescens و یا هر دو با هم مایه زنی شدند. تعدادی از آن ها نیز بدون مایه زنی بعنوان شاهد نگهداری گردیدند، گلدان ها بطور معمول آبیاری شدند. 5 هفته بعد بوته ها از خاک خارج و پس از شستن دقیق ریشه آن ها، ایندکس بیماری، وزن تر ریشه و وزن قسمت های هوایی بوته ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که شدت بیماری در بوته هایی که بوسیله قارچ مایکوریزایی G.fasciculatum، P.fluorescens و مخلوط این دو مایه زنی شده بودند، به ترتیب 43 ،75/50 و 75/78 درصد نسبت به تیمارهایی که فاقد قارچ مایکوریزایی و باکتری سودوموناس بودند کاهش یافته است. نتایج قابل مقایسه ای نیز در مورد اثر عوامل ذکر شده روی وزن تر ریشه و وزن قسمت های هوایی بوته های مایه زنی شده و مایه زنی نشده بوسیله عامل بیماری بدست آمد. به این معنی که قارچ مایکوریزایی، باکتری سودوموناس و مخلوط این دو نه تنها باعث کاهش شدت بیماری گردیدند بلکه باعث افزایش وزن بوته های سالم و همچنین بوته های آلوده نیز گردیدند. این افزایش در تیمارهایی که بوسیله مخلوط باکتری سودوموناس و قارچ مایکوریزایی مایه زنی شده بودند، به طور معنی داری بیشتر از تیمارهایی بود که به تنهایی توسط هر یک از عوامل ذکر شده مایه زنی شده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Interaction Between Mycorrhiza Glomus fasciculatum and Pseudomonas fluorescens on Control of Common Root Rot of Wheat Caused by Bipolaris sorokiniana

نویسندگان [English]

  • S.G. Hashemi
  • H. Rouhani
  • S. Tarighi
چکیده [English]

The common root rot of wheat caused by Bipolaris sorokiniana is considered as an important disease of world wide distribution including Iran. Biological control of B. sorokiniana can be an effective method for control of this disease. For this purpose, the biocontrol potential of mycorrhiza Glomus fasciculatum, Pseudomonas fluorescens sh4 and a mixture of the two was evaluated for the common root rot in greenhouse condition(22-25oC). 7 wheat seeds variety Chamran were sown in 200 ml polyethylene pots. Half of them were inoculated by G. fasciculatum and another half remained uninoculated. They were irrigated by Hogland's nutritient solution. Thirty five days later the plantlets were transferred to the polyethylene pots containing one kg. autoclaved soil. Depending on the different treatments, the pots were inoculated or not, with causal agent of disease B. sorokiniana, P. fluorescens or mixture of two,. Experiment was arranged as a factorial test using completely randomized design with 8 treatments and 4 replications. The plants were irrigated normally and harvested 5 weeks after transplanting of the plantlets. The roots were washed with care, and noted for disease index on the roots and fresh weights of roots and shoots were recorded. The results showed that the presence of mycorrhiza, pseudomonas and the mixture of them around and on the roots of plants, inoculated by B. sorokiniana, decreased significantly the severity of disease at the rate of 43, 50.75 and 78.75 % respectively in comparison with controls (no mycorrhiza and no pseudomonas. Comparable results were noted for the fresh weight of roots and aerial parts of plants in the same treatments. It could be concluded that application of mycorrhiza G. fasciculatum, P. fluorescens and a mixture of the two on wheat decrease not only the severity of disease caused by B. sorokiniana but also increases the weights of both Bipolaris infected and non infected plant. This increase in yield was significantly higher in the treatments inoculated with the mixture of mycorrhiza and pseudomonas as compared to the treatments inoculated with only one of each biocontrol agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Common root rot
  • Mycorrhiza
  • Pseudomonas
  • wheat
CAPTCHA Image