تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

شب پره ی هندی (Plodia interpunctella) مهمترین آفت انباری پسته محسوب می‌شود، به طوری که سالیانه صدمات زیادی را به این محصول وارد می‌آورد. استفاده از گرمادهی با مایکروویو در کنترل آفات انباری شیوه ی نوینی است که به سبب سرعت بالا و عدم به جا گذاشتن پسماندهای مضر به عنوان جایگزینی مناسب برای استفاده از سموم شیمیایی معرفی شده است. در این تحقیق، با قرار دادن پسته‌ی آلوده به لاروهای آفت شب پره ی هندی به مدت زمان مشخص در معرض یک موج مایکروویو، مرگ و میر آفت و عدم تغییر در خواص کیفی محصول بررسی شد. درصد مرگ و میر سن های سوم تا چهارم و سن پنجم لاروی آفت در زمان های 20، 30، 40 و 50 ثانیه و همچنین اثر زمان های 30، 50 و 70 ثانیه بر روی ویژگی هایی مانند درصد رطوبت، ارزش پراکسید و اسید چرب آزاد محصول مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که درصد مرگ و میر آفت در تیمارهای 20، 30، 40 و 50 ثانیه برای لاروهای سن سوم تا چهارم به ترتیب 66/71، 83/90، 5/97 و 100 درصد و برای لاروهای سن پنجم به ترتیب 11/39، 75/62، 78/95 و 100 درصد بود. در تیمار 50 ثانیه، مرگ و میر لاروهای سن های سوم تا چهارم و همچنین سن پنجم 100 درصد محاسبه گردید. درصد رطوبت کل پسته در تیمارهای 50 و 70 ثانیه نسبت به تیمار شاهد، کاهش معنی داری داشت. همچنین مقدار اسید چرب با افزایش طول مدت زمان تیماردهی به 70 ثانیه، به طور معنی داری افزایش یافت. با توجه به میزان مرگ و میر آفت و نیز تغییرات کیفی محصول در زمان های مختلف قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو، استفاده از این روش به منظور کنترل شب پره ی هندی در محصول پسته توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Microwave Heating Treatment on Mortality of Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) in Pistachio

نویسندگان [English]

  • H. Hajmohammadi
  • H. Sadrnia
  • Mohammad Hossein Abbaspour-Fard
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Indian meal moth (plodia interpunctella) is the most important stored-product pest, which causes damage to agricultural commodities such as pistachio. Microwave heat treatment method in stored-product pests control is a new way that can be an alternative method to chemical fumigation because of its fast and safe operation. In this research, mortality and quality of infested pistachio was studied when subjected to several microwave treatment times. The mortality of third-fourth and fifth instars Indian meal moth larvae in 20, 30, 40 and 50 (s) microwave treatments and the effect of 30, 50 and 70 (s) microwave treatments on quality properties such as moisture content, peroxide value and free fatty acid value was studied. The results showed that in 20, 30, 40 and 50 (s) the percent mortality of third-fourth instars larvae was 71.66, 90.83, 97.5 and 100 respectively. The percent mortality of fifth instars larvae was 39.11, 62.75, 95.78 and 100 respectively. The moisture content of pistachio significantly decreased when treatment time increased from control to 50 and 70 (s). In contrast, Free fatty acid significantly increased when treatment time increased from control to 70 (s). The results showed that microwave treatment method in disinfestations of Indian meal moth in pistachio, considering mortality and quality of infested pistachio in a microwave treatment time, is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat treatment
  • Indian meal moth
  • Microwave
  • Pistachio
CAPTCHA Image