بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس بین الملل فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طی بررسی های انجام شده در فروردین 1389 روی آفات درختان کاج Mugo Turra Pinus در شهرستان مشهد، یک کلنی شته از روی نهال های جوان در جمعیت فراوان مشاهده گردید که تحت عنوانCinara pini شناسایی گردید. این شته متعلق به زیر خانواده ی Cinarinae و خانواده Lachnidae است. بعد از مقایسه توالی C. pini با سایر توالی های موجود در بانک ژن با ابزار جستجوی Blast در بانک ژن مشخص شد که بیشترین شباهت را به گونه C. atlantica با 93 درصد داشت. میانگین طول بدن شته به 69/2 میلیمتر می رسد. پایه بند آخر شاخکها کمتر از 4 عدد مو دارد. بند آخر خرطوم بلندتر از قطر پایه کورنیکول و اندکی بلندتر از طول بند دوم پنجه پای عقبی است. نتایج بررسی زیست شناسی در شرایط دمایC˚2±25، رطوبت نسبی 5±45% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی در طی چهل تکرار نشان داد که این آفت دارای سه سن پورگی بود که به طور متوسط 10 روز طول کشید. نرخ ذاتی افزایش جمعیت 197/0 شته به ازای هر فرد ماده در روز و نرخ خالص تولید مثل 67/30 شته به ازای هر فرد ماده در هر نسل بود. دوره ی تولیدمثلی این شته به طور متوسط 61/12 روز طول کشید که در این مدت به طور متوسط 75/36 عدد پوره به ازای هر ماده ثبت گردید. در مجموع دوره ی یک نسل شته 20/26 روز طول کشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Morphological, Molecular and Biological Characteristics of the Conifer Aphid, Cinara pini Linnaeus (1758) (Hem.: Lachnidae) under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • amir hossein nazemi 1
  • Gholam hossein Moravej 2
  • J. Karimi
1
2
چکیده [English]

During a survey on pests of pine trees, Pinus mugo Turra, in April 2010 in Mashhad, a colony of an aphid was observed in abundant populations on the seedlings, belongs to the subfamily Cinarinae and family Lachnidae, being identified as Cinara pini (Linnaeus, 1758). The blast sequence to C. pini in the gene bank showed that the species was most similar to C. atlantica with 93% similarity. The mean length of adults was 2.69± 0.06 mm. The base of last antennal segment has fewer than 4 setae. The final rostrum segment is longer than the basal diameter of cornicles or slightly longer than the second tarsal segment of hind legs. Investigations on the biology of the aphid under greenhouse conditions of 25±2 ˚C, 45±5 RH, and 16:8 (L:D) showed that prematurity development time lasted 10 days. Intrinsic rate of increase (rm) was 0.197 ♀/♀/day and the net reproductive rate (R0) was 30.67 ♀/♀/generation. The reproductive period of aphids was 12.61 days during which a total of 36.75 nymphs per female were deposited. The total length of a generation was 26.20 days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinara pini
  • Intrinsic rate of increase
  • Population growth parameters
  • Conifer
CAPTCHA Image