تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا (Glycine max L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کنترل علف های هرز بر شاخص های رشدی و عملکرد سویا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت در دو سطح (6 و 19 خرداد) و تراکم بوته در سه سطح (25، 33 و 50 بوته در مترمربع) به‌صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و علف های هرز در دو سطح (کنترل و عدم‌کنترل علف های هرز) به عنوان عامل فرعی بودند. در این پژوهش، شاخص سطح برگ (LAI)، ماده خشک تجمعی (TDM)، و سرعت رشد محصول (CGR) به عنوان شاخص های رشدی به‌همراه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد با کاشت زودهنگام و افزایش تراکم کاشت، تاج پوشش گیاهی زودتر بسته شد، که در نتیجه شاخص سطح برگ و ماده خشک تجمعی افزایش یافت. همچنین حداکثر سرعت رشد محصول به میزان 52/7 گرم بر مترمربع در روز از تاریخ کاشت 6 خرداد و تراکم 50 بوته در متر‌مربع به‌دست آمد. نتایج آزمایش حاکی از کاهش شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی، سرعت رشد محصول در حضور علف های هرز بود. بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به‌ترتیب در مقادیر 0/1283 و 3/2769 کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت 6 خرداد، تراکم 50 بوته در مترمربع و در شرایط عدم حضور علف‌هرز حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sowing Date, Plant Density and Weeds on Soybean (Glycine max L.) Growth Indices

نویسندگان [English]

  • mina Ebrahimi
  • M. Pouryousef
  • M. Rastgoo
  • J. Saba
-
چکیده [English]

To investigate the effects of sowing date, plant density and weeds on growth indices and yield of soybean (Glycine max L.) a field experiment was carried out during the spring 2009 at University of Zanjan as a factorial split plot on the basis of randomized complete block design, with three replications. Treatments were including factorial of sowing date in two levels (May, 27; and June, 9) and plant density in three levels (low density (25 plants. m-2), optimum density (33 plants. m-2) and high density (50 plants. m-2)) as main plot and weed interference at two levels (control and no control) as sub plot. Leaf area index (LAI), total dry matter (TDM) and crop growth rate (CGR) as growth indices with biological and grain yield of soybean were evaluated. Results indicated that crop canopy was closed earlier with the early sowing and increasing the plant density, that lead to increasing leaf area index and total dry matter. Also the maximum crop growth rate obtained from 50 and 25 plant.m-2 plant density and 27 May sowing date. LAI, TDM and CGR reduced in weed interference. The highest grain and biological yield (1283.04 and 2769.36 kg.ha-1 respectively) were obtained in first sowing date (27 May) and high plant density (50 plant.m-2) in the absence of weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Crop Growth Rate
  • grain yield
  • Leaf Area Index
  • Total dry matter
CAPTCHA Image