عکس العمل گونه‌های مختلف جو وحشی (Hordeum spp.) به زمان مصرف و مقدار مصرف علف‌کش سولفوسولفورون

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به‌منظور ارزیابی کارایی کاربرد مقادیر علف کش سولفوسولفورون در کنترل گونه‌های جو وحشی (جو موشی، جو دره و جو دو ردیفه و جو خودرو) آزمایشی در در طی سالهای 86-1385 در مجموعه گلخانه‌های تحقیقاتی بخش تحقیقات علف‌های‌‌هرز - موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهارتکرار انجام گرفت. فاکتور نخست زمان مصرف علف‌کش سولفوسولفورون شامل مراحل 2، 4، 6، 8 و 10 برگی بوده و فاکتور دوم مقادیر متفاوت کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون شامل 0، 13، 26، 39 و 52 گرم از ماده تجاری در هکتار بودند. نتایج نشان داد که بیشترین کارایی سولفوسولفورون در کنترل جودره (Hordeum spontaneum) زمانی بدست آمد که علف‌کش مذکور در مرحله 2 تا 6 برگی مصرف گردید. این مرحله در خصوص جو موشی (Hordeum murinum) و جوخوردو (Hordeum vulgar) تا مرحله 8 برگی علف‌هرز افزایش یافت ولی در مورد جو دو ردیفه (Hordeum distichom) مرحله 2 تا 4 برگی بود. در صورت رعایت زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون احتیاجی به‌افزایش مقدار مصرف نبود و با مصرف دز توصیه شده که 27 گرم در هکتار از ماده تجارتی است، علف‌های‌هرز بخوبی کنترل گردیدند. تاخیر در زمان مصرف اشاره شده نیاز به افزایش دز علف‌کش را داشت که این میزان بسته به زمان استفاده و گونه علف هرز متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barely Weed Species (Hordeum spp.) Response to Sulfosulfuron at Different Rates and Times of Applications

نویسندگان [English]

  • M. A. Baghestani 1
  • E. Zand
  • O. Lotfifar
  • A.R. Atri 2
  • S. Mottaghi
1 Plant Pest and Disease Research Institute
2 Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted at Research Green-house, Department of Weed Research, Iranian Plant Protection Institute, to evaluate the efficacy of sulfosulfuron rates in controlling of barely weed species (including Hordeum murinum, H. spontaneum, H. distinchom, H. vulgar) in the 2007. First factor was different times of sulfosulfuron application including 2, 4, 6, 8 and 10 leaf stages and the second factor was different sulfosulfuron application rates (0, 13, 26, 39 and 52 g ha-1). The experimental type was completely randomized blocks with factorial arrangement and four replications. According to the results, sulfosulfuron at the recommended time 2 to 6 leaf stages provide acceptable control of the wild barely (H. spontaneom). These stages were increased to 8 leaves stage for mouse barely (H. murinum L.) and H. vulgar. But, it was 2 to 4 leaves stage for H. distinchom. However, it did not need to increase the rate due to appropriate time of sulfosulfuron application and complete control of weeds was achieved with the recommended rate (27 g ai ha-1). On the whole, delay of mentioned application times caused increasing the sulfosulfuron rate and these rates depend on application time and weed species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application rate
  • Application timing
  • Sulfosulfuron
  • Weed barely Control
CAPTCHA Image