شناسایی و تعیین پراکندگی حشرات خانواده‌ی(Heteroptera) Pentatomidaeدر استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

چکیده
جمع‌آوری فون این خانواده در طی سال‌های 1382 و 1383 صورت پذیرفت که تقریباً تمامی نواحی استان آذربایجان غربی، مشتمل بر سیزده شهرستان، مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع 35 گونه از 22 جنس و دو زیرخانواده‌ی Pentatominae و Podopinae جمع آوری و شناسایی گردید که 30 گونه آن از استان آذربایجان غربی و یک گونه و یک جنس آن از ایران برای اولین بار گزارش می‌گردد.

واژه های کلیدی: فون، Pentatomidae،Podopinae ،Pentatominae ، استان آذربایجان غربی

عنوان مقاله [English]

Identification and Differential Distribution Pentatomidae Family (Heteroptera) in West Azarbaijan Province (Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nateq Golestan
  • Mohammad hasan Safaralizadeh
  • Alimorad Sarafrazi
چکیده [English]

Abstract
The faunistic study was carried out during 2002-2003 and specimens were collected from 13 cities of the West Azarbaijan province showing a normal distribution of this family. Totally 22 genera and 35 species of Pentatominae and Podopinae subfamilies were collected and identified mainly focusing on male genitalia and some other morphological characters. 30 new species and 1 new species and 1 new genus record from Province and Iran respectively.

Keywords: Heteroptera, Pentatomidae, Podopinae, Pentatominae, West Azarbaijan province

CAPTCHA Image