بررسی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثرات کیفیت آب و ماده افزودنی (سولفات آمونیوم) بر کارایی علف‌کش گلیفوسیت، آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده‌کشاورزی بیرجند در سال زراعی 1389 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: شامل2 نوع آب با کیفیت های متفاوت (آب متوسط با ppm 2950 و آب‌سخت با ppm 4774 غلظت کل مواد‌محلول ) به‌علاوه آب‌مقطر (نرم) و علف کش عمومی گلیفوسیت (رانداپ) با 4 دٌز مختلف ( 2، 4، 6 و 8 لیتر در هکتار) و استفاده و عدم‌استفاده از ماده افزودنی سولفات آمونیوم (به میزان 6 کیلو‌گرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش دٌز علف کش درصد کنترل علف های هرز افزایش یافت. همچنین کاربرد علف کش با آب‌نرم دارای بیشترین درصد کنترل بود و تفاوت معنی داری با سایر آب‌ها از نظر درصد کنترل داشت، به‌طوری‌که بیشترین و کمترین درصد کنترل به‌ترتیب مربوط به آب‌نرم با دٌز 8 لیتر در هکتار علف کش گلیفوسیت و آب‌سخت با دز 2 لیتر در هکتار بود. به‌علاوه نتایج نشان داد که کاربرد سولفات‌آمونیوم همراه با آب‌سخت تاثیر معنی داری بر درصد کنترل داشت. در مجموع با گذشت زمان تاثیر فاکتورهای مختلف بر درصد کنترل افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Water Quality and Additive (Ammonium Sulfate) on Glyphosate Herbicide Efficacy on Weed Control

نویسندگان [English]

  • parvin yadegar
  • S.V. Eslami
  • M. Jami Alahmadi
  • E. Zand
-
چکیده [English]

To evaluate the effects of water quality and adjuvant (ammonium sulfate) in glyphosate herbicide efficacy on dry matter reducing of weeds in a barberry garden, a factorial experiment based on RCBD with three replications was carried out at Research Garden of Faculty of Agriculture, University of Birjand in 2010. Experimental factors were water different quality in two levels medium hard with 2950 ppm and hard water with 4774 ppm total soluble concentration) with soft water, glyphosate (roundup) dose in four levels including 2, 4, 6 and 8 lit.ha-1 and using and not using the additive (ammonium sulfate at 6 kg.ha-1). The results showed that raising herbicide dose increased the control percentage of weeds. Application soft water with herbicide had the most control percent and showed significant differences with other waters, So that the most and the lowest control percents was belong to soft water with glyphosate dose of 8 lit.ha-1 and hard water with glyphosate dose of 2 lit.ha-1, respectively. In addition the results showed that application ammonium sulfate with hard water on control percentage had significant .but had more effect on broad leaves species comparing with narrow leaves. Totally the effect of different factors on control percent increased over the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad and narrow leaf weeds
  • Herbicide carrier
  • Dry biomass
  • Water hardness
CAPTCHA Image