تأثیر چوب تیمار‌شده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قارچ‏ بیمارگر Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin به‌عنوان عامل بیماری موسکاردین سبز حشرات، قارچی مهم در کنترل بیولژیک حشرات آفت محسوب می‏شود. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه‏ای در زمینه ارزیابی تأثیر قارچ M. anisopliae روی موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae) در سطح دنیا صورت نگرفته است این تحقیق با هدف بررسی کارآیی قارچ مذکور در مقابل موریانه M. diversus انجام گرفت. در این تحقیق از قارچ M. anisopliae جدایه سراوان (DEMI 001) استفاده شد. آزمایش‏ها شامل آزمون طعمه مسموم به وسیله چوب تیمار‌شده در سطح آزمایشگاه و آزمون صحرایی بودند. آزمون طعمه مسموم به دو صورت انجام گرفت؛ الف) آزمون طعمه مسموم به وسیله چوب تیمار‌شده همراه با کاغذ صافی تیمار‌نشده؛ ب) آزمون طعمه مسموم به‌وسیله چوب تیمار‌شده همراه با چوب تیمار‌نشده. کمترین میزان LC50 و LC90 در آزمون طعمه مسموم به‌وسیله چوب تیمار‌شده همراه با کاغذ صافی تیمار‌نشده به‌دست آمد. این مقادیر به ترتیب برابر با 105×6/7 و 106×8/2 (کنیدی در میلی‏لیتر) به‌دست آمدند. همچنین کمترین میزان LT50 و LT90 نیز در همین آزمون و در غلظت 108×5/3 (کنیدی در میلی‏لیتر) از سوسپانسیون کنیدی قارچ به‌دست آمدند. این مقادیر به ترتیب برابر با 83/2 و 06/5 روز به‌دست آمدند. در آزمون صحرایی پس از ارائه قارچ بیمارگر میانگین جمعیت موریانه از 1756 عدد به 691 عدد در بلوک چوبی کاهش یافت؛ همچنین میانگین تغذیه از بلوک چوبی از 75/59 گرم به 81/27 گرم کاهش یافت. به‌طور‌کلی نتایج نشان داد که روش چوب تیمار‌شده با این قارچ در کنترل موریانه M. diversus مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Wood Treated with the Entomopathogenic Fungus Metarhizium anisopliae Against the Termite Microcerotermes diversus

نویسندگان [English]

  • A. Cheraghi
  • B. Habibpour
  • mohammad mosadegh
  • V. Mahinpoo
چکیده [English]

The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, causal agent of green muscardine of insects, is an important fungus in biological control of pests. No reports exist on the impact of this fungus on Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae) in the world. The present research evaluated efficacy of Strain DEMI001, from Saravan, Iran, against M. diversus. The trials included baiting with treated wood under laboratory and field conditions. Bait test was conducted using two methods: a) treated wood versus untreated filter paper, b) treated versus untreated wood. The lowest LC50 and LC90 values were found with treated wood vs. untreated filter paper, 7.6×105 and 2.8×106 (conidia/ml), respectively. In addition, the lowest LT50 (2.8 days) and LT90 (5.1 days) was obtained with 3.5×108 conidia/ml in conidial suspension of fungi in this test. In the field trial, after application of fungal pathogen, the average number of termites decreased from 1756 to 691 per wooden block. In addition, the mean wood consumption decreased from 59.75 to 27.81 g. Collectively, these results indicated this tactic (wood treated with the fungus) is effective for controlling M. diversus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treated wood
  • Entomopathogenic fungus
  • Biological control
  • Termite
CAPTCHA Image