مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سفید بالک پنبه، Bemisia tabaci، یکی از آفات مهم پنبه در خراسان است که با تغذیه مستقیم از شیره گیاهی پنبه و انتقال ویروس های بیماری زای گیاهی موجب وارد آمدن خسارت به پنبه و کاهش عملکرد محصول می شود. استفاده از ارقام مقاوم یک روش ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی در جهت کنترل این آفت می باشد. به این منظور طی سال زراعی 1388 در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور (کاشمر) مقاومت 7 واریته مختلف پنبه شامل اکرا برگ سبز، اکرا برگ قرمز، مهر، ورامین، خرداد، ساحل و ترموس 14 نسبت به سفید بالک پنبه مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 7 تیمار و 4 تکرار صورت گرفت. نتایج این بررسی، اختلاف معنی داری را بین ارقام مورد آزمایش از نظر آلودگی به آفت نشان داد (01/0>P). واریته ترموس 14 بالاترین جمعیت حشره کامل (74/2 به ازای هر برگ)، پوره (94/8 به ازای cm2 88/3 از سطح برگ) و تخم (81/8 به ازای cm2 88/3 از سطح برگ) را داشت در حالیکه واریته های اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز کمترین جمعیت حشرات کامل (به ترتیب 22/0 و 26/0 به ازای هر برگ)، پوره (به ترتیب 16/1 و 27/1 به ازای cm2 88/3 از سطح برگ) و تخم (به ترتیب 34/1 و 67/1 به ازای cm2 88/3 از سطح برگ) را به خود اختصاص داده بودند. لذا به نظر می رسد استفاده از ارقام اکرا برگ سبز و اکرا برگ قرمز می تواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت این آفت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Resistance of Seven Cotton Varieties to Bemisia tabaci in Kashmar

نویسندگان [English]

  • S. Sarbaz
  • Gholam hossein Moravej
  • M. Sirjani
  • S. Hatefi
چکیده [English]

Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) is one of the most important pests of cotton in Khorasan which causes crop damage and yield reductions as a result of direct feeding of plant and passing pathogenic viruses. Using resistant varieties is an economic and environmental friendly method for controlling this pest. The resistance of seven cotton varieties (Green leaf okra, Red leaf okra, Mehr, Varamin, Khordad. Sahel and Termus 14) was evaluated against B. tabaci in field experiment for the period of 2009 cropping season at Cotton Research Station East Countries of Kashmar. This study was done in a complete randomized block design with 7 treatments and 4 replications. Analysis of variance of data showed that there were significant differences among varieties in terms of pest infestation (P < 0.01). The result revealed that variety Termus 14 presented the most number of adults (2.74 per leaf), nymph (8.94 per 3.88cm2 leaf area) and egg (8.81 per 3.88cm2 leaf area) and Green leaf okra and Red leaf okra varieties presented the lowest number of adult (0.22 and 0.26 per leaf, respectively), nymph (1.16 and 1.27 per 3.88cm2 leaf area, respectively) and egg (1.34 and 1.67 per 3.88cm2 leaf area, respectively). It is suggested that more investigations should be carried out on the conventional cotton varieties, green leaf okra and red leaf okra for integrated management of B. tabaci.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton
  • Bemisia tabaci
  • Resistance
  • Varieties
CAPTCHA Image