تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناسایی پراکنش مکانی علف‌های هرز نتایج بسیار خوبی برای برنامه های تجاری تحقیقاتی،کاهش تلفات عملکرد و درک فرآیندهایی که موجب تغییراتی در پراکنش مکانی و زمانی علف‌های هرز می شوند، دارد. به همین منظور آزمایشی در سال 1388 انجام گرفت تا با تغییر زاویه کوادرات در نمونه‌برداری، اثرات متقابل بیولوژی، شرایط اقلیمی و عملیات کشاورزی روی پراکنش مکانی علف‌های هرز مزرعه چغندر قند بررسی گردد. مطالعه مذبور در یک مزرعه تجاری تولید چغندرقند صورت گرفت تا در حد امکان به شرایط طبیعی نزدیک‌تر باشد. نمونه برداری در مرحله 4 برگی چغندرقند توسط کوادرات های m 2/0× m 4/0 در محل تقاطع شبکه های مربعیm 7× m 7 انجام گرفت. کوادرات‌ها در زوایای 0 ، 45 ،90 ، 135 درجه به‌ترتیب عمود بر ردیف شخم و در جهت عقربه های ساعت چرخیده شدند. برای تهیه نقشه ها از نرم افزار GS+ استفاده گردید. نتایج نشان داد که در همه نقشه های پراکنش علف‌های هرز، جهتی که می تواند بالاترین تراکم علف‌های هرز را برای رسیدن به حدآستانه اقتصادی نشان دهد زاویه صفر درجه بود. همچنین اجزای واریوگرام نشان دادکه دامنه تاثیر و الگوی پراکنش علف‌های هرز در جهت های مختلف نمونه برداری تغییر می کند و هرکدام از انواع علف‌های هرز در یک زاویه مشخصی بیشترین پراکندگی را دارند. جهت کشیدگی لکه های علف هرز وابسته به عملیات مدیریتی انجام شده در سال های قبل و ویژگی‌های مرفولوژیکی علف‌های هرز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Directions of Sampling on the Precision Distribution Map of Weeds

نویسندگان [English]

  • F. Safari
  • M. Bannayan Aval
  • M. H. Rashed Mohassel
چکیده [English]

Understanding the spatial distribution of weeds would provide good results for the commercial applications of future research programs, development forecast desirable of yield loss and understanding the processes that cause changes in spatial and temporal distribution weeds. In this order an experiment was conducted in 1388 to find the effects of biological interactions, climate and agricultural operations on the spatial distribution weeds of the sugar beet field and change of the angle of Quadrat for sampling weeds. Sampling weed was taken in four-leaf stage of sugar beet by quadrates of (0.2m× 0.4m) in the intersection of (7m×7m) square grids. Quadrates were rotated at 0, 45, 90, 135 degree angles, respectively perpendicular to row plowing and clockwise. Our results showed that weed distribution maps by angle of zero degrees showed highest density of weeds to reach the economic threshold. Also component of the variogram showed that the distribution pattern of weeds changed at different directions. Different types of weeds were every high Dispersion according to sampling angle. Elongation patches direction was dependent on weed management operations performed in the years ago and morphological characteristics of weeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological- economic models
  • Biology
  • Weed ecology
  • KBDSS
CAPTCHA Image