بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی خسارت علف‌های‌هرز و تعیین تاثیر علف های هرز ذرت در شرایط مزرعه ای و رقابت چند گونه ای علف‌ های‌هرز، آزمایشی در سال زراعی 89-88 به صورت پیمایشی با چهار سطح تراکم ذرت (5، 6، 7 و 9 بوته در متر مربع) و چهار تیمار کنترل علف های هرز (کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل پهن برگ ها و کنترل باریک برگ ها)، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه برداری از علف های هرز مزرعه در زمان برداشت انجام شد. نمونه های ذرت و علف های هرز به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. جهت مقایسه چگونگی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون گونه ای و بین‌گونه‌ ای، بین تعداد بوته در متر مربع بعنوان متغیر مستقل و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته هر یک از علف های هرز یا ذرت بعنوان متغیر وابسته توابع رگرسیونی برازش داده شد. نتایج نشان داد که لگاریتم طبیعی وزن تک بوته و تعداد بوته در متر مربع دارای همبستگی بالایی برای برآورد ضرایب رقابتی هستند. تابع لگاریتم طبیعی وزن تک بوته نشان داد که علف انگشتی و تاج خروس خوابیده بیشترین اثر مثبت را بر ذرت و گونه های تاج خروس وحشی، تاجریزی، پیچک، خرفه، سلمه، سوروف، اویارسلام و دم روباهی اثر بازدارنده بر ذرت داشتند. اثر مثبت علف های هرز دسته اول بر روی ذرت ناشی از بازدارندگی شدید آنها بر روی علف های‌هرزی بود که اثر بازدارنده-ای (دسته دوم) بر روی ذرت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Multiple Competition of Weeds at Different Corn (Zea mays L.) Densities

نویسندگان [English]

  • Gh. Mahmoodi
  • A. Ghanbari
چکیده [English]

In order to study the weed damage and to determinate the influence of weed species and multiple weed species competition in corn (Zea mays L.), a field experiment was conducted based on interval mapping at the Agronomy Research Field of Ferdowsi University of Mashhad during 2009-2010. Treatments consisted of four density level of crop (5, 6, 7 and 9 plant.m-2) and four type of weed management (completely removed weed, broadleaf control, non control, and grass weeds control). Weed samples were taken at harvest time. Dry matters of corn samples were measured. The Density and dry matter of weed samples were recorded separately for each species. Equations were fitted single plant weight ln of each weed species or crop as dependent variable to compare and evaluate the competition coefficient of inter and intra species. Results indicated that single plant weight ln and plant density per m-2 had high correlation to evaluate competition coefficient. Considering the coefficients of equation the function of single plant weight ln showed that crab grass and prostrate pigweed had the most stimulation effect on corn. While redroot pigweed prostate common purslane field bindweed black night shade common lambsquars barnyardgrass purple grown nutsedge and Green foxtail had inhibition effect on corn. The positive of the former group on corn were resulted from the inhabitation effect on the latter group of weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple linear regression
  • Crab grass
  • Prostrate pigweed
  • Competition coefficient
  • Single plant weight logarithm
CAPTCHA Image