زیست شناسی بید سیب زمینیPhthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae) روی برگ ده رقم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

بید سیب زمینی،(Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Phthorimaea operculella یکی از مهم ترین آفات سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در انبار ها و مزارع در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری می باشد. پارامترهای زیستی این آفت داخل اتاقک رشد با شرایط دمای 1 ± 24 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی روی برگ 10 رقم سیب زمینی شامل آگریا، آگاتا، آلمیرا، آریندا، بانبا، فیانا، مارفونا، راموس، ساتینا و ولوکس مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره ی رشد (از تخم تا حشره ی کامل) بید سیب زمینی بین ارقام مختلف سیب زمینی به طور معنی داری متفاوت بود. بیشترین طول دوره رشد این آفت روی برگ های رقم مارفونا (20/0±47/29 روز) مشاهده شد. کوتاه ترین طول عمر و دوره ی زندگی بید سیب زمینی به ترتیب روی برگ های ارقام فیانا و ولوکس بدست آمد. بین طول دوره های قبل از تخم ریزی، طول دوره تخم ریزی و میزان باروری روزانه ی بید سیب زمینی روی برگ ارقام مورد آزمایش اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالی که طول دوره ی پس از تخم ریزی و مقدار باروری کل بید سیب زمینی روی ارقام مختلف سیب زمینی به طور معنی داری متفاوت بودند. کوتاه ترین دوره ی تخم ریزی این آفت، 35/0±57/2 روز روی برگ های رقم مارفونا به دست آمد. کم ترین میزان باروری کل حشرات ماده روی برگ های رقم مارفونا (21/4± 61/44 تخم ) بود. بر اساس این نتایج بید سیب زمینی عملکرد نسبتاً پایینی روی برگ رقم مارفونا داشته و در نتیجه این رقم در مقایسه با سایر ارقام مورد آزمایش نسبت به این آفت مقاوم تر بوده و می توان از این رقم در قالب یک برنامه ی مدیریت تلفیقی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biology of Potato Tuberworm, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae), on The Leaves of Ten Potato Cultivars Under

نویسندگان [English]

  • N. Esmaeili
  • A. Golizadeh
  • H. Rafiee Dastjerdi
  • Jabraeil Razmjou
-
چکیده [English]

The potato tuberworm, Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae), is one of the most damaging pests of cultivated potato (Solanum tuberosum L.) crop, in both field and stores in tropical and subtropical regions. The biological parameters of this pest were evaluated in the growth chamber at 24±1ºC, 65±5% RH and photoperiod of 14:10 h (L:D) on leaves of ten potato cultivars, Agria, Agata, Almira, Arinda, Baneba, Fiana, Marfona, Ramus, Satina and Volvox. The mean of total development duration (from egg to adult) of P. operculella was significantly different among potato cultivars. The longest immature development time (29.47±0.20 day) was estimated on Marfona leaves. The lowest values of females longevity and life cycle of P. operculella was obtained on Fiana and Volvox cultivars leaves, respectively. There was no significant difference among the preoviposition, oviposition periods and daily fecundity value of P. operculella females feeding on examined cultivars while its postoviposition period and total fecundity on the different potato cultivars differed significantly. The shortest oviposition period was estimated to be 2.57± 0.35 days on leaves of Marfona cultivar. The average of total fecundity per female was lowest on Marfona cultivar (44.61 ± 4.21 eggs). P. operculella has lower performance on leaves of the Marfona cultivar, subsequently, this cultivar was resistant in comparing to other cultivars and can be used in integrated pest management program of potato tuberworm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • Potato cultivars
  • Potato tuberworm
  • Resistant cultivars
CAPTCHA Image