اثر شیوه کاشت، تراکم کاشت و میزان علف‌کش نیکوسولفورون روی علف‌های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل‌کراس KSC704

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

در این آزمایش اثر روش‌های کاشت ذرت در تراکم‌های مختلف و استفاده از علف‌کش نیکوسولفورون در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بصورت کرت خردشده فاکتوریل، بر خصوصیات مرفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقمKSC704 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال 1387 بررسی شد. کرت‌های اصلی شامل سه الگوی کاشت یک ردیفه روی پشته، دو ردیفه روی پشته و کاشت در کف فارو بود و در کرتهای فرعی نیز تراکم مطلوب به میزان 75000 بوته در هکتار و تراکم مطلوب +20% به میزان 90000 بوته در هکتار، و تیمار مبارزه با علف‌های هرز با نیکوسولفورون (با نام تجاری کروز) در غلظت‌های (0، 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار از ماده تجاری) در مرحله 7-5 برگی علف‌های هرز به صورت فاکتوریل جای گرفتند. همچنین یک تیمار شاهد وجین دستی تمام فصل نیز اعمال شد. هر کرت آزمایشی شامل سه خط 8 متری بود. نتایج نشان داد وزن خشک علف‌های هرز در دزهای 5/1، 2 و 5/2 لیتر در هکتار نیکوسولفورون بطور معنی‌داری نسبت به شاهد بدون مبارزه کاهش یافت. اما بین دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. عملکرد ذرت در شیوه کاشت یک ردیفه، دو ردیفه وکاشت داخل جوی اختلاف معنی‌داری نداشت. عملکرد ذرت در تراکم 90000 بوته در هکتار بطور معنی‌داری بیشتر از تراکم 75000 بوته در هکتار بود. عملکرد، ارتفاع ذرت، قطر ساقه ذرت، تعداد برگ بالای بلال اصلی، ارتفاع بلال اصلی از سطح زمین، تعدادکل برگ ذرت، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال در شاهد بدون مبارزه بطور معنی‌داری کمتر از سایر تیمارها بود. بین تیمار وجین دستی و دزهای مختلف نیکوسولفورون اختلاف معنی‌داری از نظر عملکرد مشاهده نشد. نیکوسولفورون در دز 5/1 لیتر در هکتار و تراکم کاشت 90000 بوته در هکتار بهترین نتیجه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Method, Planting Density and Nicosulforon on Weeds and Corn (Zea mays L.) Var. KSC704 Yield and Yield Components

نویسندگان [English]

  • M. Abbaspoor
  • M. Rahnama
  • Mohammad Hassan Hadizadeh
  • S. Khavari
-
چکیده [English]

A field study was conducted to determine the effects of planting method, density and nicosulforon on corn (KSC704) and weeds grown in corn at Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan-Razavi Province, Iran in 2009-2010 growing season. The treatments were: three planting methods (one row, two row and in-row), two planting density (75000 and 90000 plants/ha) and three doses of nicosulforon (Cruz®) (1.5, 2 and 2.5 l/ha) plus weed free and weedy checks. The layout was a split plot by factorial arrangements where planting methods were positioned in main plots while planting density × doses of nicosulforon were positioned as factorial in sub plots. Plot size was 3m×8m. Results showed significant decrease in weed dry matter in nicosulforon treated plots compare to the untreated control. No significant differences were observed between nicosulforon doses (1.5, 2 and 2.5 l/ha). Different planting methods had no significant effect on corn yield. Corn yield at planting density of 90000 plants/ha was significantly more than that of 75000 plants/ha. Corn grain yield, height, stem diameter, number of leaves placed upper the main ear, the height of the main ear, total leaf number, number of grain in ear, grain number in ear row, grain row number in ear in nicosulforon treated plots were significantly more than that of untreated controls. No significant differences were observed between weed free (control) and nicosulforon treated plots. Nicosulforon at doses of 1.5 l/ha and planting density of 90000 plants/ha were the best treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nicosulforon
  • Planting method
  • Planting density
CAPTCHA Image