بررسی امکان اختلاط علف‌کش اولتیما با برومایسید آ ام در کنترل علف‌های‌هرز ذرت در منطقه جیرفت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

چکیده

به منظور امکان بررسی اختلاط دو علف‌کش اولتیما (نیکوسولفورون + ریم سولفورون) DF 75% و برومایسید آ ام (بروموکسینیل+ ام‌سی‌پی‌آ) EC 40% در کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ و پهن‌برگ ذرت آزمایشی طی سال زراعی 1389 در مناطق جیرفت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول میزان مصرف علف‌کش برومایسید آ ام در چهار دز صفر، 5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار و فاکتور دوم علف‌کش‌ اولتیما در چهار دز صفر، 125، 150 و 175 گرم در هکتار از ماده تجارتی بود. نتایج نشان داد که بهترین ترکیب دز این علفکش بر اساس نتایج درصد کنترل علف‌های‌هرز و درصد افزایش عملکرد دانه ذرت علف‌کش‌های اولتیما به میزان 125 تا 150 گرم در هکتار به همراه برومایسیدام‌آ به میزان 5/0 تا یک لیتر در هکتار زراعت ذرت توصیه می‌گردد. این تیمارها ضمن کنترل مناسب علف‌های‌هرز تاج خروس بدل3، خرفه4، پیچک صحرایی5، عروسک پشت پرده6، تاج خروس7 و پنیرک8، عملکرد دانه را افزایش دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Possibility of Tank Mixture of Nicosulfuron+ Rimsulfuron (Ultima) with Bromoxynil+MCPA (Bromicid MA) for Weed

نویسندگان [English]

  • E. Mamnoie
  • M. A. Baghestani
Plant Pest and Disease Research Institute
چکیده [English]

To investigate the possibility of tank-mix application of two herbicides; Nicosulfuron+ Rimsulfuron (Ultima 4% SC) and Bromoxinil+MCPA (Bromicide MA 40 % EC) for control of narrow and broadleaf weeds in corn an experiment was carried out in Jiroft Agricultural Research Centers during 2010. The experiment was conducted in a Rrandomized Complete Block design with two-factors and four replications. The first factor was Nicosulfuron+ Rimsulfuron dosage at four levels; 0, 125, 150 and 175 grams per hectare and the second factor was Bromoxynil +MCPA at 0, 0.5, 1.0 and 1.5 liters per hectare. The results showed that the best combination of tank-mix of the above mentioned herbicides, considering weed control efficiency and percent of corn yield augmentation was 0.5 to 1.0 liters per hectare of Bromoxinil+MCPA and 125 to 150 grams per hectare of Nicosulfuron+ Foramsulfuron. These treatments had the best control of weeds of Digera muricata, Portulaca oleracea, Convolvulus arvensis, Physalis alkekengi, Amatanthus. Sp, Malva parviflora and increased seed corn by 6719 kg ha-1

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digera muricata
  • Portulaca oleracea
  • Amatanthus. Sp
  • Physalis alkekengi
  • Malva parviflora
  • yield
CAPTCHA Image