تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن‌خواب و جوانه زنی بذور سس شرقی (Cuscuta monogynaVahl.) و شب بوی صحرایی (Malcolmia africana L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وجود خواب در بذور سس شرقی و شب بوی صحرایی کنترل این دو گونه علف هرز را در مزارع و باغات با مشکل مواجه می سازد. به منظور بررسی عوامل مؤثر در برطرف سازی خواب این دو گونه علف هرز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب‌ طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال های 1387 و 88 در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: تیمار شاهد، خیساندن بذور در اسیدسولفوریک 96 درصد در چهار زمان مختلف 15، 30، 60 و 90 ثانیه، تیمار سرمادهی مرطوب در دو دمای 1+ و 8- درجه سانتی‌گراد به مدت 15 و 30 روز، خراش دهی با کاغذ سمباده به مدت 2 دقیقه، خیساندن بذور در آب معمولی در دمای اتاق به مدت 36 ساعت، قرار‌دادن بذور سس شرقی در آب جوش (در حال جوش) در 4 سطح نیم، 1، 2 و 5 دقیقه، کشت بذور شب بوی صحرایی در محلول اسیدجیبرلیک 1 میلی مولار و کشت بذور سس شرقی بعد از 7 و 11 ماه و شب بوی صحرایی بعد از4 و 5 ماه ذخیره سازی از زمان برداشت در شرایط خشک در دمای اتاق (25 درجۀسانتی گراد). نتایج نشان داد‌که تیمارهای آب جوش، خراش دهی با کاغذ سمباده و اسیدسولفوریک 96درصد به‌ترتیب بیشترین تاثیر را در شکستن‌خواب بذور سس شرقی در دو رژیم نور/تاریکی و تاریکی مداوم داشتند. بنابراین احتمالاً وجود پوسته ی سخت بذر علت خواب در بذور سس شرقی می باشد. از سوی دیگر حداکثر جوانه زنی بذور شب بوی صحرایی (7/91درصد) در بین تمام تیمارهای آزمایشی مربوط به تیمار بذر با اسیدجیبرلیک در شرایط نور/تاریکی بود که بیانگر وجود خواب فیزیولوژیک در آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Treatments on Dormancy Breaking and Seed Germination of Eastern dodder (CuscutamonogynaVahl) and African rocket (Malcolmiaafricana L.(R.BR.))

نویسندگان [English]

  • E. Ebrahimi
  • S. V. Eslami
چکیده [English]

Dormancy of Eastern dodder and African rocket seeds makes the controlof them very difficult in orchards and farms. In order to study the effective factors in dormancy breaking of these two weeds species, a factorialexperiment based on CRD with three replications was conducted at the Research Laboratory of Birjand Faculty of Agriculture in 2008 and 2009. Treatments were: control, soaking in sulfuric acid 96% (for 15, 30, 60 and 90 seconds), moist chilling at +1 and -8°C for 15 and 30 days, scarification with sandpaper for 2 minutes, soaking in tap water at room temperature for 36 hours, placing eastern dodder seeds at hotwater (boiling water) for half, 1, 2 and 5mins, incubation of african rocket seeds ingiberelic acid 1 mM and incubation of Eastern dodder seeds after 7 and 11 months and African rocket seeds after 4 and 5 months dry storage at room temperature (25°C). Results showed that placing seed in hotwater, and sulfuric acid as well as scarification with sandpaper had the greatest effect on dormancy breaking of dodder seeds at two light/dark and darkness regimes, thereforehard seedcoat is the most likely causeof Eastern dodderseeddormancy. In the other hand, maximum germination (91.7%) of African rocket seeds was occurred where seeds incubated with GA3, at light/dark condition. Indicating that the existence of a physiological seed dormancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eastern dodder
  • African rocket
  • Seed dormancy
  • Germination
  • GA3
CAPTCHA Image